Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "Generalinspektor für den Schutz personenbezogener Daten" na polski

Wyszukaj Generalinspektor für den Schutz personenbezogener Daten w: Definicja Słownik Synonimy
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Ist es zulässig, dass der Generalinspektor für den Schutz personenbezogener Daten in Polen zusammen mit dem Sekretariat der Konferenz des Episkopats Polens eine detaillierte Instruktion über den Schutz dieser Daten erlässt? 4.
Czy jest dopuszczalne, aby Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Polsce wydawał szczegółowe instrukcje o ochronie tych danych wspólnie z Sekretariatem Konferencji Episkopatu Polski? 4.
Ist es mit den Gemeinschaftsvorschriften über den Schutz personenbezogener Daten vereinbar, dass der Generalinspektor für den Schutz personenbezogener Daten in Polen keinerlei Kontrollbefugnisse gegenüber den Kirchenarchiven hat, in denen Daten von Unionsbürgern, darunter von Bürgern, die nicht der katholischen Kirche angehören, verarbeitet werden?
Czy jest zgodne z unijnym prawodawstwem dot. ochrony danych osobowych, że Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Polsce nie ma żadnych uprawnień kontrolnych w odniesieniu do archiwów kościelnych, gdzie są przetwarzane dane obywateli Unii, w tym niebędących członkami Kościoła katolickiego?
Am 23. September 2009 hat der Generalinspektor für den Schutz personenbezogener Daten in Polen im Zusammenwirken mit dem Sekretariat der Konferenz des Episkopats Polens eine Instruktion über den Schutz personenbezogener Daten im Rahmen der Tätigkeit der katholischen Kirche in Polen erlassen.
23.09.2009 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Polsce wspólnie z Sekretariatem Konferencji Episkopatu Polski wydał Instrukcję o ochronie danych osobowych w działalności Kościoła katolickiego w Polsce.
der Generalinspektor für den Schutz personenbezogener Daten in Polen kein Kontrollrecht gegenüber den Kirchenarchiven besitzt, in denen in Verletzung des Gemeinschaftsrechts Daten von Bürgern verarbeitet werden, die dieser Verarbeitung nicht zugestimmt haben,
pozbawia GIODO w Polsce prawa kontroli archiwów kościelnych, w których z naruszeniem prawa unijnego są przetwarzane dane osób niewyrażających na to zgody,

Pozostałe wyniki

Die Auswirkungen des Vorschlags für den Schutz personenbezogener Daten müssen gründlich untersucht werden.
Wpływ omawianego wniosku na ochronę danych osobowych wymaga szczegółowego zbadania.
Es sollten angemessene Garantien für den Schutz personenbezogener Daten vorgesehen werden.
Należy zagwarantować właściwe zabezpieczenia służące ochronie danych osobowych.
Die Verwaltung von Dokumenten muss unter Einhaltung der Regeln für den Schutz personenbezogener Daten erfolgen.
Konieczne jest zarządzanie dokumentami zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Dank dem Vertrag von Lissabon können wir nun einen umfassenden und kohärenten Rahmen für den Schutz personenbezogener Daten erstellen.
Dzięki traktatowi lizbońskiemu obecnie możemy ustanowić kompleksowe i spójne ramy ochrony danych osobowych.
Das SIRENE-Büro berücksichtigt dabei gegebenenfalls die für den Schutz personenbezogener Daten geltenden Bestimmungen des Schengener Übereinkommens, des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI und der Richtlinie 95/46/EG.
W tym zakresie biuro SIRENE działa zgodnie z przepisami w dziedzinie ochrony danych osobowych określonymi w konwencji z Schengen, decyzji ramowej 2008/977/WSiSW i dyrektywie 95/46/WE, stosownie do sytuacji.
Der Vertrag führt zwangsläufig zur Einrichtung neuer Datenbanken, was zu Risiken für den Schutz personenbezogener Daten führt.
Konwencja z założenia prowadzi do utworzenia nowych baz danych, które same w sobie zwiększają ryzyko niewystarczającej ochrony danych osobowych.
Handelt es sich bei den Empfängern allerdings um natürliche Personen, so unterliegt die Veröffentlichung solcher Daten den Vorschriften für den Schutz personenbezogener Daten.
Równocześnie, w przypadku gdy odbiorcy są osobami fizycznymi, taka publikacja podlega przepisom dotyczącym ochrony danych osobowych.
Der EDSB wird bei seiner Analyse diejenigen Elemente des Vorschlags mit potenziellen Auswirkungen für den Schutz personenbezogener Daten in den Mittelpunkt stellen.
W swojej analizie EIOD skoncentruje się na tych elementach przedmiotowego wniosku, które mogą mieć wpływ na ochronę danych osobowych.
Es stellt sich die Frage, ob der geltende Rechtsrahmen der Gemeinschaft für den Schutz personenbezogener Daten in diesen Netzen der Zukunft ausreicht.
Należy się zastanowić, czy obecne wspólnotowe instrumenty prawne służące ochronie danych są wystarczające dla sieci niedalekiej przyszłości.
Alle diese Übereinkünfte enthalten vergleichbare Grundsätze, die allgemein als Kerngrundsätze für den Schutz personenbezogener Daten anerkannt werden.
We wszystkich tych aktach zamieszczono podobne zasady, które są powszechnie uznawane za podstawę ochrony danych osobowych.
Aufgabenbereich der Gemeinsamen Kontrollinstanz für den Schutz personenbezogener Daten
Zakres zadań wspólnego organu kontroli odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych
Rumänien berichtete ferner, dass die für den Schutz personenbezogener Daten zuständigen Personen interne Stichprobenkontrollen der Sicherheitsmaßnahmen durchführten.
Rumunia również poinformowała, że osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych przeprowadziły wyrywkowe kontrole w zakresie wdrożenia środków bezpieczeństwa.
Unabhängige Aufsichtsbehörden für den Schutz personenbezogener Daten
Niezależne organy do spraw kontroli ochrony danych osobowych
Wir brauchen ein allgemeines Abkommen als kohärenten und rechtlich verbindlichen Rahmen für den Schutz personenbezogener Daten und die Durchsetzung der Rechte des Einzelnen.
Potrzeba nam umowy o charakterze ogólnym, która zaprowadzi spójne i prawnie wiążące ramy ochrony danych osobowych oraz egzekwowania praw jednostek.
Daher hat die Kommission am 4. November eine Mitteilung über das Gesamtkonzept für den Schutz personenbezogener Daten in der Europäischen Union angenommen.
W związku z tym w dniu 4 listopada Komisja przyjęła komunikat w sprawie całościowego podejścia do kwestii ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej.
Die Kommission errichtet und betreibt im Einklang mit den Vorschriften der Union für den Schutz personenbezogener Daten eine zentrale Datenbank.
Komisja tworzy centralną bazę danych i zarządza nią, zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 8148. Pasujących: 4. Czas odpowiedzi: 278 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo