Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "światło słoneczne" na angielski

Wyszukaj światło słoneczne w: Definicja Synonimy
sunlight
sunshine
sun
daylight
Śnieg i lód będą odbijać światło słoneczne, atmosfera ustabilizuje się.
The ice and snow will reflect sunlight.
Tutaj światło słoneczne i cień nocy spacerują ręka w rękę.
Here sunlight and shadow walk hand in hand.
Dodaj światło słoneczne i miks jest twórczo widowiskowy.
Add sunshine and the mix is spectacularly productive.
Jest jedną z nielicznych, która może tolerować bezpośrednie światło słoneczne przez długi czas.
Its one of the few that can tolerate direct sunshine for any length of time.
Kobiety ze skłonnością do ostudy powinny unikać ekspozycji na światło słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe w okresie przyjmowania produktu EVRA.
Users with a tendency to chloasma should avoid exposure to the sun or ultraviolet radiation while using EVRA.
Należy również poinformować lekarza o wystąpieniu nadwrażliwości skóry na światło słoneczne, w postaci oparzeń słonecznych (np. zaczerwienienie, swędzenie, obrzęk, powstawanie pęcherzy) pojawiających się szybciej niż zazwyczaj.
You should also tell your doctor, if you experience an increased sensitivity of the skin to the sun with symptoms of sunburn (such as redness, itching, swelling, blistering) occurring more quickly than normal.
Jestem Van Goghiem malującym światło słoneczne.
I'm van Gogh painting pure sunlight.
Pioruny działają równie dobrze jak światło słoneczne.
Guess lighting works as good as sunlight.
Krew Hulka jest jak światło słoneczne.
Hulk's blood is kind of like sunlight.
Z wczesnej twórczości Newtona wiadomym było, że światło słoneczne to mieszanka różnych kolorów.
From Newton's earlier work, it was known that sunlight is a blend of different colors.
Jeśli spojrzysz na światło słoneczne przez pryzmat, to zobaczysz jej spektrum.
If you look at sunlight through a prism, you'll see its spectrum.
Należy unikać długotrwałego narażenia na silne światło słoneczne, lampy kwarcowe i inne źródła promieniowania ultrafioletowego.
You should avoid long exposure to strong sunlight, sunlamps or other sources of UV radiation.
Raj zmoczony przez ciepłe światło słoneczne.
A paradise drenched by warm sunshine.
Resztki chemikaliów, plus światło słoneczne dają opary w zamkniętym środowisku powoli akumulując zabójczy gaz.
Chemical residue, plus sunlight created fumes in a closed environment slowly accumulating deadly gas.
Nie pamiętam, kiedy ostatnio czułem światło słoneczne.
I can't remember the last time I felt sunlight.
Panowie, oto światło słoneczne mojego biura.
Gentlemen, the sunshine of my office.
Lód i śnieg będą odbijać światło słoneczne.
The ice and snow will reflect sunlight.
Tutaj na powierzchni, światło słoneczne może wydawać się białe.
Here on the surface, sunlight may appear white.
Pomyślcie tylko, światło słoneczne przemienione w lód.
Think of it, sunlight converted into ice.
Zwykłe, widzialne światło słoneczne przechodzi przez chmury i ogrzewa powierzchnię.
Ordinary visible sunlight penetrates the clouds and heats the surface.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 264. Pasujących: 264. Czas odpowiedzi: 70 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo