Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "łatwe w użyciu" na angielski

Wyszukaj łatwe w użyciu w: Definicja Synonimy
easy to use
easy-to-use
user-friendly
Wśród rodziców powinny być propagowane istniejące rozwiązania techniczne służące ochronie dzieci, w szczególności oprogramowanie, które jest łatwe w użyciu i dostępne bezpłatnie lub niewielkim kosztem.
Existing technical solutions to protect children should be promoted among parents, in particular, software tools that are easy to use and available for free or at a low-cost.
Urządzenia sterujące muszą być łatwe w użyciu i wygodne do trzymania.
The steering control must be easy to use and grip.
Instrumenty przeznaczone do dokonywania płatności niskokwotowych powinny stanowić tanie i łatwe w użyciu rozwiązanie w przypadku niedrogich towarów i usług oraz nie powinny być obciążone nadmiernymi wymogami.
Low-value payment instruments should be a cheap and easy-to-use alternative in the case of low-priced goods and services and should not be overburdened by excessive requirements.
Zaprojektowaliśmy świetne, łatwe w użyciu, tanie narzędzie i damy wam je za darmo.
We've designed this great, easy-to-use, cheap tool, we're going to give it to you for free.
Były bezpieczne, wypróbowane, łatwe w użyciu, chroniły oboje partnerów.
They were safe, time tested, easy to use, and they protected both partners.
5 Plan lub plany postępowania w sytuacjach zagrożenia powinny mieć jednolity układ i być łatwe w użyciu.
The emergency plan or plans shall have a uniform structure and be easy to use.
Jebut. Łatwe do czyszczenia, łatwe w użyciu.
Kaboom. Easy to clean, easy to use.
Łatwe w użyciu, przelatują i chowają.
Easy to use, carry, and hide.
Agencja zapewnia elektroniczne narzędzie do QSAR, dające wiarygodne wyniki i łatwe w użyciu dla MŚP, na swojej stronie internetowej.
The Agency shall provide an electronic tool for QSAR on its website which provides reliable results and is easy for SMEs to apply.
Oprogramowanie interaktywne między operatorem i układem wydawania poleceń lub układem sterowniczym maszyny musi być wygodne i łatwe w użyciu.
Interactive software between the operator and the command or control system of a machine must be user-friendly.
Takie łatwe w użyciu.
It is so simple to use.
Tak, szybkie i łatwe w użyciu.
Yes, quick and easy.
To wydaje się być łatwe w użyciu.
Well, it seems user-friendly.
Wyostrzanie to tradycyjne narzędzie, szybkie i łatwe w użyciu, które jednak może spowodować powstawanie ziarna na zdjęciu, zwłaszcza na ciemniejszych obszarach.
Sharpen is a traditional sharpening tool, which is very fast and easy, but may quickly produce grainy images, in particular in dark areas.
Bardzo ważne jest zatem, aby opracowywane produkty były łatwe w użyciu, a duża część badań powinna być poświęcona ułatwieniu ich obsługi.
This must mean that the target group should be included during the design and conceptual phase.
Twórz rozwiązania łatwe w użyciu i dostępne na dużą skalę, takie jak ten tomograf z Chin.
Make them easy enough to use and widely accessible, like the C.T. scanner we saw in China.
Dźwignie ręczne muszą być łatwe w użyciu i posiadać zaokrąglony koniec. Sprzęg nie może mieć ostrych krawędzi lub końców w pobliżu dźwigni ręcznej mogących spowodować skaleczenia przy sprzęganiu.
Hand levers shall be of a design suitable for easy use with the end rounded off. The coupling shall not have any sharp edges or points of possible pinching near the hand lever which could result in injury during operation of the coupling.
Dlatego też, dołączyłem do rosnącej grupy osób próbujących uzyskać cząsteczkowe zaklęcia z wykorzystaniem nici DNA. Użyliśmy DNA, ponieważ jest tanie, łatwe w użyciu, jest czymś, co bardzo dobrze znamy.
So I've joined a growing band of people that try to make molecular spells using DNA. We use DNA because it's cheaper. It's easier to handle. It's something that we understand really well.
Przypadkowo w tym samym czasie pierwszy raz wprowadzono na rynek łatwe w użyciu testy do diagnozowania autyzmu.
Coincidentally, at the same time, the first easy-to-use clinical tests for diagnosing autism were introduced.
Państwa członkowskie dbają o to, by krajowe organy regulacyjne mogły wymagać od operatorów, by bezpłatnie udostępniali swoim abonentom oprogramowanie ochronne i/lub niezawodne oraz łatwe w użyciu filtry umożliwiające kontrolę dostępu dzieci lub osób wymagających szczególnego traktowania do nielegalnych lub niebezpiecznych treści.
Member States shall ensure that national regulatory authorities are able to require operators to make available free of charge to their subscribers reliable and easy-to-use protection and/or filtering software to control access by children or vulnerable people to unlawful or dangerous content.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 20. Pasujących: 20. Czas odpowiedzi: 42 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo