Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "żeby zwrócić uwagę" na angielski

Wyszukaj żeby zwrócić uwagę w: Definicja Synonimy
to draw attention
to get attention
to get the attention of
for attention
to attract the attention

Sugestie

Rozmazana na sofie, żeby zwrócić uwagę.
Smeared on the sofa to draw attention.
"Każdy sposób jest dobry, żeby zwrócić uwagę chłopaka na usta"
CHER: And anything you can do to draw attention to your mouth is good.
Pokażemy czym jest prawdziwa rewolucja żeby zwrócić uwagę.
We got to do what real revolutionaries do to get attention.
Wymyślił to sobie żeby zwrócić uwagę
He invented the whole thing just to get attention.
Zginąłbyś żeby zwrócić uwagę tej kobiety?
You would die to get the attention of... this woman?
Deputowane przebrały się za mężczyzn, żeby zwrócić uwagę na dyskryminację, której doświadczają kobiety.
Female MEPs dressed as men to draw attention to gender inequality in Europe.
Nie robię tego, żeby zwrócić uwagę.
That's the thing, though, I'm not doing it for attention.
Byłem zbyt zajęty ratowaniem chłopców, żeby zwrócić uwagę na rekina.
I was too busy saving those boys to pay much mind to the shark.
Są inne sposoby, żeby zwrócić uwagę ludzi na sprawę.
But there are other ways of bringing the cause to wider attention.
Chciałam także skorzystać z tej okazji, żeby zwrócić uwagę na kilka problemów, z którymi mam nadzieję upora się Komisja.
I also wanted to take this opportunity to point out a few problems which I hope can be tackled by the Commission.
Użyłeś jeden dziewczyny, żeby zwrócić uwagę drugiej?
So you used one girl to get another girl's attention?
My, posłowie radykalni, wstrzymaliśmy się od głosu w sprawie przyjęcia dziś przedmiotowego sprawozdania, żeby zwrócić uwagę na zmarnowane okazje i podjąć niezwłoczne, wiążące działania mające na celu integrację osób niepełnosprawnych.
We Radical Members abstained from approving the Harbour report today in order to highlight the missed opportunities for taking immediate, binding action to promote the inclusion of people with disabilities.
Więc albo nie chciałeś wiedzieć, albo nie zależało ci na tyle, żeby zwrócić uwagę.
So you either didn't want to know or you didn't care enough to pay attention.
Napisałem też pismo do pana przewodniczącego Pötteringa, żeby zwrócić uwagę na to, że komisja ma obowiązek i prawo do przeprowadzenia szerokiej debaty, która się odbyła, i uważam, że wypracowała ona właściwe proporcje.
I have also written a letter to Mr Pöttering, to say that, as the Committee had the duty and right to hold a large-scale debate, it has done so, and I believe that it has found the right balance.
I co, chcesz go tak ustawić, żeby zwrócić uwagę ludzi na część, która zniszczyłeś?
So what, you want to position it to draw people's attention to the bit you crashed?
Zabójca użył oficjalnych zaproszeń Żeby zwrócić uwagę swoich ofiar
The killer used formal invitations to ensure his targets would be in attendance.
Płakałam żeby zwrócić uwagę mamy.
For attention, mainly.
Muszę zrobić coś pożytecznego, żeby zwrócić uwagę klubów.
I'm just saying I need to do something substantial in order to get the attention of the clubs.
Mills poświęcił życie, żeby zwrócić uwagę na ślepotę kognitywną.
Every since then, mills has made it his life's work To bring attention to cognitive blindness.
Na przemian gasiliśmy i zapalaliśmy latarki, żeby zwrócić uwagę statków przepływających obok.
We went on the deck and turned our torches on and off to attract the attention of any passing boat.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 23. Pasujących: 23. Czas odpowiedzi: 45 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo