Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "średnik" na angielski

Wyszukaj średnik w: Definicja Synonimy
semicolon
semi-colon
W wierszach danych puste pola występują jako podwójny średnik (";;") w obrębie zapisu lub jako pojedynczy średnik (";") na końcu zapisu;
In the data rows, empty fields appear as a double semicolon (;;) within the record, or as a single semicolon (;) at the end of the record.
"już nie będzie;" średnik.
"shall be no more;" semi-colon.
średnik na końcu tego ustępu";" zastępuje się słowami". Ponadto: ";
The semi-colon at the end of the paragraph';' is replaced by'. Moreover:';
Nie, to średnik i nawias.
No, that's a semicolon and close parentheses.
W ust. 5 lit. b) ppkt (iv) średnik zastępuje się kropką.
The semi-colon at the end of paragraph 5(b)(iv) shall be changed to a full stop.
Czasami zmienia średnik na przecinek, a potem, następnego ranka, odwrotnie.
Sometimes he changes a comma from a semicolon, and then the next morning he changes it back.
Dopuść średnik (;) jako separator w edytorze wiadomości.
Allow the semicolon character (';') to be used as separator in the message composer.
Oczywiste jest, że średnik";" nie może być stosowany w danych formatu tekstowego.
It goes without saying that the semi-colon separator"; "must not be used in data in text format.
Następują bez stwierdzenia, iż rozdzielający średnik ;
It goes without saying that the semi-colon separator ;
Przepisuję rzeczy o dźwiękach, których nie ma, bo zmienił przecinek na średnik, a na drugi dzień odwrotnie.
Sometimes he changes a comma from a semicolon, and then the next morning he changes it back.
Stosując średnik między dwoma zdaniami, pokazujemy, że te dwa zdania, mają dla siebie bliższe znaczenie, niż pozostała część tekstu.
By using a semicolon instead of a period between two sentences, you show that those two sentences have a closer relationship to each other than they do to the sentences around them.
W okresie przejściowym dane mogą być przesyłane w postaci pliku o prostej strukturze w formacie ASCII, przy czym każdy zestaw danych powinien stanowić rekord w którym średnik ;
During a transitional period, the data may be sent as a flat file in ASCII format with each data set being one record having the semi-colon ;
Teraz widać, że ktokolwiek napisał manifest lubi sobie wstawić średnik gdzie to tylko możliwe.
now, you can see whoever wrote the manifesto likes to use semi-colons by the handful.
Średnik, kończący nawias okrągły, znak mniejszości, cyfra 3.
(laughs) Semicolon, end parentheses, "less than" sign, numeral three.

Pozostałe wyniki

Średni wzrost naszej gospodarki w ostatnich 5 latach wynosił 15%, średnia długość życia to teraz 78 lat, średnie zużycie wody to 430 litrów.
The average growth of our economy is about 15 percent for the past five years.
Średnia moc, średnie ramię, średnia prędkość...
Average power, average arm, average spee...
Zabija 1/5 populacji oraz redukuje średnią długość życia, średnio o 10 lat.
It kills one fifth of the population and reduces life expectancy on average by ten years.
Nacisk średni: średnia statystyczna wartość nacisku.
Mean force: the statistical mean value of the contact force.
W każdym punkcie ustalonym należy odnotować średnią prędkość obrotową i średni moment obrotowy.
The mean speed and torque shall be recorded at each set-point.
Średnia 4.3, średnio-płynnie mówi po Mandaryńsku.
GPA 4.3, speaks semi-fluent Mandarin.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 14447. Pasujących: 14. Czas odpowiedzi: 118 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo