Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ameryka łacińska" na angielski

Wyszukaj ameryka łacińska w: Definicja Synonimy
Latin America
EU-LAC
EU-Latin America

Sugestie

Ameryka Łacińska przechodzi obecnie poważny proces różnicowania swych stosunków międzynarodowych.
Latin America is performing a major process of diversification in its international relations.
Po wielu latach Ameryka Łacińska ponownie doświadcza załamania instytucjonalnego.
After many years, Latin America is again experiencing an institutional rupture.
Ameryka Łacińska to ważny partner dla UE, nawet bez kubańskiego reżymu.
Latin America is a significant partner for the EU, even without the Cuban regime.
Bardzo ważne jest to, że łącznie UE i Ameryka Łacińska potrafią skupić się na priorytetowych dziedzinach.
It is very important that the combined weight of the EU and Latin America is able to focus on priority areas.
Ameryka Łacińska jest ulubionym celem wycieczek turystycznych wielu Europejczyków, jednak znaczy dla Europy dużo więcej.
Latin America is the favourite tourist destination of many Europeans, but it means much more than this to Europe.
Zgadzam się ze sprawozdawcą, że jeśli Ameryka Łacińska przyjmie europejski model integracji, region ten umocni się.
I agree with the rapporteur that, if Latin America follows the EU model of integration, this region will become stronger.
Unia Europejska i Ameryka Łacińska rozwijały silne partnerstwo strategiczne przez długie lata.
The European Union and Latin America have been developing a strong strategic partnership for years.
Chciałbym w szczególności podkreślić, że Ameryka Łacińska i Karaiby są priorytetem prezydencji hiszpańskiej.
I would particularly like to note that Latin America and the Caribbean are a priority for the Spanish Presidency.
W ciągu dwóch ostatnich dziesięcioleci Ameryka Łacińska odniosła wielkie sukcesy we wprowadzaniu rządów demokratycznych w swoich krajach.
Over the past two decades, Latin America achieved great successes in establishing democracy in its countries.
Ameryka Łacińska podziela z Unią Europejską wiele zasad i wartości w wyniku bliskich relacji historycznych, międzyludzkich i kulturalnych.
Mr President, Latin America shares many principles and values with the European Union as a result of their close historical, human and cultural links.
Przykładem takiego obszaru jest Ameryka Łacińska i jej notoryczne niedofinansowanie.
An example of this is Latin America and its notorious underfunding.
Wybrane regiony to Ameryka Łacińska i Azja.
Targeted regions will be Latin America and Asia.
Bruno Giussani: Niall, jestem ciekaw twojej opinii o innych regionach, które się rozwijają, takich jak Ameryka Łacińska.
Bruno Giussani: Niall, I am just curious about your take on the other region of the world that's booming, which is Latin America.
Meksyk lub Rio de Janeiro (Ameryka Łacińska i Karaiby);
Mexico or Rio de Janeiro (for Latin America and the Caribbean);
Mamy obowiązek zapewnić, aby miliony mieszkańców Hondurasu mogły wybrać demokrację i aby Ameryka Łacińska nie zanurzyła się z powrotem w czasy pronunciamientos.
We have a responsibility to ensure that millions of Hondurans can choose democracy and that Latin America does not sink back into the era of pronunciamientos.
Dlatego chcę podkreślić, że Ameryka Łacińska jest partnerem strategicznym, z którym Europa musi jeszcze bardziej poszerzać oddziaływanie gospodarcze i kulturowe.
This is why I want to stress that Latin America is a strategic partner with which Europe must extend its economic and cultural influence even further.
Kolega poseł Salafranca Sánchez-Neyra wspomniał na początku, że Europa i Ameryka Łacińska wyznają podobne wartości.
My fellow Member, Mr Salafranca Sánchez-Neyra, mentioned at the outset here that Europe and Latin America share very similar values.
Uważam, że trudno znaleźć dwa regiony mające ze sobą więcej wspólnego w sferze wartości i interesów niż Europa i Ameryka Łacińska.
I think it is difficult to find two regions that have more in common in terms of values and interests than Europe and Latin America.
Jeśli chodzi o zasady demokracji, to Ameryka Łacińska, oceniana przez pryzmat europejskich norm i zasad, może ich nie spełniać.
Latin America may fall short in the area of democracy, judging by European standards and principles.
Ameryka Łacińska jest olbrzymim kontynentem, który nie może być ignorowany z gospodarczej czy społecznej perspektywy.
Latin America is a huge continent, which cannot be ignored from an economic or social perspective.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 165. Pasujących: 165. Czas odpowiedzi: 86 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo