Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "łączą się z" na angielski

Wyszukaj łączą się z w: Definicja Synonimy
connect with
connect to
are connected to
They link to
connects to
Niektóre z nich łączą się z kanałami kontroli środowiskowej.
Some of them connect with the environmental control ducts.
Nasze najlepsze tradycje łączą się z wartościami, z którymi identyfikujemy kulturę europejską i jej przestrzeń polityczną.
Our best traditions connect with the values with which we identify the European cultural and political space.
Płomienie łączą się z tym, jak znaleźliśmy ciało Sary, wiem.
The flames connect to the way Sarah's body was found, I know it.
Na to, gdzie linie elektryczne łączą się z zewnętrznym zasilaniem.
Where the power lines connect to Sona's exterior lights.
Wszystkie sprawy twojego brata łączą się z jednym mężczyzną...
Well, all your brother's cases are connected to one man-
Pamiętasz, że twoje wizje łączą się z mapą?
And your visions are connected to the scry map, remember?
Z wyjątkiem dwóch miejsc bólu Które łączą się z dwoma oddzielnymi miejscami w mózgu, Co oznacza, że nie używacie swoich.
Except the pain's in two places that connect to two separate regions of the brain, which means you're not using yours.
Chciałbym podkreślić sposób, w jaki te reguły łączą się z naszymi obywatelami, z konsumentami: mamy tu bardzo znaczący instrument podnoszenia świadomości na tak ważny temat jak ochrona środowiska.
I should like to emphasise the way in which these rules connect with our citizens, with consumers: we have here a very significant means of raising awareness about a subject as topical as environmental protection.
Widzisz, niektóre szczepy rdzennych amerykanów ma wizję tych wypraw, gdzie wychodzą i łączą się z naturą i konfrontują z jej prawdziwym obliczem, i odnajdują swój cel.
See, some native American tribes traditionally have these vision quests, where they go out and connect with nature and confront their true selves, and find their purpose.
moduły parku energii z podłączeniem prądu stałego przyłączone poprzez systemy HVDC, które łączą się z więcej niż jednym obszarem regulacyjnym, muszą mieć zdolność do realizacji skoordynowanej regulacji częstotliwości, jak określił właściwy OSP.
DC-connected power park modules connected via HVDC systems which connect with more than one control area shall be capable of delivering coordinated frequency control as specified by the relevant TSO.
Wygląda jak małe pudełeczko z wystającymi kablami, które łączą się z rozdzielaczem.
Look, it's like a little box with a switch and it has cables coming out of it that connect to the distributor.
Wszystkie łączą się z jednym kanałem.
They're all linked to a single feed.
Działania te łączą się z rozwinięciem naziemnej telewizji cyfrowej.
These activities are related to the deployment of digital terrestrial television.
Wspomnienia Timy łączą się z naszą bazą danych.
Her memory's merging with the data network.
Wspomnienia Timy łączą się z naszą bazą danych.
Tima's memories are merging with our database.
Rosjanie łączą się z panem w bólu po stracie prezydenta Hassana.
The Russian people join you in mourning President Hassan.
Ludzie łączą się z głupich powodów albo się wycofują.
Everyone's together for the wrong reasons or they bail out.
Rejestry określone w rozdziale VI łączą się z CITL poprzez łącze komunikacyjne ustanowione przez rejestr wspólnotowy.
Chapter VI registries shall communicate with the CITL through a communication link established by the Community registry.
Zapewniam, że moje relacje z panną Dunbar nie łączą się z tą sprawą.
I can assure you that the relations between Miss. Dunbar and myself do not touch this case.
Pseudonimy twojej małej Mary Jane łączą się z kilkunastoma innymi sprawami kryminalnymi.
Your little Miss Mary Jane has aliases connected to over a dozen other criminal cases.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 129. Pasujących: 129. Czas odpowiedzi: 95 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo