Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "średniej wielkości" na angielski

Wyszukaj średniej wielkości w: Definicja Synonimy
medium-sized
mid-sized
medium-size
middle-sized
average size
medium size
average volume
medium sized
Nałożenie środków antydumpingowych nie zmniejsza także liczby średniej wielkości unijnych producentów.
Also, the imposition of anti-dumping measures does not reduce the number of medium-sized Union producers.
W jednej z miliardów galaktyk znajduje się średniej wielkości gwiazda.
In one of the countless billions of galaxies in the universe lies a medium-sized star.
Jestem prawnikiem w średniej wielkości firmie.
I'm a lawyer at a mid-sized firm.
Zgodne z ugryzieniem po kłach średniej wielkości dzikiego zwierza.
Consistent with bites from canines of a mid-sized wild animal...
Szwecja jest w Unii Europejskiej krajem średniej wielkości i powinniśmy uważać to za ze wszech miar pozytywne.
Sweden is a medium-sized country in the European Union and we should view that as a positive thing in all respects.
Ocena wpływu ilustruje zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza dla 500 miejsc postoju statków o silnikach średniej wielkości.
The Impact Assessment illustrates the reduction in air pollutant emissions for 500 berths assuming medium-sized engines.
Zarówno dla lotnictwa ogólnego, jak i korporacyjnego kluczowe są porty lotnicze małej i średniej wielkości.
Small and medium-sized airports are crucial for both general and business aviation.
Znaczna liczba europejskich i innych średniej wielkości samochodów spełnia już nową normę 120 gramów CO2 na kilometr.
A significant number of European and other medium-sized cars already meet the new standard of 120 grams of CO2 per kilometre.
Wyobraźmy sobie małe lub średniej wielkości przedsiębiorstwo, które z powodzeniem prowadzi działalność gospodarczą na rynku krajowym.
Imagine a small or medium-sized enterprise which is operating successfully in its domestic market.
Jeśli mieszkasz w średniej wielkości mieście, możesz zobaczyć 800 ogłoszeń...
If you live in a medium-sized city, you see 800 ads...
To rodzinna, średniej wielkości sieć na Południu.
They're a solid family-owned, mid-sized network in the South.
Pasuje do wielu typów średniej wielkości samochodów i SUV.
It fits all kinds of mid-sized cars and SUVs.
Kształt sera (średniej wielkości walec) był początkowo dostosowany do produkcji w gospodarstwach górskich.
The shape of the cheese (a medium-sized cylinder) was originally adapted to production on mountain farms.
Druga grupa obejmująca kina średniej wielkości stanowi podstawę dystrybucji i projekcji filmów wysokiej jakości we Włoszech.
The second group of medium-sized cinemas forms the backbone of the distribution and exhibition of quality films in Italy.
MLB jest średniej wielkości bankiem na Łotwie oferującym detaliczne usługi bankowe.
MLB is a medium-sized bank in Latvia offering retail bank services.
Dzięki rozwiązaniu zaakceptowanemu przez Komisję faktycznie utrzymano liczbę czterech średniej wielkości producentów unijnych.
Indeed, the remedy accepted by the Commission maintained the number of four medium-sized Union producers.
Dwa lata temu zamówił tyle, ile średniej wielkości kraj potrzebowałby do leczenia białaczki.
Two years ago, this guy ordered enough... to treat leukemia in a medium-sized country.
W obecnych czasach załamania gospodarczego istotne jest uznanie, że efektywna i skuteczna współpraca europejska może wskazać państwu średniej wielkości, jak Irlandia czy Węgry, drogę wyjścia z kryzysu.
During the current global economic downturn, it is important to recognise that effective and efficient European cooperation can provide a medium-sized country, like Ireland or Hungary, with a way of emerging from the crisis.
WPR, reformy w ramach "kontroli stanu zdrowia" i decyzje WTO miały dramatyczny wpływ na sytuację ubogich gospodarstw rolnych średniej wielkości.
The CAP, 'health check' reforms and WTO decisions have had a dramatic impact on poor medium-sized farms.
Fundusz będzie ukierunkowany przede wszystkim na tego rodzaju średniej wielkości projekty o wartości poniżej 10 milionów euro.
This Fund will be geared particularly to these medium-sized projects up to EUR 10 million.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 198. Pasujących: 198. Czas odpowiedzi: 124 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo