Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "adres poczty elektronicznej" na angielski

Wyszukaj adres poczty elektronicznej w: Definicja Synonimy
e-mail address
email address
electronic mail address
Każdy właściwy organ zgłasza do ESMA odpowiedni adres poczty elektronicznej do celów powiadamiania o informacjach nadzorczych.
Each competent authority shall communicate to ESMA the relevant e-mail address for notification of supervisory information.
do przesłania pod następujący adres poczty elektronicznej:
To be sent to the following e-mail address:
Przedsiębiorcy powinni podawać również swój adres poczty elektronicznej, tak by konsumenci mieli pierwszy punkt kontaktu.
Traders should also provide their email address so that consumers have a first point of contact.
Elektroniczną wersję wniosku należy przesłać na następujący adres poczty elektronicznej:
The electronic version of the application shall be sent to the following email address:
adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego.
electronic mail address or mobile telephone number.
Można podać numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej oraz szczegóły dotyczące innych środków przekazywania danych, przy pomocy których zgłaszający zgadza się otrzymywać korespondencję.
The telephone numbers, fax numbers, electronic mail address and details of other data communications links under which the applicant accepts to receive communications may be given.
Należy podać imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i numer telefonu osoby pod tym adresem, upoważnionej do odbioru korespondencji.
The name, e-mail address and telephone number of a person at this address who is authorised to accept service must be provided.
Składając wniosek o wydanie licencji połowowej, armator podaje numery faksu i telefonu statku oraz adres poczty elektronicznej kapitana.
The fax and telephone numbers of the vessel and the master's e-mail address are to be indicated by the owner on the fishing licence application form.
Funkcjonalny służbowy adres poczty elektronicznej podmiotu przekazującego dane
Functional business email address of the submitter
dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej) w formie łańcucha znaków.
a contact e-mail address as a character string.
adres poczty elektronicznej przeznaczony do celów określonych w art. 32.
the e-mail address designated for the purpose of Article 32.
Podać nazwę/imię i nazwisko, adres, państwo, numer telefonu i adres poczty elektronicznej nadawcy lub eksportera, w stosownych przypadkach.
Indicate the name, address, country, telephone number and email address of the consignor or exporter, where applicable.
Powiadomienia, o których mowa w ust. 1, przedkładane są drogą elektroniczną na specjalny adres poczty elektronicznej, który Komisja przekazuje Stałemu Komitetowi Współpracy Administracyjnej.
The notification referred to in paragraph 1 shall be submitted electronically to a dedicated e-mail address communicated by the Commission to the Standing Committee on Administrative Cooperation.
Podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego powinien zostać potwierdzony przez gracza i zweryfikowany przez podmiot oferujący gry hazardowe.
The electronic mail address or mobile telephone number provided should be validated by the player or verified by the operator.
Adres domowy oraz adres poczty elektronicznej osoby ubiegającej się o wizę
Applicant's home address and e-mail address
Agencja udostępnia również opinii publicznej inne środki umożliwiające pacjentom zgłaszanie skutków ubocznych, takie jak specjalnie do tego przeznaczony numer telefonu czy specjalny adres poczty elektronicznej.
The Agency shall also make available to the public other means for patients to report undesirable effects, such as a dedicated telephone number or special email address
Nazwisko/nazwa, adres, numer faksu i adres poczty elektronicznej wybranego oferenta oraz, jeżeli nie są one tożsame, biura, w którym można uzyskać dodatkowe informacje.
The name, address, fax number and e-mail address of the successful tenderer and, if different, of the service from which additional information may be obtained.
Nazwisko, numer telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej i stanowisko osoby (osób), z którą należy się kontaktować w przypadku dalszego postępowania:
Name, telephone, fax and e-mail address of, and position held by, the person(s) to be contacted in case of further inquiry.
Nazwisko (nazwę), adres, numer telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej upoważnionego przedstawiciela producenta w zakresie objętym informacją producenta.
The name, address, telephone and fax numbers and e-mail address of his authorised representative within the areas covered by the manufacturer's information.
Dane te obejmują nazwę osoby prawnej, imię i nazwisko osoby fizycznej reprezentującej osobę prawną, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, faksu lub wszelkie inne informacje umożliwiające identyfikację danej instytucji.
Such contact details refer to name of the legal person, name of the natural person representing the legal person, address, e-mail address, telephone number, fax number or any other information that allows identifying an institution.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 97. Pasujących: 97. Czas odpowiedzi: 168 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo