Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "akcji i obligacji" na angielski

Wyszukaj akcji i obligacji w: Definicja Synonimy
shares and bonds
stocks and bonds
share and bond
Dlatego Urząd stwierdza, że spółka Sementsverksmijan hf. nie otrzymała pomocy państwa w rozumieniu art. 61 ust. 1 Porozumienia EOG w związku ze sprzedażą nieruchomości, aktywów, udziałów, akcji i obligacji na rzecz islandzkiego Skarbu Państwa..2.
Hence, the Authority considers that Sementsverksmijan hf. did not receive State aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement with the sale of properties, assets, shares and bonds to the National Treasury of Iceland..2.
Jeśli chodzi o reakcję rynku, NERA podkreśliła, że studium przypadku przeprowadzone w wyniku zapowiedzi z dnia 12 lipca 2002 r. wykazuje, iż zapowiedź ta spowodowała nienormalny i niebagatelny wzrost wartości akcji i obligacji FT.
As to the market's reaction, NERA states that the event study carried out of the announcement of 12 July 2002 shows that that announcement led to an abnormal and not negligible increase in the value of France Télécom's shares and bonds.
wprowadzenia podatku od transakcji finansowych dla wszystkich instrumentów finansowych o bardzo niskiej stawce podatkowej wynoszącej 0,1% dla akcji i obligacji oraz 0,05% dla wszystkich pozostałych transakcji, w tym transakcji walutowych;
tax on financial transactions for all financial instruments at the very low tax rate of 0.1% for stocks and bonds and 0.05% for all other transactions, including foreign exchange transactions.
Stworzyliśmy pakiet akcji i obligacji.
We'll create a portfolio of stocks and bonds.
Poniższa tabela zawiera porównanie ustalonej przez niezależnych rzeczoznawców wartości rynkowej nieruchomości i aktywów spółki Sementsverksmijan hf. w Reykjaviku i Akranes oraz posiadanych przez nią udziałów, akcji i obligacji [23] z ceną, jaką zapłacił za nie Skarb Państwa:
The following table provides a comparison between the market value of Sementsverksmijan hf.'s properties and assets in Reykjavik and Akranes as well as of the shares and bonds as established by independent experts [23] and the price the National Treasury paid for them:
NABYCIE NIERUCHOMOŚCI, AKTYWÓW, UDZIAŁÓW, AKCJI I OBLIGACJI
THE PURCHASE OF PROPERTIES, ASSETS, SHARES AND BONDS
W zdywersyfikowanym portfelu akcji i obligacji.
No, it means a diversified portfolio of stocks and bonds.
Pożyczkobiorcy mogą także pozyskiwać środki bezpośrednio na rynkach finansowych poprzez emisję papierów wartościowych, np. akcji i obligacji;
They indirectly bring lenders and borrowers together - but borrowers can also obtain funds directly from financial markets by issuing securities, e.g. shares and bonds;
W centrum Samantha przeszła od akcji i obligacji do pończoch i krępowania.
Meanwhile, downtown, Samantha had moved to a neighbor from stockand bonds to stockings and bondage.
Działalność w sektorze bankowości inwestycyjnej obejmuje tylko emisję akcji i obligacji w niewielkim zakresie, a w przyszłości działalność ta nie będzie odgrywała samodzielnej roli.
The investment banking business comprised only some relatively limited share and bond issues and will play no further independent role in future.
NERA: Wyniki studium przypadku poddają analizie wpływ informacji z 12 lipca 2002 r. na ceny akcji i obligacji.
NERA: 'The results of an event study analysing the effect on share and bond prices of the announcement on 12th July 2002.
Instrumenty pochodne pozwalają inwestorom zarabiać na różnicach w cenie akcji i obligacji, poziomie stóp procentowych i kursów wymiany walut.
This has been likened to taking out insurance on your neighbour's house and then hoping it burns down so you can collect the insurance.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 12. Pasujących: 12. Czas odpowiedzi: 36 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo