Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ściśle ze sobą powiązane" na angielski

Wyszukaj ściśle ze sobą powiązane w: Definicja Synonimy
closely linked
closely intertwined
closely interlinked
closely interrelated
closely connected

Sugestie

Zatem dopłaty udzielane w ramach tych systemów oraz ceny interwencyjne są ściśle ze sobą powiązane.
Aid under those schemes on the one hand and intervention prices on the other are, therefore, closely linked.
Innym ważnym narzędziem osiągnięcia celów lizbońskich jest elastyczność i bezpieczeństwo (flexicurity) na rynku pracy, a edukacja i flexicurity są bardzo ściśle ze sobą powiązane.
Another important tool for achieving the Lisbon objectives is flexicurity in the labour market, and education and flexicurity are very closely linked.
Gospodarki naszych państw są ściśle ze sobą powiązane - narodowy egotyzm tylko zaogni kryzys.
Our national economies are closely intertwined - national egotisms will only intensify the crisis.
Komisja chciałaby również wskazać, że stopień ryzyka ponoszonego przez przedsiębiorstwo i stopień, w jakim przedsiębiorstwo jest uprawnione do otrzymania rekompensaty z tytułu przyrostu wydajności, są ściśle ze sobą powiązane.
The Commission would also point out that the degree of risk incurred by the company and the extent to which the company is entitled to compensation for efficiency gains are closely intertwined.
Wyzwania związane z sektorem opieki zdrowotnej i społecznej są liczne i ściśle ze sobą powiązane.
The challenges relating to the health and social care sectors are numerous and closely interlinked.
Z tego względu chciałbym, abyśmy uświadomili sobie, jak ściśle ze sobą powiązane są koncepcje zwalczania raka, zdrowego stylu życia i ochrony środowiska naturalnego.
I would therefore like us all to realise just how closely interlinked the ideas of combating cancer, healthy lifestyle and protection of the environment are.
Morze i klimat są ściśle ze sobą powiązane, a 70 % tlenu, którym oddychamy, jest produkowane przez florę morską.
the sea and the climate are closely interlinked, with 70 % of the oxygen we breathe being produced by marine flora;
Komisja zauważa, że oba działania zaprezentowano wspólnie i dotyczące ich decyzje podjęto na jednej sesji rady gminy, a także że są one ściśle ze sobą powiązane w zakresie ich celu i ówczesnej sytuacji FC Den Bosch.
The Commission notes that both actions were presented together and were decided in the same meeting of the municipal council and that they are closely linked as regards their purpose and the situation of FC Den Bosch at the time.
Rada przypomniała również, że zamierza uczestniczyć zarówno w monitorowaniu tematycznym, odbywającym się w oparciu o pięć głównych celów strategii Europa 2020, jak i w monitorowaniu makroekonomicznym, ponieważ obie te struktury są ściśle ze sobą powiązane.
The Council also recalled that it intended to contribute both to thematic monitoring, based on the five key objectives of the Europe 2020 Strategy, and to macroeconomic monitoring, since both these frameworks are closely linked.
Światowe rynki finansowe są już tak ściśle ze sobą powiązane, że nie można ochronić Unii przed tego rodzaju spekulacjami, za które ostatecznie wszyscy zapłacimy cenę.
The global financial market is already so closely intertwined that there was no way of protecting the Union from such speculative escapades, for which all of us must ultimately carry the can.
Przepisy ogólne uzupełniające kodeks są ściśle ze sobą powiązane, nie można ich rozdzielić z powodu wzajemnego powiązania ich przedmiotu, ponieważ zawierają przepisy horyzontalne mające zastosowanie do wielu procedur celnych.
The general rules supplementing the Code are closely interlinked, they cannot be separated due to the interrelatedness of their subject matter while they contain horizontal rules that apply across several customs procedures.
Poszczególne etapy gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi są ściśle ze sobą powiązane.
The different steps in spent fuel and radioactive waste management are closely interrelated.
Rewolucja w zakresie praw człowieka przyniosła społeczności międzynarodowej dwie ściśle ze sobą powiązane koncepcje.
The human rights revolution placed before the international community two closely inter-connected concepts.
Ich ceny są bowiem ściśle ze sobą powiązane i uzależnione od ceny polikrzemu.
As a matter of fact their prices are strictly interconnected and affected by the polysilicon price.
Dwa ściśle ze sobą powiązane wnioski Komisji, jeden w ramach procedury konsultacji
Two closely related Commission proposals, one under the consultation procedure
Jak to wyjaśniono w pkt 3 decyzji o wszczęciu postępowania, oba te środki były ściśle ze sobą powiązane.
As explained in point 3 of the decision to initiate the procedure, these two measures were closely connected.
Sprawozdawca pragnie podkreślić, że perspektywy krótkoterminowa oraz średnio- i długoterminowa są ściśle ze sobą powiązane.
Your rapporteur stresses that the short- and long-term aspects of the plan are interlinked.
Jak wyraźnie wskazano w sprawozdaniu, zmiany klimatu, ochrona środowiska, a także bezpieczeństwo energetyczne to sprawy ściśle ze sobą powiązane.
As the report has clearly indicated, climate change and environmental protection, as well as the issue of energy security, are closely related to each other.
Przepisy zawarte w niniejszym rozporządzeniu są ściśle ze sobą powiązane, ponieważ dotyczą one procedur i wzorów formularzy do celów ujawniania sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej.
The provisions in this Regulation are closely linked to each other, since they deal with the procedures and templates for the disclosure of the solvency and financial condition report.
Należy on do innego rozdziału wspólnotowego dorobku prawnego niż Schengen, kwestie te są jednak ściśle ze sobą powiązane.
It belongs to a different chapter of the acquis comunautaire than Schengen, yet they are inextricably linked.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 30. Pasujących: 30. Czas odpowiedzi: 60 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo