Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "żebrakami" na angielski

Nie podróżuję z wieśniakami i żebrakami.
And I do not travel with peasants and beggars.
Poza poborcami podatkowymi i innymi żebrakami.
Except tax collectors and other beggars.
Ale polityka to układ między żebrakami.
But politics is a bargain between beggars.
Jesteśmy zubożali, jesteśmy bankrutami; jesteśmy nawet żebrakami.
We are impoverished, we are bankrupt; we are even beggars.
Mój tata i mama byli żebrakami.
My dadda and mama were beggars.
Nikt nie słucha go, poza kilku żebrakami.
Nobody listens to him but a few beggars.
Jesteśmy żebrakami i miło jest dołączyć do organizacji która udzieli schronienia.
We're beggars, and it's nice to join an organization for protection.
Tym dzieci przeznaczone jest bycie żebrakami.
These children are destined to be beggars.
Mistrzu Wong, my tylko występujemy, nie jesteśmy żebrakami.
Master Wong, we are performers, we are not beggars.
Przestali być biednymi żebrakami, obcymi i przychodniami, chorymi z powodu grzechu, wycieńczonymi i głodnymi.
They ceased to be the poor beggars, aliens and strangers, sin-sick, weary and hungry.
Jesteśmy bogaci, ale wyobrażamy sobie, że jesteśmy żebrakami.
We are rich, but we imagine that we are beggars.
Nie jesteście żebrakami, a jednak skamlecie o resztki z mego stołu.
You're not beggars yet you grovel for scraps at my table.
Była sobie kiedyś grupa ludzi, byli Goumes, żyjącymi na ulicy artystami, lecz nie żebrakami.
Once there was a group of people, they were Goumes, artists living on the streets, not beggars.
Słudzy Boży pod żadnym względem nie mają być żebrakami, ani też żebrać dla Boga.
The Lord's servants are not in any sense to be beggars, nor to beg for the Lord.
Jak ma się twoja okolica z żebrakami, którzy nawet cię kochają?
Have your region prosper even with beggars who love you.
Polityka to może być układ między żebrakami, ale kompromis między dobrem a złem nie jest możliwy.
Polltics may be a bargain between beggars, but compromise between good and evil is never possible.
Jeśli nie poświęcisz się plonom, będziesz żył ze swoich dwumiesięcznych przydziałów, a jeśli nie zaakceptujesz kuponów przydziałowych, ty i twoja rodzina zostaniecie żebrakami albo umrzecie z głodu.
If you do not put in crops, you will live on your bimonthly rations, and if you do not accept ration tickets, you and your family will either be beggars or you will starve.
Znałem żebraków, którzy zostawali królami, i króli którzy zostawali żebrakami, tylko dlatego że w to wierzyli.
I've known beggars to be kings and kings to be beggars, all because they believed it so.
Rozwinęliśmy zatem kooperacyjny tryb życia, żyjąc z komarami, psami, żebrakami, egoistami, ludźmi zarozumiałymi i ludźmi obojętnymi.
So we have developed a sort of co-operative living with mosquitoes, dogs, beggars, egoistic people, proud people, and indifferent people.
I jego apostołowie byli żebrakami.
And his holy apostles were beggars.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 40. Pasujących: 40. Czas odpowiedzi: 67 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo