Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "afryka południowa" na angielski

Wyszukaj afryka południowa w: Definicja Synonimy
South Africa
Southern Africa

Sugestie

Afryka Południowa jest poza naszą strefą.
South Africa's out of the zone.
Ponadto, chciałbym jeszcze podkreślić szczególnie trudną sytuację, w jakiej znajduje się Afryka Południowa.
Moreover, I should also like to emphasise the particularly difficult situation in which South Africa finds itself.
Planowane jest dokonanie pomiarów w następujących regionach: Europa (1), Zatoka Perska (2), Afryka Południowa (3) i Azja Południowa (4).
measurements are planned to be performed in the following regions: Europe (1), the Persian Gulf (2), Southern Africa (3) and South Asia (4).
Afryka Południowa | 28800 |
Southern Africa | 28800 |
Uważam również, że Afryka Południowa prowadzi mediacje tak sumiennie, jak powinna.
I also believe that South Africa is conducting the mediation process as conscientiously as it should.
Oczywistym jest, że delikatnie mówiąc, Afryka Południowa osiągnęła górną granicę swoich możliwości mediacyjnych.
It is quite clear that South Africa has reached the limit of its mediation capability, to say the least.
Afryka Południowa i pozostałe kraje afrykańskie muszą wzmocnić nacisk na Roberta Mugabe.
South Africa and other African countries must intensify the pressure against Robert Mugabe.
Afryka Południowa została wybrana w pierwotnym dochodzeniu jako właściwe państwo trzecie o gospodarce rynkowej.
South Africa was selected in the original investigation as an appropriate market economy third country.
W rezultacie, Brazylia i Afryka Południowa nie zostały uznane jako kraje analogiczne.
Consequently, Brazil and South Africa could not be retained as analogue countries.
Głównymi eksporterami do Wspólnoty były Norwegia, Brazylia, Afryka Południowa i Rosja.
The major exporters to the Community have been Norway, Brazil, South Africa, and Russia.
Afryka Południowa: 20%. Pokaźne liczby.
South Africa: in the 20 percents. High ones.
Nie będę was sprawdzał, ale są to Turcja, która ma najwyższy stopień, Polska, Rosja i Afryka Południowa.
I won't put you at a test here, but it's Turkey, which is highest there, Poland, Russia, Pakistan and South Africa.
Jest droga, którą podjęła Polska czy Afryka Południowa - droga dialogu i porozumienia.
There is the path taken by Poland and South Africa - the way of dialogue and understanding.
Jeśli idzie o dalszy postęp technologiczny, Indie, Afryka Południowa, Australia, Ameryka i Rosja też chcą wykorzystywać te technologie.
As far as further technological developments are concerned, India, South Africa, Australia, America and Russia also want to use these technologies.
[10] BRICS: Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Afryka Południowa.
[10] BRICS: Brazil, Russia, India, China and South Africa.
Dwadzieścia lat temu były trzy sceny brutalnych konfliktów, które wywoływały ogólnoświatową konsternację: Afryka Południowa, Irlandia i Bliski Wschód.
Mr President, 20 years ago there were three theatres of violent conflict which caused worldwide consternation: South Africa, Ireland and the Middle East.
Chiny i Afryka Południowa zostały skrytykowane przez niektórych posłów PE za wsparcie udzielane przez nie reżimowi Mugabe.
China and South Africa were criticised by some MEPs for their support of the Mugabe regime.
Afryka Południowa, Ameryka, Stany Zjednoczone i Rosja potrzebują tych technologii, a w Europie nie możemy ich wdrożyć.
South Africa, America, USA and Russia all need these technologies, and in Europe we fail to get these technologies off the ground.
Róg Afryki, region Wielkich Jezior i Afryka Południowa
Horn of Africa, Great Lakes and South Africa
Każdy doskonale wie w tym przypadku, że obecnie pierwszym państwem, które odczuje efekty kryzysu w Zimbabwe - lub raczej nierozwiązania kryzysu - jest Afryka Południowa.
Everyone knows perfectly well, in this case, that at the present time the first country to feel the effects of the crisis in Zimbabwe - or rather the failure to resolve that crisis - is South Africa.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 46. Pasujących: 46. Czas odpowiedzi: 90 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo