Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "aby ograniczyć do minimum" na angielski

Wyszukaj aby ograniczyć do minimum w: Definicja Synonimy
to minimize
to reduce to a minimum
in order to minimise
Wyłączniki elektrycznie sterowanych okien/ruchomych części dachu/przegród rozmieszczone są i obsługiwane w taki sposób, aby ograniczyć do minimum ryzyko przypadkowego zamknięcia.
Switches of power-operated windows/roof panels/partitions shall be located or operated in such a way to minimize the risk of accidental closing.
Wyłącznik obsługiwany przez kierowcę jest umieszczony w taki sposób, aby ograniczyć do minimum możliwość przypadkowego włączenia.
The driver-controlled switch shall be located so as to minimize any accidental manipulating.
Wyroby muszą być projektowane i wytwarzane w taki sposób, aby ograniczyć do minimum zagrożenie powodowane substancjami wyciekającymi z wyrobu.
The devices must be designed and manufactured in such a way as to reduce to a minimum the risks posed by substances leaking from the device.
Państwa Członkowskie podejmują wszystkie właściwe kroki, aby ograniczyć do minimum czas przeprowadzenia i przetwarzania badania, w celu udostępnienia Komisji wyników jak najszybciej.
Member States shall take all appropriate steps to reduce to a minimum the time taken in carrying out and processing the surveys, in order that the results may be available to the Commission as soon as possible.
Państwa członkowskie informują i zapewniają aktywny udział społeczeństwa w celu zapewnienia wysokiej gotowości, jako elementu planów zarządzania zagrożeniem powodziowym, aby ograniczyć do minimum niszczące skutki powodzi.
Member States shall inform and actively involve the public to ensure a high level of preparedness as part of the flood risk management plans in order to minimise the damaging effects of floods.
Aby ograniczyć do minimum badania prowadzone na rybach, do badania ostrej toksyczności na rybach należy zastosować podejście progowe.
In order to minimise fish testing, a threshold approach to acute toxicity testing on fish shall be considered.
Z każdym osobnikiem należy się obchodzić w taki sposób, aby ograniczyć do minimum szkody fizyczne i stres, i w znieczuleniu, jeżeli wskazane.
Broodstock shall be handled in a manner to minimize physical damage and stress and under anaesthesia where appropriate.
Aby ograniczyć do minimum zmiany temperatury wycinka do badań, badanie należy przeprowadzić w ciągu 30 sekund od chwili wyjęcia wycinka do badań z urządzenia klimatycznego.
To minimize the temperature change of the test piece, the test shall be performed within 30 seconds of the removal of the test piece from the conditioning appliance.
Aby ograniczyć do minimum ilość odpadów stałych, które należy unieszkodliwić, w ramach BAT należy zapobiegać wytwarzaniu odpadów i prowadzić działania w zakresie recyklingu, stosując kombinację poniższych technik (zob. ogólne BAT 20).
In order to minimise the amount of solid waste to be disposed of, BAT is to prevent waste generation and to carry out recycling operations by the use of a combination of the techniques given below (see general BAT 20).
Aby ograniczyć do minimum badania na rybach, należy rozważyć zastosowanie podejścia progowego do badania ostrej toksyczności dla ryb (zob. część A pkt 8.2.1 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 283/2013).
In order to minimise fish testing a threshold approach shall be considered for testing acute toxicity in fish (see point 8.2.1 of Part A of the Annex to Regulation (EU) No 283/2013)
5.4 Układ sterowania drzwi wodoszczelnych, włącznie z przewodami hydraulicznymi i kablami elektrycznymi, umieszcza się najbliżej jak jest to możliwe grodzi, w których te drzwi są zamontowane, aby ograniczyć do minimum możliwość ich uszkodzenia w przypadku awarii statku.
5.4 Watertight door controls, including hydraulic piping and electric cables, shall be kept as close as practicable to the bulkhead in which the doors are fitted, in order to minimise the likelihood of them being involved in any damage which the ship may sustain.
Należy zastosować wysoki stosunek osadu do organizmów i wody do organizmów, aby ograniczyć do minimum spadek stężenia badanej substancji w osadzie na etapie absorpcji i uniknąć spadków stężenia rozpuszczonego tlenu.
High sediment-to-worm and water-to-worm ratios should be used in order to minimise the reduction of test substance concentration in the sediment during the uptake phase, and to avoid decreases in dissolved oxygen concentration.
Ponadto substancje adsorpcyjne również należy odważyć bezpośrednio do naczyń badawczych, które powinny być wykonane ze szkła silanizowanego, aby ograniczyć do minimum straty powodowane przez adsorpcję.
Finally, adsorptive substances should be also weighed directly into the test vessels; and the vessels should be silanised in order to minimise losses through adsorption.
Licznik musi być tak wykonany, aby ograniczyć do minimum niebezpieczeństwo przebicia izolacji między częściami. będącymi pod napięciem, a częściami przypadkowo dostępnymi w wyniku przypadkowego obluzowania lub odkręcenia cewki, śruby, itp.
The construction of the meter shall be such as to minimize the risks of short-circuiting of the insulation between live parts and accessible conducting parts due to accidental loosening or unscrewing of a winding, screws, etc.
Aby ograniczyć do minimum ryzyko wystąpienia działań niepożądanych związanych ze stosowaniem opioidów i dostosować dawkę skuteczną, niezbędne jest, by w trakcie procesu doboru dawki pacjenci byli ściśle monitorowani przez lekarza.
In order to minimise the risks of opioid-related undesirable effects and to identify the effective dose, it is imperative that patients be monitored closely by health professionals during the titration process.
Naczynia badawcze muszą być przykryte, aby ograniczyć do minimum parowanie i przypadkowe zanieczyszczenie, a jednocześnie umożliwić niezbędną wymianę powietrza.
Test vessels must be covered to minimise evaporation and accidental contamination, while allowing necessary air exchange.
Czynność tę należy wykonywać tak, aby ograniczyć do minimum działanie powietrza atmosferycznego.
Care shall be taken to minimise the exposure to the atmosphere during this stage.
Wymagany jest randomizowany układ rozmieszczenia naczyń badawczych w inkubatorze, aby ograniczyć do minimum wpływ przestrzennych różnic natężenia światła i temperatury.
A randomised design for location of the test vessels in the incubator is required to minimise the influence of spatial differences in light intensity or temperature.
BAT mają na celu utrzymanie płynnej, nieprzerwanej eksploatacji wielkiego pieca w stanie stabilnym, aby ograniczyć do minimum uwalnianie substancji i zmniejszyć prawdopodobieństwo strat wsadu.
BAT is to maintain a smooth, continuous operation of the blast furnace at a steady state to minimise releases and to reduce the likelihood of burden slips.
Balon wolny bezzałogowy jest użytkowany w taki sposób, aby ograniczyć do minimum zagrożenia dla osób, mienia lub innych statków powietrznych oraz zgodnie z wymogami określonymi w dodatku 2.
An unmanned free balloon shall be operated in such a manner as to minimise hazards to persons, property or other aircraft and in accordance with the conditions specified in Appendix 2.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 47. Pasujących: 47. Czas odpowiedzi: 84 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo