Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "światową organizację celną" na angielski

Wyszukaj światową organizację celną w: Definicja Synonimy
World Customs Organisation
World Customs Organization
Strony opracowują i rozwijają wzmocnioną współpracę we wdrażaniu Ram standardów dla zabezpieczenia i uproszczenia handlu globalnego z 2005 r. opracowanych przez Światową Organizację Celną (zwaną dalej "WCO").
The Parties shall prepare and develop an enhanced cooperation on the implementation of the World Customs Organisation ('WCO') Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade of 2005.
Podpunkt (xii): W stosownych przypadkach należy podać w tym miejscu kod lub kody celne umożliwiające urzędom celnym identyfikację odpadów (zob. wykaz kodów i towarów w»Zharmonizowanym systemie oznaczania i kodowania towarów«opracowanym przez Światową Organizację Celną).
Subheading (xii): If applicable, state here customs code or codes, which allow identification of the waste by customs offices (see the list of codes and commodities in the "Harmonised commodity description and coding system" produced by the World Customs Organisation).
We wzorach świadectw zdrowia określono kod towaru dla towarów objętych rozporządzeniem (UE) nr 605/2010 na podstawie zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów (kody "HS") nomenklatury taryfowej aktualizowanej przez Światową Organizację Celną (WCO).
The model health certificates specify the commodity code for the commodities covered by Regulation (EU) No 605/2010 on the basis of the Harmonised Commodity Description and Coding System ('HS codes') of tariff nomenclature maintained by the World Customs Organization (WCO).
w skali międzynarodowej, przez wydanie opinii dotyczącej klasyfikacji lub przez zmianę not wyjaśniających do nomenklatury Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów, przyjętego przez Światową Organizację Celną utworzoną w 1952 r. pod nazwą "Rada Współpracy Celnej";
at international level, by reason of a classification opinion or an amendment of the explanatory notes to the Nomenclature of the Harmonized Commodity Description and Coding System, adopted by the World Customs Organization established in 1952 under the name 'the Customs Cooperation Council';
UWZGLĘDNIAJĄC poprawione wytyczne w sprawie API przyjęte przez Światową Organizację Celną (WCO), Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA) oraz Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego (ICAO);
HAVING REGARD to the Revised Guidelines on API adopted by the World Customs Organisation (WCO), the International Air Transport Association (IATA) and the International Civil Aviation Organisation (ICAO);
Powstanie tego aktu było indywidualną odpowiedzią Wspólnoty Europejskiej na wnioski kierowane przez Stany Zjednoczone do wspólnoty międzynarodowej po zamachach z 11 września 2001 r., niezależną od ram normatywnych ustanowionych przez Światową Organizację Celną.
It was drawn up in reply to the requests issued by the USA to the international community following the 11 September 2001 terrorist attacks and it constitutes the European Community's specific response, alongside the establishment of a prescriptive framework by the World Customs Organisation.
Komisja stale aktualizuje tę tabelę korelacji, aby uwzględnić zmiany w tej nomenklaturze i w tych pozycjach wymienionych w tych załącznikach, a także aby włączyć wszelkie nowe kody nomenklatury Systemu Zharmonizowanego, które są związane z odpadami, przyjęte przez Światową Organizację Celną.
The Commission shall maintain that correlation table up-to-date in order to reflect changes to that nomenclature and to the entries listed in those Annexes, as well as to include any new waste-related codes of the Harmonised System Nomenclature that the World Customs Organisation may adopt.
mając na uwadze, że programy wykorzystują normy bezpieczeństwa uznane na poziomie międzynarodowym i zalecane przez Strukturę Norm Bezpieczeństwa przyjętą przez Światową Organizację Celną (zwaną dalej "strukturą SAFE"),
Considering that the programmes apply internationally recognised security standards advocated by the SAFE Framework of Standards adopted by the World Customs Organisation (hereinafter referred to as 'the SAFE Framework'),
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 8. Pasujących: 8. Czas odpowiedzi: 24 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo