Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "aby przetrwać" na angielski

Wyszukaj aby przetrwać w: Definicja Synonimy
to survive
to endure
to stay alive
to withstand
to get by
Konkurnecja musiała dotrzymać kroku aby przetrwać.
The competition needed to keep up to survive.
Będziesz potrzebowała czegoś więcej niż cierpliwość aby przetrwać.
You're going to need a lot more than a little patience to survive.
Daj nam siłę, o Panie, aby przetrwać.
Give us strength, O Lord, to endure.
Tu właśnie uczestnicy będą rywalizować by zobaczyć czy są silni psychicznie i fizycznie, aby przetrwać.
This is where our contestants will compete to see if they have the strength physically and mentally to endure.
Ja zawsze walczyłam po to, aby przetrwać.
I've always fought to stay alive.
I sądzę, że wykorzystało mnie aby przetrwać zanim znajdzie więcej pokarmu.
And I think it was using me to stay alive until it could find more food.
Stażyści na początku potrzebują takiego zabezpieczenia, aby przetrwać.
I mean, interns need a little safety net at first just to survive.
Musi być karmiony energią, aby przetrwać.
It must feed on energy to survive.
Zdesperowani ludzie byli gotowi zabić całą rodzinę, aby przetrwać.
Desperate people would kill family members to survive.
To wszystko co możemy zrobić aby przetrwać.
It's all we can do to survive.
Robiłam, co musiałam, aby przetrwać.
You know, I was just doing what I had to do to survive.
Brała to czego potrzebowała aby przetrwać, dopóki nie udoskonaliłem serum.
She took what she needed from me to survive... until I perfected the serum.
Jest już prawie za stary, aby przetrwać na wolności.
He's nearly too old to survive out there.
Dzieci są stworzone, aby przetrwać z nowymi rodzicami.
Babies are designed to survive new parents.
Istniejecie, bo wasi przodkowie robili co trzeba, aby przetrwać.
You exist because your ancestors did what was needed for u to survive.
Może jeżeli się przygotuję, będę mógł przenieść do innej rzeczywistości wystarczającą część siebie aby przetrwać.
Maybe if I'm prepared for it I can transfer enough of myself into another realm to survive.
Trzeba się przystosować, aby przetrwać.
One has to adapt to survive.
Mordować innych - aby przetrwać samemu?
To murder others, to survive alone.
Jeśli zostaniemy tutaj, będziemy musieli być perfekcyjnie przygotowani aby przetrwać.
If to be here, we should have idealized a system to survive.
Jest to potężne lekarza, chociaż nie wystarczy, aby przetrwać urodzenia.
She was a powerful practitioner... though not enough to survive giving birth to him.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 180. Pasujących: 180. Czas odpowiedzi: 88 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo