Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ładunek" na angielski

Zobacz także: ładunek wybuchowy
Wyszukaj ładunek w: Definicja Synonimy

Sugestie

Chodźmy "cenny ładunek" tutaj do sterowni.
Let's get "Precious Cargo" here to the control room.
Dostarczą ładunek na niszczyciele za 45 minut.
They'll drop their cargo with the destroyers in 45 minutes.
Największy mój ładunek to 6 milionów.
Biggest load I ever had was six million.
Muszę zawieźć ten ładunek do Punxsutawney.
I got to get this load to Punxsutawney.
Nakładasz ładunek na ostrze i dodajesz proszek przewodzący.
You apply a charge to the blade and then add a conductive powder.
Jedną z nich jest ładunek elektronu.
One of these is the unit charge of an electron.
Kapitanie, to był ładunek obszarowy.
Captain, that charge contained a proximity sweep.
Zostali na frachtowcu, ale przesłali ładunek.
They stayed in the freighter, but they beamed over their cargo.
Słowo to Carinis ukradli ładunek od lotniska.
Word has it the Carinis have stolen cargo from the airport.
Odkryły Arkę i zabrały jej ładunek.
They've discovered the Ark and returned with its cargo.
Bo jego ojciec porwał wojskowy ładunek.
Because his dad hijacked a bunch of military cargo.
Niestety, ty wieziesz cenny ładunek.
Unfortunately, you're driving the precious cargo.
Pociski zachowały wewnętrzny ładunek aż do momentu uderzenia.
The bombards, they kept their internal charge right up till the moment of impact.
Mój statek i ładunek wpadnie w łapy przyjaciół Berlina.
My ship and her cargo will fall into hands that are friendly to Berlin.
Jest to możliwe tylko jeśli strangelety mają ujemny ładunek.
It's possible only if the strangelets have a negative charge.
Nawet mały ładunek zabiłby mnóstwo ludzi.
Even a small charge would kill a lot of people.
Intensywny ładunek elektromagnetyczny po drugiej stronie włazu.
I'm reading an intense electromagnetic charge on the other side of that hatch.
Emituje to ładunek magnetyczny, który zakłóca system.
It emits a magnetic charge that interferes with the system.
Mówi ci, który ładunek można sprawdzić.
He tells you which cargo is safe for inspection.
Może mógłbym wziąć od ciebie ten ładunek.
If you're a nice boy, I might be able to handle this load.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1913. Pasujących: 1913. Czas odpowiedzi: 65 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo