Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz także: ekes uważa
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "EKES" na angielski

Committee
EESC

Sugestie

5.1 EKES popiera proponowane przez Komisję zmiany w decyzji 2000/819/WE.
5.1 The EESC endorses the amendments to Decision 2000/819/EC proposed by the Commission.
1.5 EKES zaleca dywersyfikację środków polityki spójności poprzez innowacyjne mechanizmy finansowe Unii.
1.5 The EESC recommends diversifying the resources of cohesion policy through an innovative machinery in the Union's financial measures.
7.10.3 EKES wprowadzi wewnętrzne procedury zapewniające dostępność formatu wszystkich dokumentów.
7.10.3 The EESC will introduce internal procedures to ensure that all documents are issued in an accessible format.
Innymi słowy, EKES łączy Europę ze zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim.
In other words, the EESC connects Europe and organised civil society.
Można by zwrócić się do EKES o opracowanie opinii rozpoznawczej.
The EESC could be asked to deliver an exploratory opinion on this subject.
6.5 Uwzględniając powyższe, EKES przekonany jest, że umożliwienie dostępu państwom trzecim wyraźnie wzmocni zewnętrzny wymiar polityki Unii Europejskiej.
6.5 In this regard, the EESC is convinced that extending accessibility to third countries constitutes a vital contribution to the external dimension of European Union policy.
2.8 EKES ma jednak pewne wątpliwości dotyczące uznania EUWT, w przypadku procedur finansowych i krajowych organów zarządzających.
2.8 The EESC does harbour doubts, however, as to recognition of the EGCC in terms of financial procedures and national managing authorities.
4.1.1 EKES popiera ogólne cele zawarte w art. 3 i 4 wniosku Komisji.
4.1.1 The EESC agrees with the programme's general objectives, set out by the Commission in Articles 3 and 4 of the proposal.
4.1 EKES zasadniczo z zadowoleniem przyjmuje środki mające poprawić jakość kolejowego przewozu towarów.
4.1 The EESC welcomes in principle measures to improve the quality of rail freight transport.
3.1.1 Zasadniczo, EKES przyjmuje projekt z zadowoleniem.
3.1.1 The EESC basically welcomes the proposal.
3.6 EKES przyjmuje z zadowoleniem propozycję obowiązkowego powiadamiania władz ds. zdrowia publicznego o ptasiej grypie.
3.6 The EESC welcomes the proposal for the mandatory notification of Avian Influenza to public health authorities.
8.4 EKES chciałby podkreślić potencjalny wkład niektórych głównych zainteresowanych podmiotów:
8.4 The EESC would like to highlight the potential contribution of some of the major stakeholders:
4.3.1 EKES wyłonił następujące główne zagadnienia:
4.3.1 The EESC identifies the following main issues:
5.20 EKES akceptuje ogólny kierunek rozwoju programów i ufa, że będą one nadal wspierane i doskonalone.
5.20 The EESC is pleased with the way the programmes have developed and hopes that they will continue to be supported and improved.
4.3.1 EKES popiera obowiązkowe stosowanie procesu certyfikacji, które jest podstawowym, rzeczywistym uzasadnieniem projektowanego rozporządzenia.
4.3.1 The EESC endorses the mandatory application of the certification process, which is the main valid justification for the proposed regulation.
Osiem priorytetowych propozycji EKES w celu skuteczniejszego wdrażania Strategii Lizbońskiej
Eight priority proposals from the EESC to improve the implementation of the Lisbon Strategy
3.6.1 EKES przyjmuje z zadowoleniem propozycję zapewnienia naukowcom jednolitego statusu na obszarze UE.
3.6.1 The EESC welcomes the proposal to provide third-country researchers with a uniform status throughout the EU.
Uwagi EKES na temat tekstu i propozycji Komisji Europejskiej
Comments of the EESC on the Commission's document and proposals
5.2 EKES proponuje wyjaśnienie reguł w następujący sposób:
5.2 The EESC recommends that the rules be clarified as follows:
2.1 EKES dostrzega konieczność procedury wspomagającej uznawanie przez wszystkie Państwa Członkowskie świadectw marynarzy wydawanych w granicach Unii zgodnie z minimalnymi wymaganiami dyrektywy 2001/25/WE z późniejszymi zmianami.
2.1 The EESC recognises the necessity for a procedure to facilitate the recognition by all Member States of certificates of seafarers issued within the Union in accordance with the minimum requirements of Directive 2001/25/EC, as amended.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 923. Pasujących: 923. Czas odpowiedzi: 99 ms.

ekes-u 90

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo