Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "łagodzić" na angielski

mitigate
alleviate
ease
temper
lessen
relieve
soothe
Tylko kilka firm może łagodzić sytuacji dzięki nowej strategii biznesowej.
Only isolated cases, companies can mitigate the situation through new business strategies.
Strony trzecie zwróciły uwagę, że warunki konkurencji wydają się łagodzić niektóre z ich obaw.
The third parties noted that the Competitive Framework seemed to mitigate some of their concerns.
To nasza praca, by łagodzić cierpienia.
It's our job to alleviate pain.
Zazwyczaj noszonych, aby łagodzić bóle stawów wynikające z wad chodu lub postawy.
They're usually worn to alleviate joint pain, resulting from a faulty gait or posture.
Nie powinniśmy jednak łagodzić naszego stanowiska wobec junty wojskowej.
However, we should not ease our stance against the military junta.
Poświęciłem życie, by pomóc łagodzić Kłopoty.
I've dedicated my life to helping ease the Troubles.
Uczestnictwo wzmacnia przedmiotowy sektor, a w przypadkach, w których niezbędna jest restrukturyzacja, może łagodzić jej negatywne skutki.
Participation strengthens the sector, and in cases where restructuring is necessary can mitigate its negative effects.
Nie możemy łagodzić sankcji wobec Białorusi, jeżeli nie będzie zauważalny postęp w kierunku demokratyzacji kraju.
We cannot ease sanctions against Belarus if there is no noticeable progress in the direction of democratisation of the country.
W celu rozwiązania pilnie tej sytuacji kluczowa jest europejska solidarność społeczna, która może łagodzić skutki szkód.
In order to solve this situation urgently, it is essential to have European social solidarity that can mitigate the damages.
łagodzić bóle i napięcia ramion oraz kręgosłupa szyjnego
mitigate pain and strain in shoulders and cervical spine
To pomaga łagodzić bóle stawów, które pochodzą od podnoszenia ciężarów.
It helps to alleviate joint pains that come from lifting weights.
Tabletki węgla aktywowanego mogą łagodzić dyskomfort.
Charcoal tablets or tannins may ease discomfort.
Pomaga łagodzić niecierpliwość gdy oni siedzą z ładną dziewczyną w pokoju.
It helps mitigate impatience when they sit with a pretty girl in the room.
Zadaje sobie pytanie, dlaczego ktoś zaprzysiężony by łagodzić cierpienie nosi broń.
I'm asking myself why someone sworn to alleviate suffering is packing heat.
W świetle wytycznych oraz warunku, aby możliwie w największym stopniu łagodzić negatywne skutki zakłócania konkurencji, spółka Combus powinna przynajmniej wycofać się z zamówień.
In light of the guidelines and the condition to mitigate as far as possible any undue distortions on competition, Combus should at least have renounced from its contracts.
Musimy pracować nad znalezieniem lepszych rozwiązań na rzecz walki z tą plagą i łagodzić jej skutki, dla dobra tych ludzi.
We must work to find better solutions to combat this scourge and mitigate its effects, for the sake of these people.
Ponadto czas podróży między dwoma portami lotniczymi wynoszący poniżej godziny, lecz niemal równy 50 minutom, również jest czynnikiem mogącym łagodzić wpływ przedmiotowej pomocy na port lotniczy w Montpellier.
Lastly, the journey time between the two airports, which is less than one hour but almost 50 minutes, is also a factor likely to mitigate the impact of the aid in question on Montpellier airport.
Po pierwsze, ten obłędny nastrój może działać jak mechanizm kopiujący, by łagodzić stan dysonansu ekstremalnych doznań poznawczych.
One, this manic mood is in fact a coping mechanism to mitigate a state of extreme cognitive dissonance.
Niektóre pojazdy wyposażone w systemy antykolizyjne mogą nie spełniać niektórych wymogów ustanowionych niniejszym rozporządzeniem w zakresie, w jakim będą w stanie uniknąć kolizji z pieszymi, zamiast jedynie łagodzić skutki takich kolizji.
Vehicles equipped with collision avoidance systems may not have to fulfil certain requirements laid down in this Regulation to the extent that they will be able to avoid collisions with pedestrians rather than merely mitigate the effects of such collisions.
Ponieważ niektóre z polityk sektorowych mogą przyśpieszać procesy degradacji gleby, albo łagodzić ich skutki, konieczne jest szersze uwzględnienie aspektu ochrony gleby w tych politykach.
As some sectoral policies may either exacerbate or mitigate soil degradation processes, further integration of soil protection aspects into such policies is necessary.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 135. Pasujących: 135. Czas odpowiedzi: 67 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo