Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "źródła zasilania" na angielski

Wyszukaj źródła zasilania w: Definicja Synonimy
power supply
power source
source of power
power supplies

Sugestie

Jeden do głównego i drugi do zapasowego źródła zasilania.
One mainframe and a backup power supply.
Tu są plany "wtyczki" zapasowego źródła zasilania.
Here are the specs for the emergency power supply socket.
Powinien być doczepiony do źródła zasilania.
It should be attached to a power source.
Czyli mają dostęp do źródła zasilania.
Which means they got access to a power source.
Jeżeli zastosowano oświetlenie elektryczne, to jest ono zasilane z awaryjnego źródła zasilania i jest tak wykonane, aby awaria pojedynczego światła lub przerwanie obwodu nie spowodowało wyeliminowanie całego oznakowania.
If electric illumination is used, it shall be supplied by the emergency source of power and it shall be so arranged that the failure of any single light or cut in a lighting strip, will not result in the marking being ineffective.
Trzeba kontynuować poszukiwania źródła zasilania Esphenich.
Progress must continue on locating the Espheni power source.
Nie, wszystkie szukają źródła zasilania Esphenich.
No, because they're all searching for the Espheni power source.
Jeśli wrócimy do limuzyny, mogę podłączyć to do źródła zasilania.
If we can get back to the limo, I can connect it to a power source.
Ludzie, którzy go przetrzymują... chcą źródła zasilania, które odkryliście.
The people who are holding him... they want the power source that you've discovered.
Włączyć wszystkie urządzenia testowe oraz właściwie ustawić napięcie i częstotliwość źródła zasilania.
Power on all test equipment and properly adjust power source voltage and frequency.
Brak kryształów, brak źródła zasilania.
No crystals, no power source.
Jajo zostało zniszczone i pozostał tylko jeden ametyst kopuła nie ma żadnego źródła zasilania.
And with the egg destroyed and one remaining amethyst, the dome has no power source.
Kopuła musi mieć coś w rodzaju źródła zasilania.
Dome has to have some kind of power source.
Jeśli cyjanobakteria w ogóle przetrwała w naukowcach, to potrzebowała źródła zasilania.
If cyanobacteria even survives in the scientists it needs a power source.
Nie ma też żadnego źródła zasilania.
There's nothing here that looks like a power source.
To zupełnie jest drutowane do tego ogromnego źródła zasilania.
It's all wired up to this huge power source.
Wymagałoby to niesamowitego źródła zasilania, zdolnego podtrzymywać ludzi w śpiączce cały czas.
It would require an incredible power source to sustain the humans in suspended animation almost the entire time.
Laboratorium badawcze może zażądać od producenta specjalnego źródła zasilania potrzebnego dla źródeł światła.
The test laboratory may require from the manufacturer the special power supply needed to supply the light sources.
Nie wolno zamiast niego użyć alternatywnego źródła zasilania.
An alternate power supply may not be substituted.
IPS: Ogólny protokół testu sprawności wewnętrznego źródła zasilania wersja 6.4.2
IPS: Generalised Internal Power Supply Efficiency Test Protocol Rev. 6.4.2
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 142. Pasujących: 142. Czas odpowiedzi: 86 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo