Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "że żadna ze znajdujących się tu rzeczy nie zapaliłaby" na angielski

Tylko, że żadna ze znajdujących się tu rzeczy nie zapaliłaby się.

Pozostałe wyniki

Pokazują się tu rzeczy z Bahamów.
There's stuff fetching up here all the way from the Bahamas.
Mary, nie rozumiesz dziejących się tu rzeczy.
Mary, there's things going on here you don't understand.
Usunąć znak identyfikacyjny ze znajdujących się w próbce tusz oraz dopuścić je do zwykłej procedury pakowania.
Remove identification from sample carcases and allow the carcases to proceed through normal packing operations.
Należy zaprzestać korzystania ze znajdujących się w wykazie zmiennych, które stały się przestarzałe.
Listed variables that have become obsolete should be discontinued.
Dzieją się tu rzeczy, w których wolałabyś nie brać udziału.
There's things going on here you shouldn't get caught up in.
Dzieją się tu rzeczy, których nie potraficie zrozumieć.
There are things happening here you can't possibly comprehend.
Dzieją się tu rzeczy, których nie umiem wyjaśnić.
There are things happening that I can't explain, John.
Dzieją się tu rzeczy, których nie umiem wyjaśnić.
There are things happening I... That I can't explain.
Ralph, mam kobiece przeczucie, że dzieją się tu rzeczy skierowane przeciwko nam.
Ralph, I have a woman's intuition that you and I are up against things.
Działy się tu rzeczy, których wstydziłbyś się zapamiętać.
There happened events just make you ashamed to remember.
80 - tych XXw. wiatrak, ze znajdujących się dawniej w obrębie wsi 2 domów podcieniowych dotrwał jeden, ale bez podcienia, cmentarz mennonickim zdewastowany.
One out of 2 arcaded houses has survived, but its arcade has not. The Mennonite cemetery has been destroyed.
Myślicie, że skoro Seagate jest w prywatnych rękach, dzieją się tu rzeczy jak w Archiwum X.
I know you all think because Seagate is privately owned, there's some X-Files stuff permeating the place.
W decyzji nr 421/04/COL Urząd wstępnie uznał, że brak wynagrodzenia za korzystanie ze znajdujących się w Reykjaviku aktywów sprzedanych Skarbowi Państwa stanowi pomoc państwa.
In Decision No 421/04/COL, the Authority preliminarily considered the lack of remuneration for the use of assets located in Reykjavik which were sold to the Treasury to constitute State aid.
W tym roku wspieramy dodatkowo wdrożenie nowej gruzińskiej ustawy o ponownej integracji przesiedleńców wewnętrznych i wydostanie ich ze znajdujących się w opłakanym stanie tymczasowych miejsc schronienia, co stanowi program o wartości 2 mln euro.
This year we are additionally supporting the implementation of a new Georgian law on the reintegration of IDPs away from their miserable temporary shelters, which involves a EUR 2 million programme.
Przed odwołaniem tych środków w wyżej określonych okręgach, właściwe władze dokonują rozpoznania oraz pobierają próbki ze znajdujących się w nich ferm, celem potwierdzenia, że choroba nie występuje w danym regionie.
Before lifting the measures in these zones the authorities shall carry out the necessary inquiries and sampling of the poultry holdings to confirm that disease is no longer present in the region concerned.
Tak jak nasze magnesy przyciągają opiłki żelaza ich mogłyby formować widzialne kształty ze znajdujących się w powietrzu drobin krzemu
Just as our magnets attract iron... theirs could attract free-floating molecules of silicon... which pull together into the shape that we see.
Moduł UMR za pośrednictwem bezpośredniego połączenia sieciowego gromadzi sygnały GPS ze znajdujących się w sieci radiotelefonów TETRA i 24 godziny na dobę udostępnia rzeczywiste informacje o ich położeniu, wydajności i wykorzystaniu.
UMR Module collects GPS signals from TETRA radios on the network via a direct network connection providing real-time location, performance and usage information around the clock.
Wiemy, że działy się tu rzeczy, które bolały.
We know that events occurred here that may be painful.
Wciąż dzieją się tu rzeczy, które cię nie dotyczą.
You know, there are things going on here that don't
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 5760. Pasujących: 1. Czas odpowiedzi: 575 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo