Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "l'impôt des" na polski

Wyszukaj l'impôt des w: Definicja Słownik Synonimy
podatku od osób
opodatkowania osób
podatkowi od osób
podatek od osób
podatek dochodowy od osób
podatku dochodowego od osób
podatków od osób

Sugestie

La finalité de l'impôt des sociétés est l'imposition des bénéfices (revenu net) réalisés par les entreprises.
Celem podatku od osób prawnych jest opodatkowanie zysków (dochodu netto) uzyskiwanych przez spółki.
L'Autorité constate que l'effet du régime est de réduire l'impôt des sociétés pour les coopératives couvertes, par rapport aux autres entreprises.
Urząd zauważa, że efektem systemu jest obniżenie podatku od osób prawnych płatnego przez spółdzielnie objęte systemem w stosunku do innych spółek.
Cette mesure fiscale s'écarte des règles normales sur l'impôt des sociétés dû par les entreprises en Norvège.
Powyższa zasada podatkowa odbiega od normalnych zasad opodatkowania osób prawnych, którym podlegają przedsiębiorstwa w Norwegii.
Je ne peux accepter une assiette commune consolidée pour l'impôt des sociétés, car il n'y a aucun accord à ce sujet.
Nie mogę zgodzić się na wspólną jednolitą podstawę opodatkowania osób prawnych, gdyż nie ma co do niej zgody.
Les sociétés de personnes sont soumises à l'impôt des sociétés.
Spółki osobowe podlegają podatkowi od osób prawnych.
Les entreprises établies aux Pays-Bas sont des contribuables nationaux [103]; elles sont soumises à l'impôt des sociétés sur leurs revenus mondiaux [104].
Przedsiębiorstwa posiadające siedzibę w Niderlandach są podatnikami będącymi rezydentami [103]; podlegają podatkowi od osób prawnych od ich przychodów uzyskiwanych na całym świecie [104].
L'article 12, paragraphe 5, du TRLIS a été modifié à plusieurs reprises depuis son introduction dans la loi sur l'impôt des sociétés.
Od czasu wprowadzenia go do hiszpańskiej ustawy o podatku od osób prawnych art. 12 ust. 5 TRLIS kilkukrotnie zmieniano.
Décret législatif royal no 4/2004 du 5 mars 2004, portant approbation de la refonte de la loi sur l'impôt des sociétés.
Dekret królewski z mocą ustawy 4/2004 z dnia 5 marca określający skonsolidowaną wersję hiszpańskiej ustawy o podatku od osób prawnych.
Loi 43/1995 sur l'impôt des sociétés, dérogée par le décret royal législatif 4/2004.
Ustawa 43/1995 o podatku od osób prawnych, która została uchylona dekretem królewskim z mocą ustawy 4/2004.
L'accord précise en outre que cette somme ne sera pas déductible à l'impôt des sociétés.
Ponadto w ugodzie wskazano, że sumy tej nie będzie można odliczyć od podatku od osób prawnych.
Un tel montant est en principe déductible de la base imposable à l'impôt des sociétés [53].
Kwota ta podlega zasadniczo odliczeniu od podstawy podatku od osób prawnych [53].
Un certain degré d'harmonisation fiscale est indispensable via, par exemple, la définition d'un taux minimum pour l'impôt des sociétés.
Harmonizacja podatków jest w pewnym stopniu potrzebna, na przykład poprzez wprowadzenie minimalnych stawek podatku od osób prawnych.
Régime de référence composé du système général néerlandais de l'impôt des sociétés
System odniesienia składający się z ogólnego niderlandzkiego systemu podatku od osób prawnych.
Ce critère n'a pas été modifié depuis l'introduction de l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS dans la législation espagnole relative à l'impôt des sociétés.
Wymóg ten nie został zmieniony od czasu wprowadzenia art. 12 ust. 5 TRLIS do hiszpańskiej ustawy o podatku od osób prawnych.
Conformément à la jurisprudence la Cour de cassation, telle que confirmée par les commentaires administratifs [29], les amendes proportionnelles en matière de TVA sont déductibles à l'impôt des sociétés.
Zgodnie z orzecznictwem Sądu Kasacyjnego, które potwierdzają komentarze organów administracji [29], proporcjonalne grzywny w zakresie VAT podlegają odliczeniu od podatku od osób prawnych.
Conformément aux règles fiscales applicables, le montant de TVA supplémentaire dû par l'assujetti et non facturé au client doit être considéré comme une dépense déductible pour la détermination de la base imposable à l'impôt des sociétés.
Zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami podatkowymi dodatkową kwotę VAT należną od podatnika i niezafakturowaną klientowi należy uznać za wydatek podlegający odliczeniu w celu ustalenia podstawy podatku od osób prawnych.
L'article 12c de la loi de 1969 relative à l'impôt des sociétés (Wet op de vennootschapsbelasting) constitue la base juridique de la mesure.
Podstawę prawną programu stanowi artykuł 12c ustawy o podatku od osób prawnych z 1969 r. (Wet op de vennootschapsbelasting).
Mon passage par la direction générale des impôts comme coordinateur de l'impôt des sociétés m'a permis d'acquérir une vision plus large du régime fiscal et de ses incidences en termes de politique économique et budgétaire.
Praca w dyrekcji generalnej ds. podatków w charakterze koordynatora podatku od osób prawnych pozwoliła mi uzyskać szerszy ogląd systemu podatkowego i jego implikacji z punktu widzenia polityki gospodarczej i budżetowej.
Dans le domaine de cette initiative, l'Union européenne a encore beaucoup de chemin à parcourir, en particulier en ce qui concerne la création de l'ACCIS, ou assiette commune consolidée pour l'impôt des sociétés, souvent mentionnée.
W dziedzinie, której dotyczy ta inicjatywa, Unia Europejska ma jeszcze wiele do zrobienia, szczególnie jeśli chodzi o stworzenie ww. CCCTB, to jest wspólnej jednolitej podstawy opodatkowania osób prawnych.
La solution proposée est encore transitoire et temporaire, parce que la seule solution parfaite est une assiette commune consolidée pour l'impôt des sociétés (ACCIS).
Proponowane rozwiązanie ma nadal charakter środka przejściowego i tymczasowego, ponieważ jedynym doskonałym rozwiązaniem jest wprowadzenie wspólnej jednolitej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB).
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 109. Pasujących: 109. Czas odpowiedzi: 204 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo