Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ściśle rzecz biorąc" na angielski

Wyszukaj ściśle rzecz biorąc w: Definicja Synonimy
strictly speaking
Dlatego myślę, że możemy teraz stworzyć to nowe uprawnienie wspólnie, nawet jeżeli, ściśle rzecz biorąc, nie mieści się ono w zakresie metody wspólnotowej.
I therefore think we can say that we can now develop this new competence together, even if, strictly speaking, it does not come under the Community method.
Dlatego potrzebny nam skromny instrument, przy pomocy którego UE może wdrażać politykę na rzecz rozwoju w krajach rozwijających się, a który ściśle rzecz biorąc nie wchodzi w zakres walki z ubóstwem.
That is why we have been looking for a modest instrument with which the EU can implement policy in developing countries that does not, strictly speaking, fall within the scope of fighting poverty.
Komisja nadal uważa, że publikacja zawiadomienia nie była, ściśle rzecz biorąc, konieczna pod względem prawnym.
The Commission continues to take the view that that publication was not, strictly speaking, legally required.
Karty rozliczeniowe (znane także jako karty z odroczoną płatnością) nie są ściśle rzecz biorąc prawdziwymi instrumentami kredytowymi, lecz raczej formą odroczonych płatności uiszczanych przez klienta emitentowi karty.
Charge cards (also known as deferred payment cards) are not strictly speaking a real credit instrument but rather deferred payments from the customer to the issuer.
Komisja stosowała taką elastyczność w innych przypadkach pomocy państwa i zatwierdziła przeniesienie aktywów, które, ściśle rzecz biorąc, nie były zagrożone, ale nie miały strategicznego znaczenia w świetle gruntownej zmiany modelu działalności przedmiotowego banku.
The Commission has applied that flexibility in other State aid cases and accepted the transfer of assets which, strictly speaking, were not distressed but were non-strategic in view of the profound change in the business model of the bank in question.
Przed nami, ściśle rzecz biorąc, rok przejściowy, jednakże w ciągu tego roku przejściowego - do tego dodać należy kolejne pół roku dzielące nas od końca kadencji - podjąć musimy kilka nabrzmiałych decyzji, których nie wolno nam zaniedbać.
Strictly speaking we are facing a year of transition, but during that year of transition, to which we need to add six more months up to the end of the parliamentary term, we have some mature decisions to make that we cannot neglect.
Ściśle rzecz biorąc, byłoby to niezgodne z królewskimi prawami.
Strictly speaking, such a thing would not be in accordance with the King's laws.
Teraz już lord, ściśle rzecz biorąc.
It's Lord now, actually.
Znalazłem również fosoforany... A ściśle rzecz biorąc disulfoton.
I also found organophosphates, more specifically, disulfoton.
Ściśle rzecz biorąc mówi się "piątym kołem".
Technically speaking, you're a fifth wheel.
Ściśle rzecz biorąc, dokładnie 8.
More a matter of inches, 8 to be exact.
Ściśle rzecz biorąc, wpraszasz się na spotkanie rady plemienia.
Technically, you're a council meeting crasher.
Ściśle rzecz biorąc, projekt przewiduje zniesienie celu 2, innymi słowy, konkurencyjności i polityki zatrudnienia.
In specific terms, the draft includes plans to abolish Objective 2, in other words, competitiveness and employment policy.
Ściśle rzecz biorąc, na szczycie piramidy są tłuszcze.
Well, technically, I think fats and oils are at the top of the food pyramid.
Ściśle rzecz biorąc, jako że przedsiębiorstwa europejskie nie znajdują się w tak solidnej sytuacji finansowej, stosowanie porozumienia częstokroć wiąże się z mniejszym dostępem do kredytów oraz wyższym ich oprocentowaniem.
In concrete terms, because European enterprises are not on such a firm financial footing, application of the agreement often means less access to credit and higher interest rates.
Ściśle rzecz biorąc, zamknięte dochodzenie nie przyniosło żadnych ustaleń Komisji w kwestii, czy przywóz ACF z ChRL wyrządza szkodę przemysłowi unijnemu.
Specifically, the closed investigation did not lead to any findings by the Commission on whether or not the Union industry is injured by imports of ACF from the PRC.
Ściśle rzecz biorąc, Komisja ocenia, że Disposición Adicional 27 do ustawy nr 55/1999 nie jest uzasadniony koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii z następujących powodów:
Specifically, the Commission considers that Supplementary Provision no 27 to Law 55/1999 is not justified by the need to safeguard the energy supply for the following reasons:
Ściśle rzecz biorąc, bilans roczny za 2004 r. wykazał straty łączne za poprzednie lata w wysokości 38420000 EUR, co odpowiada 360 % kapitału akcyjnego subskrybowanego pod koniec tegoż roku (10660000 EUR).
In particular, the 2004 annual accounts show accumulated losses from previous years of EUR 38420000, corresponding to 360 % of the subscribed capital at the end of that year (EUR 10660000).
Ściśle rzecz biorąc, nie grupę wsparcia... ale... władze Los Angeles, bo to one... nadzorują ośrodek kultury, który sponsoruje grupę.
I mean, technically, I'm not suing the support group, but Los Angeles County, because they oversee the community center that sponsors the group.
Twój człowiek, ściśle rzecz biorąc.
Your man, actually.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 25. Pasujących: 25. Czas odpowiedzi: 33 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo