Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "a w związku z tym" na angielski

Wyszukaj a w związku z tym w: Definicja Synonimy
and therefore
and hence
and consequently
and thus
and accordingly
and thereby
Należy wykorzystywać istniejącą agencję europejską, a w związku z tym logiczne wydaje się przejęcie przez ECHA w dużej części odpowiedzialności za wdrażanie rozporządzenia.
When we have a European Agency we should make use of it and therefore it is only logical that ECHA takes over much of the responsibility for implementing the regulation.
Na skutek odzyskania pomocy zostanie przywrócona sytuacja początkowa, a w związku z tym uniknie się jakiejkolwiek ewentualnej akumulacji pomocy restrukturyzacyjnej.
The recovery will restore the initial situation and therefore any potential accumulation of restructuring aid is avoided.
Tym samym zniknięcie spółki FagorBrandt umożliwiłoby jej europejskim konkurentom znaczne zwiększenie sprzedaży, a w związku z tym również produkcji.
Consequently, the disappearance of FagorBrandt would enable those European competitors appreciably to increase their sales and hence their production.
Dane i fakty zdecydowanie dowodzą, że morze stanowi kluczowe źródło zatrudnienia i rozwoju w państwach członkowskich, szczególnie biorąc pod uwagę jego wymiar międzynarodowy, a w związku z tym wielkość presji, jaką musi znosić w kontekście światowej konkurencji.
Data and facts show categorically that the sea constitutes a crucial resource for employment and growth in Member States, especially taking into consideration its international dimension, and hence the amount of pressure it has to endure in terms of global competition.
Byłoby to jednak czasochłonne i mniej opłacalne, a w związku z tym opóźniłoby proces liberalizacji.
However, this would have been time consuming, less cost efficient and consequently delayed the liberalisation process.
W związku z tym niemożliwe było określenie warunków na jakich rekrutowano i opłacano pracowników, a w związku z tym, czy koszty płacowe odzwierciedlały podaż i popyt.
It was thus impossible to determine the conditions under which the workers were recruited and paid and consequently whether the labour cost reflected supply and demand.
Nasza komisja popiera również konsekwentne podążanie za systemem REACH, a w związku z tym przedłożyła poprawki dotyczące tonażu.
Our Committee was also keen on consistency with REACH and therefore tabled amendments concerning tonnage.
Ponadto konieczne dane dotyczące transportu i kosztów dystrybucji nie były dostępne, a w związku z tym nie można było w żadnym przypadku ustalić wiarygodnych cen dla państw bałtyckich.
Furthermore, necessary data concerning transportation and distribution cost were not available and therefore, reliable prices to the Baltic States could in any case not be established.
Jakość, a w związku z tym wartość buraków cukrowych, w znacznym stopniu zależy od zawartości cukru.
The quality, and hence the value, of sugar beet largely depends on sugar content.
W świetle powyższych spostrzeżeń, uważa się, że zobowiązanie zapobiegnie obejściu, a w związku z tym, uważa się je za możliwe do przyjęcia.
In view of the above, the undertaking is considered to prevent circumvention and therefore it is acceptable.
Nie wolno nam zapominać, iż EFR nie wchodzi w ramy ogólnej pomocy finansowej Komisji, a w związku z tym możemy wymagać jasności i poinformowania nas o konkretnych celach, na które pieniądze te zostaną przeznaczone.
It should not be forgotten that the EDF does not fall within the Commission's general financial aid, and therefore we can demand clear transparency and specific objectives for which this money is going to be used.
Grupa zależy od stanu fizycznego, w jakim gaz występuje, a w związku z tym musi być określana z osobna dla każdego z przypadków.
The group depends on the physical state in which the gas is packaged and therefore has to be assigned case by case.
Ogólnie rzecz biorąc, państwa EFTA muszą opierać swoje środki fiskalne na ustaleniach dotyczących niedoskonałości rynku, zawartych w ocenie ex ante, a w związku z tym kierować swój instrument do właściwie zdefiniowanej kategorii kwalifikujących się przedsiębiorstw.
As a general rule, EFTA States have to base their fiscal measures on the findings of a market failure in the ex ante assessment, and therefore target their instrument towards a well-defined category of eligible undertakings.
Drugie z zaproponowanych zobowiązań zostało odrzucone, gdyż spółka jest zintegrowanym producentem nawozów, a w związku z tym dysponuje szerokim zakresem możliwości marketingowych, z których może skorzystać w przypadku zastosowania środków w odniesieniu do jednego z jej wyrobów.
The other undertaking offer was rejected because the company is an integrated producer of fertilisers, and therefore has a wide range of marketing options open to it when faced with measures on one of its products.
a w związku z tym mających możliwy do zweryfikowania wpływ na długoterminową stabilność finansów publicznych.
growth, and therefore a verifiable impact on the long-term sustainability of public finances.
W decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego Komisja stwierdziła, że na żadnym z poziomów (budowy, eksploatacji i wykorzystania) nie można wykluczyć selektywnej korzyści gospodarczej, a w związku z tym projekt może wiązać się z pomocą państwa.
In the decision to open formal investigations, the Commission found that a selective economic advantage could not be excluded at any level (construction, operation and use) and consequently the project would involve State aid.
Musimy ustrzec się przed instytucjonalizacją obozów, a w związku z tym zakres naszej pomocy określać będą lokalne potrzeby.
We need to guard against the institutionalisation of the camps and, consequently, the extent of our aid will be determined by local needs.
Głównym celem monitorowania prekursorów ozonu powinna być analiza tendencji, a w związku z tym sprawdzanie efektywności redukcji emisji.
The foremost objective of monitoring ozone precursors should be to analyse trends and thereby check the efficiency of emission reductions.
Uważają cię za słabego, a w związku z tym także i jego.
They see you as weak and, by extension, so is he.
Inne zainteresowane strony twierdziły, że przemysł unijny zanotował znaczącą poprawę wyników eksportowych, a w związku z tym nie istniało już zagrożenie szkodą.
Other interested parties claimed that the Union industry has seen a significant improvement in export performance and that injury therefore no longer was at hand.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 289. Pasujących: 289. Czas odpowiedzi: 222 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo