Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "aby zbliżyć się" na angielski

Wyszukaj aby zbliżyć się w: Definicja Synonimy
to get closer
to come closer
Jednakże jest to również kraj, który musi uczynić więcej, aby zbliżyć się do standardów UE i kryteriów akcesyjnych.
However, it is also a country which needs to do more to get closer to EU norms and accession criteria.
Tak myśląc przez cały czas kiedy byłeś z Frannie to była tylko przykrywka aby zbliżyć się do Rebeki.
All that time you were with Frannie it was an attempt to get closer to Rebecca.
Jest to niezbędne dla wdrożenia strategii lizbońskiej, nie tylko ze względu na wkład w znaczny wzrost konkurencyjności, lecz także aby zbliżyć się do obywateli.
That is essential for implementation of the Lisbon strategy, not only because of the contribution to the essential increase in competitiveness, but also to get closer to the citizens.
Magobei nie ma jaj aby zbliżyć się do nas sam.
Magobei doesn't have the balls to come at us alone.
Wykorzystał mnie aby zbliżyć się do młodych dziewczyn.
He used me to get close to young girls.
Użył jej śmierci, aby zbliżyć się do mnie.
He used her death to get close to me.
Drugim jest modernizacja reguł zatrudnienia, aby zbliżyć się do stopniowego i elastycznego przejścia na emeryturę.
The second is modernising the employment rules in order to move towards gradual and flexible retirement.
Sądzę, że dołączyłeś do Bożego składu, aby zbliżyć się do Jasona.
I think you're joining the God squad in order to get closer to Jason.
Wykorzystaj go, aby zbliżyć się do niej.
Use him to get through to her.
Wiesz, Emma miała tuzin szans aby zbliżyć się do mnie, ale tego nie zrobiła.
You know, Emma has had over a dozen chances to approach me, but she never did.
Ponadto należy pilnie opracować innowacyjne mechanizmy finansowania, aby zbliżyć się do kwot wymaganych do realizacji potrzeb w zakresie przystosowania.
In addition, innovative finance mechanisms must be developed urgently in order to even get close to the amounts required to meet adaptation needs.
Żniwiarz zawsze używa jakiegoś podstępu, aby zbliżyć się do ofiar i spędzić z nimi czas.
The reaper always uses some sort of ruse to get close to and spend time with his victims.
Sądzimy, że używa jakiegoś religijnego powiązania, aby zbliżyć się do swoich ofiar.
We believe that he uses some sort of religious connection to get close to his victims.
Ale aby zbliżyć się do niej, musisz najpierw minąć mnie.
But the only way you will get to her is through me.
I tu także, aby zbliżyć się do obywateli, musimy wyrażać się nie w żargonie unijnym, ale prostymi słowami - mam nadzieję, że to pomoże.
Again, to come closer to citizens, we also have to express ourselves not in EU jargon but in plain language, and I hope this will help.
Zasadniczo przedmiotowa rezolucja prawidłowo analizuje kroki, jakie Republika Mołdowy musi poczynić, aby zbliżyć się do osiągnięcia, w bardziej zdecydowany i wiarygodny sposób, celów wyznaczonych dla wszystkich potencjalnych państw członkowskich Unii Europejskiej.
In general, the resolution correctly analyses the steps the Republic of Moldova must take to come closer to achieving in a more decisive and credible way the objectives set for any potential Member State by the European Union.
mając na uwadze, że wyjątkowo ważne jest usprawnienie obecnych procesów koordynacji polityki gospodarczej oraz usunięcie elementów pokrywających się, aby zapewnić zrozumienie strategii UE przez operatorów rynku i obywateli, a także aby zbliżyć się do bardziej zintegrowanego podejścia i spowodować zmiany w procesie decyzyjnym,
whereas it is essential to streamline the current processes of economic policy coordination and remove overlaps to ensure that EU strategy is understandable to market operators and citizens, as well as to move to more integrated approaches and to bring about a change in the decision-making process,
Aby zbliżyć się do centrum, musimy przejść przez fale grawitonowe.
To get near the centre, we have to push through the graviton wave fronts.
Strony konfliktu muszą zrezygnować z maksymalnych wymagań, aby zbliżyć się w stronę kompromisu, który zreorganizuje wzajemne potrzeby.
Conflict parties need to move away from maximum demands and towards a compromise that recognizes each other's needs.
Wykorzystał mnie aby zbliżyć się do młodych dziewczyn.
What I mean is, I'm not the right person for you to confide in.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 20. Pasujących: 20. Czas odpowiedzi: 46 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo