Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "żeby pomóc w" na angielski

Wyszukaj żeby pomóc w w: Definicja Synonimy
to help with
to assist in
to help in
Narażając przykrywkę, żeby pomóc w śledztwie NCIS.
No, by jeopardizing your cover to help with an NCIS investigation.
Ogłaszam, że niania powinna pozostać w domu, żeby pomóc w domowych sprawunkach.
I rule that a nanny should reside at the family home to help with domestic arrangements.
To dodatkowo zobowiązuje społeczność międzynarodową do tego, żeby pomóc w zaprowadzeniu tam porządku.
This is an additional reason for the international community to assist in restoring order to the country.
Chciałam się upewnić, że przebieg będzie odbiciem jego powagi. A więc przybyłam, żeby pomóc w przygotowaniach.
I want to make sure the proceedings reflect its importance, so I've come to assist in the preparations.
Chciałem się tylko przedstawić. i powiedzieć że jestem... jestem tutaj żeby pomóc w każdy sposób jaki potrafię.
I just wanted to introduce myself and tell you that I'm - I'm here to help in any way I can.
Potem Stany zapominają o pożyczce, żeby pomóc w naszych staraniach.
Then the US forgave the Zambian loan to help in our relief efforts.
Dobra, a jeśli chodzi o książki, które przynieśliście, żeby pomóc w planie?
Anyway, the books you brought me to help with the plan?
Madame, chciałbym prosić o wolne popołudnie, żeby pomóc w tutejszej hali.
Ma'am, I was wondering if I might take some time this afternoon - to help in the village hall.
Dlaczego? - Żeby pomóc w moim śledztwie.
To help with my investigation.
Podjęłaś tę pracę, żeby pomóc w utrzymaniu farmy.
You took that job to help the farm.
Proszę zapytaj Claire o której powinnam być w szkole żeby pomóc w przygotowaniach.
Please ask Claire what time do I need to be at the school to help set up.
Zamierzam się wkręcić do Hollywoodzkiego bractwa żeby pomóc w promowaniu tygodnia mody w L.A.
I'm going to be inducted at the Hollywood chamber to help promote L.A. Fashion Week.
I myślę sobie, wiesz, ten dzieciak robi, co w jego mocy, żeby pomóc w obronie Stanów Zjednoczonych.
And I'm thinkin', you know, this kid is doing all that he can within his power to help secure and defend the United States.
Oh, okej, zrobiłam ci kanapkę żeby pomóc w nauce.
Now, here... I brought you a sandwich to help you study.
Proszę, żeby pomóc w utrzymaniu.
Here, to help cover costs.
Mogę załatwić parę spraw, żeby pomóc w ochronie nowej kolonii.
There are things that I can do to help protect the fledgling colony.
A żeby pomóc w przygotowaniach, przywiozłem wam coś.
And to help you prepare it, I've brought you something.
Jest tu, żeby pomóc w śledztwie o podpaleniach.
He's here to help out with the arson investigation.
Musze jechać do Phenomi-Con w ten weekend żeby pomóc w promowaniu mojego filmu.
I have to go to Phenomi-Con this weekend to help promote my movie.
Wiesz, żeby pomóc w promocji.
Anyway, stuart's coming... solo.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 38. Pasujących: 38. Czas odpowiedzi: 95 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo