Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "aby upewnić" na angielski

Wyszukaj aby upewnić w: Definicja Słownik Synonimy
to reasonably ensure
to ensure

Sugestie

Będziemy telefon, aby upewnić przyjeździe.
We'll telephone to make sure you have arrived.
Potrzebuje tylko szybkie badanie aby upewnić się że nic więcej nie złamałaś.
I just need to do a quick check and make sure that nothing else was broken when you fell.
Oni powiedzieli, aby upewnić się, że...
They probably say that I'm a bit of a...
Wystarczy, aby upewnić się, że nie przegapisz niczego.
Just to make sure we didn't miss anything.
Każdy z nas chętnie zostanie zakładnikiem aby upewnić waszą wysokość, że kapitan Thorpe się pojawi.
Any of us would willingly act as hostage... to assure Your Grace of Capt. Thorpe's appearance.
Mój ojciec cię zabrał, aby upewnić się, że będę współpracować.
My father brought you along to make sure I cooperate.
Chciałem, aby upewnić się nie rozmaz swoje szminki.
I wanted to be sure he didn't smear your lipstick.
Sąd poprosił mnie, aby upewnić, że Twoje prawa są chronione trakcie realizacji.
The court has asked me to make sure that your rights are protected during the execution process.
Tak więc podejmujemy działania, aby upewnić się, że europejskie zasady dotyczące konkurencji są właściwie przestrzegane.
So we do take action in order to see to it that the European rules with regard to competition are properly observed.
Zrobi wszystko, aby upewnić się, że wrócą do siebie.
She's going to go to any length to make sure that they're back together.
Należy więc zbadać nowy test selekcyjny, aby upewnić się, czy jest zgodny z zasadą określoną w motywie 65.
The new selection test should, therefore, be examined in order to check whether it is consistent with the principle set out in recital 65.
Chciałem tylko, aby upewnić się nie zostało naruszone.
I just wanted to make sure you hadn't been violated.
Ogólne Pacjentów należy zbadać przed podaniem preparatu Zometa, aby upewnić się, że są odpowiednio nawodnieni.
General Patients must be assessed prior to administration of Zometa to ensure that they are adequately hydrated.
Musimy więc monitorować tą sytuację, aby upewnić się, że ulega poprawie.
We must therefore monitor this situation to ensure that it is improved.
Dobrze wstrząsnąć odwróconą fiolkę, aby upewnić się, że całkowicie rozpuściła się doksorubicyna.
Shake well in the inverted position to ensure doxorubicin is fully dissolved.
Zatrzymam go tu na kilka dni... aby upewnić się, że nie ma żadnych powikłań.
I want to keep him a few days, though... just to make sure there are no complications from his injuries.
Wrócę wieczorem, aby upewnić się, że nie pracuje.
And I'll come back tonight to make sure he's not working.
Jest tutaj, aby upewnić się, że nie umrzesz.
She's here to make sure you don't get dead.
Wróci tu, aby upewnić się, że jego dominacja nie została naruszona.
He's going to come back here tonight to make sure his dominance isn't challenged.
Zróbcie echokardiogram, aby upewnić się, że to objęło jej serce.
Do an echo to confirm it's in the heart.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 439. Pasujących: 439. Czas odpowiedzi: 84 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo