Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "światowa organizacja zdrowia" na angielski

Wyszukaj światowa organizacja zdrowia w: Definicja Synonimy
Zwykle to Światowa Organizacja Zdrowia byłaby najodpowiedniejszym kandydatem do przeprowadzenia tej analizy.
The World Health Organisation would usually be the most suitable candidate to carry out this study.
W związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia zaleca wyłączne karmienie piersią przez sześć pierwszych miesięcy życia dziecka (A55/15).
The World Health Organisation recommends that breastfeeding should be the only feeding method used in the first six months of a child's life (A55/15).
Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, żeby dzieci do 11 roku życia spożywały przynajmniej 400 g warzyw i owoców dziennie.
The World Health Organization recommends that children up to the age of 11 consume at least 400 grams of fruit and vegetables per day.
Status obserwatora w IMDRF ma także Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).
The 'World Health Organization (WHO)' participates in the IMDRF as an observer.
Światowa Organizacja Zdrowia zapewnia techniczne doradztwo GHSI, a Komisja Europejska jest jej członkiem.
The World Health Organisation is a technical adviser to the GHSI and the European Commission a Member.
Światowa Organizacja Zdrowia uznała bezpłodność za chorobę, a metodę in vitro za jeden ze sposobów jej leczenia.
The World Health Organisation has recognised infertility as a disease, with the in vitro method being one of the ways of treating it.
Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem i Światowa Organizacja Zdrowia wskazują, że niektóre wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) są rakotwórcze.
The International Agency for Research on Cancer and the World Health Organisation indicate that some polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are carcinogenic.
Genewa, Światowa Organizacja Zdrowia, Międzynarodowy Program Bezpieczeństwa Chemicznego.
Geneva, World Health Organization, International Programme on Chemical Safety.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) powinna jak najszybciej zmienić swoją definicję pandemii, tak aby uwzględnić zjadliwość wirusa.
The World Health Organisation (WHO) should revise its definition of a pandemic as soon as possible so as to include the virulence of the virus in its classification.
Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że w 2020 r. zaburzenia psychiczne będą stanowić 15% wszystkich chorób.
The World Health Organisation estimates that mental disorders will account for 15% of all illness by 2020.
Przyjęcie wspólnych norm jakości to bezsprzecznie krok naprzód, który należy przyjąć z zadowoleniem jako część ram, do których dalszy wkład może wnieść Światowa Organizacja Zdrowia.
The adoption of common quality standards is definitely a step forward that should be welcomed as part of a framework in which the World Health Organisation may make a further contribution.
Światowa Organizacja Zdrowia wskazała, że około 60000 przypadków śmierci w ostatnim roku może być związanych ze zmianami klimatycznymi.
The World Health Organisation has indicated that 60000 deaths last year can be linked to climate change.
Światowa Organizacja Zdrowia, 2001 r. Barium and barium compounds.
World Health Organisation, 2001. Barium and barium compounds.
Światowa Organizacja Zdrowia (dalej zwana "WHO") skutecznie wdrożyła to wspólne działanie do dnia 31 grudnia 2011 r.
That Joint Action was successfully implemented by the World Health Organisation ('WHO') until 31 December 2011.
Przedmiot: Światowa Organizacja Zdrowia a Tajwan
Subject: The World Health Organisation and Taiwan
Panie Przewodniczący! Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że palenie papierosów, picie alkoholu, brak ćwiczeń i uboga dieta do 2020 roku staną się przyczyną 70 % wszystkich chorób i przypadków przedwczesnej śmierci.
Mr President, the World Health Organisation estimates that smoking, alcohol consumption, lack of exercise and poor diet will cause 70% of all illnesses and premature deaths by 2020.
I. mając na uwadze, że Światowa Organizacja Zdrowia za pomocą programu globalnego ostrzegania i reagowania
I. whereas the World Health Organisation, with its Global Alert and Response
Ponad połowa ludności Europy cierpi na nadwagę, zaś Światowa Organizacja Zdrowia informuje, że w skali globu nadwagę ma ponad miliard osób, spośród których 300 milionów to osoby otyłe.
Mr President, more than half of the European population is overweight, and the World Health Organisation tells us that a billion people worldwide are overweight, 300 million of them obese.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ocenia, że 6,3 % zgonów na świecie (8 % w przypadku krajów rozwijających się) można zapobiec dzięki poprawie dostępu do wody pitnej, infrastruktury sanitarnej i higieny.
The World Health Organisation (WHO) estimates that 6,3 % of deaths worldwide (8 % if considering only developing countries) could be prevented through better water supply, sanitation and hygiene.
Światowa Organizacja Zdrowia wskazała dla fluorku zalecaną wartość rzędu 1,5 mg/l dla wody pitnej, która została potwierdzona dla naturalnej wody mineralnej przez Komitet Naukowy ds. Żywności w powyższej opinii.
The World Health Organisation recommended a guide value of 1,5 mg/l for fluoride for drinking water, which was validated for natural mineral waters by the Scientific Committee for Food in the abovementioned opinion.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 126. Pasujących: 126. Czas odpowiedzi: 129 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo