Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "a w konsekwencji" na angielski

Wyszukaj a w konsekwencji w: Definicja Synonimy
and consequently
and therefore
and hence
and as a result
and thus
and as a consequence
and the consequent
and in consequence
and, consequently
Cetroreliks opóźnia wyrzut LH u kobiet, a w konsekwencji owulację.
In females, cetrorelix delays the LH surge and consequently ovulation.
Doszło do spadku średnich cen, a w konsekwencji obrót uległ jeszcze bardziej znaczącemu zmniejszeniu.
Average prices fell and consequently the turnover diminished even more significantly.
W odniesieniu do cen sprzedaży przemysłu unijnego, ich wzrost nie zapobiegł bezpośredniej konkurencji między produktami, a w konsekwencji wystąpiło podcięcie i zaniżanie cen.
As for the Union Industry's sales prices, their increase did not prevent direct competition between the products and therefore undercutting and underselling have been affected.
Dlatego też może zostać uznane za prima facie dyskryminujące ze względu na obywatelstwo, a w konsekwencji sprzeczne z Traktatem.
Consequently it can be considered discriminatory at first sight on the grounds of nationality and therefore contrary to the Treaty.
Celem rozporządzenia jest ułatwienie handlu, a w konsekwencji stworzenie sprawnego rynku wewnętrznego, przynoszącego korzyści producentom, użytkownikom profesjonalnym i konsumentom.
The purpose of the regulation is to facilitate trade and hence to ensure a well-functioning internal market and it will benefit producers, professional users and consumers.
Dzieje się tak, gdyż mieszczą się one i podlegają prawu terytoriów, na których Traktat WE, a w konsekwencji Porozumienie EOG, nie ma zastosowania w całości lub w części.
This is because they are located in and subject to the law of territories where the EC Treaty and hence the EEA Agreement does not, in whole or in substantial part, apply.
Zdrowie przyczynia się w pozytywny sposób do produktywności, zatrudnienia, a w konsekwencji do wzrostu gospodarczego.
Health contributes to productivity, employment and consequently to economic growth.
Projekt inwestycyjny przyczyni się do poprawy jakości oleju napędowego, a w konsekwencji do ograniczenia emisji zanieczyszczeń z pojazdów.
The investment project will improve diesel quality, and consequently, reduce polluting emissions from vehicles.
Jak widać było na podstawie poprzednich zdarzeń, problemów tych nie można rozwiązać wyłącznie na szczeblu krajowym, a w konsekwencji istnieje potrzeba ścisłej współpracy między Unią Europejską a państwami członkowskimi.
As we have seen from recent events, these problems are impossible to solve purely at national level, and consequently there is a need for close cooperation between the European Union and the Member States.
Doprowadzi ona do likwidacji miejsc pracy w sektorze lotniczym, a w konsekwencji do zmniejszenia konkurencji na rynku.
This will lead to job losses in the airline sector and consequently, less competition in the market.
Po drugie, musimy zainicjować dyskusję, a w konsekwencji zapewnić równowagę sił, tak by nasze środki zostały zwiększone przy okazji ustalania najbliższych wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020.
Secondly, we must initiate a discussion, and consequently establish a balance of power, for our resources to be increased on the occasion of the forthcoming multiannual financial framework for 2014-2020.
Uważamy jednak, że nadal pozostało wiele do zrobienia w zakresie umocnienia pozycji konkurencji a w konsekwencji w zakresie przełamania cen ustalanych dla konsumentów.
However, we feel that there is still a considerable amount of work to do in the areas of strengthening competition and consequently breaking down consumer prices.
Powinniśmy także być zadowoleni ze zwiększonej troski o szczególnie trudną sytuację kobiet będących ofiarami przemocy, a w konsekwencji potrzebę zwiększenia ich ochrony.
We should also be pleased with the increased concern about the particular vulnerability of women in situations of abuse, and consequently the need to reinforce their protection.
Największe znaczenie musi być przykładane do należytej koncentracji w dziedzinie ochrony przed promieniowaniem, a w konsekwencji należy wprowadzić konkretną propozycję z własnym budżetem.
The utmost importance must be attached to a suitable focus in the field of radiation protection, and consequently a specific approach should be introduced with its own budget.
Nowe dane przedstawione przez wnioskodawcę nie wykazały, że przewidywane znaczne zwiększenie dawek, a w konsekwencji narażenia, będzie nadal skutkować utrzymaniem ryzyka na poziomie dopuszczalnym dla przedmiotowych organizmów wodnych.
The new data provided by the applicant failed to demonstrate that the envisaged significant increase of rates, and consequently, of exposure, would still result in an acceptable risk for the concerned aquatic organisms.
Należy jednak zauważyć, że ceny zawarte w tej bazie danych nie zawierają rozróżnienia między rodzajami produktów, a w konsekwencji wiarygodność porównania cen na tej podstawie jest ograniczona.
To be noted however that the prices in this database do not distinguish between different product types and therefore the reliability of such a price comparison on this basis is limited.
Poziom zniweczenia lub naruszenia, a w konsekwencji poziom zawieszenia, uległ zmniejszeniu.
The level of nullification or impairment and consequently of suspension has decreased.
Nie wykazano również, czy i w jakim stopniu te rzekome różnice miały wpływ na ceny sprzedaży, a w konsekwencji na marże zysku.
It was also not shown whether and to what extent these alleged differences had an impact on sales prices and consequently on the profit margins.
Uznano zatem, że wyłączenie przędzy HMLS z zakresu dochodzenia jest nieuzasadnione, a w konsekwencji twierdzenia w tym względzie musiały zostać odrzucone.
It was therefore not considered warranted to exclude HMLS from the scope of the investigation and consequently the claims in this respect had to be rejected.
Potrzeba unikania zakłóceń konkurencji i wymóg pewności prawnej muszą jednak być ograniczane potrzebą zapewnienia sprawiedliwości w indywidualnych przypadkach, a w konsekwencji sądy muszą mieć margines swobody w podejmowaniu decyzji.
Nevertheless, the need to avoid distortions of competition and the requirement of legal certainty must be tempered by the need to do justice in individual cases, and consequently the courts must have a margin of discretion.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 329. Pasujących: 329. Czas odpowiedzi: 197 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo