Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "światła drogowe" na angielski

Wyszukaj światła drogowe w: Definicja Synonimy
traffic lights
main beam
main-beam headlamps
driving beam
driving lamp
Main-beam headlamp
Widzisz, używają strumieni wideo z odpowiednich sekcji, a specjalnie zaprojektowany algorytm przewiduje natężenie ruchu... i kontroluje światła drogowe.
See, they use video feeds from intersections... and specifically designed algorithms to predict traffic conditions... and thereby control traffic lights.
Są one dużo lepsze - lepsze niż światła drogowe, niż znaki "stop".
And they are much better - better than traffic lights, better than four-way stop signs.
W tym ostatnim przypadku światła drogowe ulegają automatycznemu wyłączeniu w przypadku ustania warunków dla automatycznego włączenia świateł mijania.
In the latter case, the main beam headlamps shall be switched off automatically when the conditions for automatic activation of dipped-beam ceased to exist.
System posiada światła drogowe (1) (2) (3):
The system is designed to provide a main beam (1) (2) (3):
Przełącznik do zmiany na światła mijania musi jednocześnie wyłączać wszystkie światła drogowe.
The control for changing over to the dipped beam must switch off all main-beam headlamps simultaneously.
Przy zmianie ze świateł drogowych na światła mijania, wszystkie światła drogowe muszą się wyłączać równocześnie.
For changing over from the main-beam to the dipped-beam all main-beam headlamps shall be switched off simultaneously.
W momencie przełączania świateł ze świateł drogowych na światła mijania muszą gasnąć wszystkie światła drogowe.
All main-beam headlamps must be extinguished simultaneously when switched from main-beam to dipped-beam.
Przełącznik zmiany świateł na światła mijania musi wyłączać wszystkie światła drogowe lub wyłączać jednocześnie wszystkie jednostki oświetlenia systemu AFS emitujące wiązkę świateł drogowych.
The control for changing over to the dipped-beam must switch off all main-beam headlamps or de-activate all AFS lighting units for the main-beam simultaneously.
Przełącznik włączający i wyłączający światła mijania musi jednocześnie ze światłami mijania wyłączać wszystkie światła drogowe, podczas gdy światła mijania mogą świecić się jednocześnie ze światłami drogowymi.
The control for changing to the dipped beam must switch off all main-beam headlamps simultaneously, whereas the dipped beams may remain switched on at the same time as the main beam.
W przypadku gdy automatycznie włączone są światła drogowe, wyłączają się one automatycznie, gdy w obrębie pól i odległości zgodnie z pkt 6.1.9.3.1.1 i 6.1.9.3.1.2 wykryte zostaną nadjeżdżające i poprzedzające pojazdy, jak wspomniano w pkt 6.1.7.1 powyżej.
In the case where main-beam headlamps are switched ON automatically, they shall be switched OFF automatically when oncoming or preceding vehicles, as mentioned in paragraph 6.1.7.1 above, are detected within the fields and distances according to paragraphs 6.1.9.3.1.1 and 6.1.9.3.1.2.
Pomiary natężenia oświetlenia ekranu przez światła drogowe są dokonywane przy takim samym ustawieniu reflektora, jak w przypadku pomiarów według ppkt. 6.3. lub, w przypadku reflektora służącego jedynie jako światło drogowe, zgodnie z ostatnim akapitem ppkt. 6.2.
Measurements of the illumination produced on the screen by the main beam shall be taken with the same headlamp adjustment as for measurements under 6.3, or, in the case of a headlamp providing a main beam only, in accordance with the final paragraph of 6.2.
Światła mijania, światła drogowe lub przednie światła przeciwmgłowe mogą zastępczo realizować funkcję przednich świateł pozycyjnych, pod warunkiem że:
The dipped-beam headlamps and/or the main-beam headlamps and/or the front fog lamps may substitute the function of the front position lamps, provided that:
Światła drogowe mogą być włączane zarówno jednocześnie jak i parami.
The main-beam headlamps may be switched on either simultaneously or in pairs.
Światła drogowe muszą świecić się jednocześnie.
The main-beam headlamps must switch on simultaneously.
Światła drogowe mogą się porozumiewać z samochodem i tak dalej.
Traffic lights can communicate to the car and so on.
Światła drogowe, Memati.
Traffic lights, Memati.
Załóżmy że wybucha główna przepompownia wody w Los Angeles i zalewa podstację elektryczną niszcząc wszystkie światła drogowe unieruchamiając całe miasto Wszelkie pogotowie nie mogą przejechać.
Let's say a water main breaks in downtown Los Angeles and it floods an electrical substation knocking out all the traffic lights and tying up the entire city and emergency vehicles can't get through.
Adaptacyjne światła drogowe wyłączają się, gdy oświetlenie wytwarzane przez warunki oświetleniowe otoczenia przekracza 7000 lx.
The adaptive main-beam shall be switched off when the illuminance produced by ambient lighting conditions exceeds 7000 lx.
Były światła drogowe, jakby, centralnie...
There was a stop light like, right...
Dla pojazdów kategorii N3: Dopuszcza się dwa dodatkowe światła drogowe.
For vehicles of the category N3: Two extra main-beam headlamps may be installed.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 55. Pasujących: 55. Czas odpowiedzi: 80 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo