Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "c'est-à-dire" na polski

Wyszukaj c'est-à-dire w: Definicja Słownik Synonimy
tj tzn to znaczy np to jest innymi słowy a mianowicie a więc co oznacza
a zatem
inaczej mówiąc
oznaczająca
Masz na myśli

Sugestie

Il peut également comprendre des changements de valorisation résultant d'opérations sur titres, c'est-à-dire des pertes/gains réalisés.
Mogą one obejmować również zmiany wyceny powstające w wyniku transakcji w papierach wartościowych, tj. zrealizowane zyski/straty.
La subvention en capital constitue un transfert direct de fonds, c'est-à-dire une prime octroyée au requérant.
Subsydium kapitałowe stanowi bezpośrednie przekazanie środków finansowych, tj. dotację dla wnioskodawcy.
Ce code impose également des obligations spécifiques aux compagnies associées, c'est-à-dire celles qui possèdent ou contrôlent le SIR.
Kodeks określa także specjalne zobowiązania przewoźników macierzystych, tzn. tych, którzy posiadają lub kontrolują KSR.
Ces renseignements doivent être disponibles en lecture seule (c'est-à-dire sans possibilité d'effacement).
Dane te muszą być dostępne tylko do odczytu (tzn. bez możliwości ich skasowania).
Oui... c'est-à-dire que... je suis son oncle le plus jeune.
Tak... to znaczy jestem jego najmłodszym wujkiem.
La caractérisation peut comprendre «l'estimation du risque», c'est-à-dire la quantification de cette probabilité.
Charakterystyka może zawierać "ocenę ryzyka", to znaczy kwantyfikację prawdopodobieństwa ryzyka.
L'aide doit aussi être allouée de façon ciblée, c'est-à-dire dans le contexte du changement climatique.
Pomoc musi być również przyznawana w sposób ukierunkowany, tj. powiązany ze zmianą klimatu.
Périodicité des versements dus, c'est-à-dire nombre de mois entre chaque versement.
Częstotliwość dokonywania należnych płatności, tj. liczba miesięcy między płatnościami.
Valeur faciale des radiations brutes (c'est-à-dire avant recouvrements) pour la période.
Wartość nominalna odpisów kwoty głównej brutto (tj. przed odliczeniem odzyskanych należności) w danym okresie.
La complexité doit être appréciée de manière relative, c'est-à-dire par comparaison aux autres parties impliquées dans la transaction.
Złożoność należy ocenić w ujęciu względnym, tj. poprzez porównanie z pozostałymi stronami zaangażowanymi w transakcje.
Profit before tax, c'est-à-dire Bénéfice avant impôt.
Profit Before Tax, tj. zysk przed opodatkowaniem.
Vin muté, c'est-à-dire dont la fermentation alcoolique est arrêtée par addition d'alcool de vin neutre.
Wino wzmacniane, tj. takie, którego fermentacja alkoholowa jest zatrzymana przez dodanie neutralnego alkoholu winnego.
La quantité de combustibles consommée est exprimée en contenu énergétique, c'est-à-dire en TJ.
Ilość zużytego paliwa wyraża się w postaci zawartości energii jako TJ.
Tableau clinique compatible avec le choléra, c'est-à-dire diarrhée aqueuse et/ou vomissements.
Obraz kliniczny zgodny z cholerą, tzn. biegunka wodnista i/lub wymioty.
Vous avez proposé 100%, c'est-à-dire l'absence de cofinancement national.
Zaproponowaliście państwo 100%, tzn. brak współfinansowania ze środków krajowych.
Ces bombardements étaient effectués en violation du droit international, c'est-à-dire sans aucun accord préalable de l'ONU.
Bombardowania te przeprowadzono z naruszeniem prawa międzynarodowego, to znaczy bez jakiejkolwiek uprzedniej zgody ONZ.
Un juge militaire doit examiner sa détention mardi 20 octobre, c'est-à-dire demain.
Sędzia wojskowy ma orzekać w sprawie jego zatrzymania we wtorek 20 października - tj. jutro.
Ce type de question porte essentiellement sur l'efficacité, c'est-à-dire sur la réalisation des objectifs.
Tego rodzaju pytanie dotyczy głównie skuteczności, tj. osiągnięcia celów.
Une tension créative devrait exister entre nous et l'exécutif, c'est-à-dire la Commission.
Między nami a władzą wykonawczą - to znaczy Komisją - powinno istnieć twórcze napięcie.
Le 29 mai 2006, c'est-à-dire avant d'avoir soumis une réponse au questionnaire, le requérant a officiellement retiré sa demande.
W dniu 29 maja 2006 r., tj. przed złożeniem odpowiedzi na kwestionariusz, wnioskodawca oficjalnie wycofał wniosek.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 6404. Pasujących: 6404. Czas odpowiedzi: 142 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo