Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "świadectwo" na angielski

Wyszukaj świadectwo w: Definicja Synonimy
certificate
certification
attestation
testimony
report card
testament
licence
report
certified
certificated
testament to
issuing
statement
bear witness

Sugestie

Warrick i ja odnaleźliśmy świadectwo urodzenia Joey'a Adaliana.
Warrick and I tracked down Joey Adalian's birth certificate.
Jestem stuknięta i mam swoje świadectwo.
I'm crazy, and I got my certificate.
Międzynarodowe świadectwo zapobiegania zanieczyszczeniom przy masowym przewozie szkodliwych substancji ciekłych.
International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk.
Komisja "sporządza to świadectwo".
The Commission "shall draw up that certificate".
Dokument identyfikacyjny lub świadectwo zdrowia wyraźnie wykazują przeprowadzenie takiego szczepienia.
The identification document and/or health certificate shall carry a clear reference to such vaccination.
Pozwolenie lub świadectwo zwraca się stronie zainteresowanej.
The licence or certificate shall be returned to the party concerned.
Unikatowy numer powinien zostać nadany przez organ zarządzający wydający świadectwo.
A unique number should be generated by the issuing management authority for the certificate.
Chciałabym wiedzieć, gdzie jest wywieszone świadectwo energetyczne budynku.
I would like to know where the building's energy performance certificate is displayed.
Podpisane świadectwo należy przekazać właściwemu organowi w miejscu kontroli fizycznej.
The signed certificate must be forwarded to the competent authority at the place of physical check.
Władze Republiki Południowej Afryki poinformowały Komisję, że stosowane świadectwo zostało zmienione.
The South African authorities have informed the Commission that the certificate used has been amended.
Jeżeli uznane międzynarodowe świadectwo zgodności nie jest dostępne, należy dostarczyć inne stosowne informacje.
Where an internationally recognised certificate of compliance is not available, other relevant information should be submitted.
UWAGA: Niniejsze świadectwo stanowi ważny dokument.
PLEASE NOTE: This certificate is an important document.
Licencję lub świadectwo pilotażu może uzyskać jedynie obywatel lub stały mieszkaniec Kanady.
Only a Canadian citizen or permanent resident may obtain a licence or pilotage certificate.
Jednostka notyfikowana musi sporządzić na piśmie świadectwo zgodności dotyczące przeprowadzonych prób.
The notified body must draw up a written certificate of conformity relating to the tests carried out.
Właściwy organ zachowuje świadectwo fitosanitarne przez okres przynajmniej trzech lat.
The competent authority shall retain the phytosanitary certificate for at least three years.
Dlatego dla tych produktów należy ustanowić urzędowe świadectwo zdrowia.
An official health certificate should therefore be established for those products.
To świadectwo zastępcze wystawiane jest na podstawie pisemnego wniosku reeksportera.
The replacement certificate shall be issued on the basis of a written request by the re-exporter.
Numer faktury przedsiębiorstwa, do której odnosi się świadectwo produkcji.
The number of the Company invoice to which the production certificate relates.
Każde świadectwo autentyczności posiada numer seryjny w prawym górnym polu.
Each certificate of authenticity shall bear a serial number in the right-hand uppermost box.
Materiałom musi towarzyszyć urzędowe świadectwo ustanowione w niniejszym załączniku część B.
An official certificate as laid down in part B of this Annex must accompany the material.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3119. Pasujących: 3119. Czas odpowiedzi: 60 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo