Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "afryka północna" na angielski

Wyszukaj afryka północna w: Definicja Synonimy
North Africa
Afryka Północna oczywiście musi się zmierzyć z wyzwaniem.
North Africa is, of course, facing a challenge.
Jesteśmy niemal otoczeni źródłami gazu: Afryka Północna, Bliski Wschód, Azja Centralna, Rosja.
We are almost surrounded by sources of gas: North Africa, the Near East, Central Asia and Russia.
Afryka Północna, szczególnie Maroko, ma dla Unii Europejskiej strategiczne znaczenie.
North Africa, especially Morocco, is of strategic importance to the European Union.
Przez pewien czas Afryka Północna okresu Kredy miała dwóch śmiertelnych zabójców.
For a time, Cretaceous north Africa had two deadly killers.
Wyspy greckie, Afryka Północna, dokądkolwiek praca ojca nas zabrała.
The Greek islands, Turkey, North Africa, wherever my father's work took us.
Spójrzmy na inne peryferyjne części Europy, takie jak Afryka Północna.
So, looking at other parts of Europe's periphery, such as North Africa.
Włochy, Belgia, Afryka Północna, Dunkierka...
Italy, Belgium, North Africa, Dunkirk.
Pani Przewodnicząca! Afryka Północna stoi w ogniu w związku z wydarzeniami w Egipcie, Tunezji i Libii.
Madam President, North Africa is up in flames following the political developments in Egypt, Tunisia and Libya.
111 państw jest stronami MTK, przy czym niektóre regiony są niedostatecznie reprezentowane, na przykład Bliski Wschód, Afryka Północna czy Azja.
There are 111 State Parties to the ICC, with some regions under-represented, such as the Middle East, North Africa and Asia.
Afryka Północna, Sycylia, Włochy...
North Africa... Sicily... Italy...
Naszymi priorytetami są Bałkany - główne zadania Unii Europejskiej - Afryka Północna, uśpione konflikty na wschodzie oraz nasz wkład w rozwiązywanie konfliktu w Palestynie.
Our priorities are the Balkans - the European Union's main assignments - North Africa, the frozen conflicts in the East and our contribution to resolving the conflict in Palestine.
Wśród regionów priorytetowych w zakresie przesiedleń powinny znaleźć się Afryka Północna, Bliski Wschód i Róg Afryki, w szczególności kraje, w których realizowane są regionalne programy rozwoju i ochrony.
The priority regions for resettlement should include North Africa, the Middle East, and the Horn of Africa, focusing in particular on the countries where the Regional Development and Protection Programmes are implemented.
Dla architektów tego planu była to genialna idea. Europa przekazałaby bogactwo i technologię Afryce północnej, a Afryka północna Europie tanią siłę roboczą, ropę i gaz.
To the architects of this scheme, it was a brilliant idea: Europe would transfer wealth and technology to north Africa and north Africa would transfer cheap labour and oil and gas to Europe.
mając na uwadze, że choć MTK liczy 111 państw-stron, niektóre regiony, takie jak Bliski Wschód, Afryka Północna i Azja, nadal są reprezentowane w niewystarczającym stopniu,
whereas, with 111 States Parties to the ICC, some regions, such as the Middle East, North Africa and Asia, are still under-represented,
Świat arabski i Afryka Północna
Arab world and North Africa
Bliski Wschód i Afryka Północna.
Middle East and North Africa.
Afryka Północna, obracające się lustra, panele słoneczne, stały przesył prądu oraz spełnienie 15% wymogów energetycznych.
North Africa, revolving mirrors, solar cells, continuous-current transmission and meeting 15% of energy requirements.
Spójrzmy na inne peryferyjne części Europy, takie jak Afryka Północna. Średnio, co rok bądź dwa lata, otwierany jest nowy ropociąg lub gazociąg łączący przez Morze Śródziemne Afrykę Północną z Europą. Pozwala to Europie nie tylko zmniejszyć jej zależność od Rosji w kwestii energii.
So, looking at other parts of Europe's periphery, such as North Africa. On average, every year or two, a new oil or gas pipeline opens up under the Mediterranean, connecting North Africa to Europe.
Czy możecie państwo wyobrazić sobie, o ile realniejsza byłaby ta wizja, gdyby Afryka północna także otrzymała to prawo?
Can you imagine how much more true this will be if north Africa gets this right too?
Afryka Północna i Zachodnia: Algeria, Benin, Czad, Egipt, Gabon, Gambia, Ghana, Gwinea, Gwinea Bissau, Gwinea Równikowa, Libia, Maroko, Togo i Tunezja.
in Northern and Western Africa: Algeria, Benin, Chad, Egypt, Gabon, Gambia, Ghana, Equatorial Guinea, Guinea, Guinea-Bissau, Libya, Morocco, Togo and Tunisia.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 60. Pasujących: 24. Czas odpowiedzi: 60 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo