Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ameryka środkowa" na angielski

Wyszukaj ameryka środkowa w: Definicja Synonimy
Central America
Środkowy Wschód, Bałkany, Ameryka Środkowa, Afryka Zachodnia.
The Mideast, the Balkans, Central America, West Africa...
Ameryka Środkowa podkreśla pierwszeństwo, jakie przyznaje preferencyjnemu traktowaniu przyznanemu jej przez Wspólnotę Europejską w kontekście systemu powszechnych preferencji celnych.
Central America stresses the priority it attaches to the preferential treatment accorded it by the European Community in the context of the generalised system of preferences.
podziały społeczne: Meksyk i Ameryka Środkowa
Social inequality: Mexico and Central America
Ameryka Środkowa: dużo więcej niż tylko wolny handel
Central America: much more than free trade
Ameryka Północna, Ameryka Środkowa i Antyle, Ameryka Południowa.
North America, Central America and the Antilles, South America.
Dlatego też podczas negocjacji UE nie może przymykać oczu na to, że Europa i Ameryka Środkowa nie są równymi partnerami układu.
During the negotiations, the EU must not therefore shut its eyes to the fact that Europe and Central America are not equal partners in the agreement.
Praworządność i poszanowanie praw człowieka powinny pozostać podstawą rządów demokratycznych na całym świecie i ani Ameryka Środkowa, ani Ameryka Łacińska - cała Ameryka - nie może stanowić tu wyjątku.
The rule of law and respect for human rights must remain the cornerstone of democratic government throughout the world; Central America, Latin America, all of America are certainly not excluded.
Zorganizowanie przez ONZ ODA dwóch warsztatów subregionalnych (Ameryka Środkowa, Azja Południowo-Wschodnia i Ameryka Łacińska) skupiających się na ochronie fizycznej "powiązanych materiałów" i odpowiedzialności za nie.
Organisation by UNODA of two sub-regional workshops (Central America, South East Asia and Latin America) focusing on the physical protection and accounting of 'related materials'.
Ameryka Środkowa; Unia Europejska lub UE [1]; Ceuta; Melilla; Andora lub AD; San Marino lub SM. Pole 3: Odbiorca
Central America; European Union or EU [1]; Ceuta; Melilla; Andorra or AD; San Marino or SM.Box 3: Consignee
Ameryka Środkowa i Południowa ogółem
Total South and Central America
Meksyk, Ameryka Środkowa,
Mexico, Central America,
Ameryka Środkowa: wszystkie państwa
Central America: all Countries
OGÓŁEM AMERYKA ŚRODKOWA I POŁUDNIOWA
TOTAL SOUTH AND CENTRAL AMERICA
Korzystaliśmy z tej technologii, aby zbadać i po raz pierwszy stworzyć wysokorozdzielczy obraz rozmieszczenia węgla w tak odległych miejscach jak Nizina Amazonki i w nie tak odległych jak Stany Zjednoczone i Ameryka Środkowa.
We've been using the technology to explore and to actually put out the first carbon geographies in high resolution in faraway places like the Amazon Basin and not-so-faraway places like the United States and Central America.
Wiesz, to Ameryka Środkowa i bzdury voodoo
You know, all that Central American voodoo nonsense.
Decyzja nr 3/2014 Rady Stowarzyszenia UE-Ameryka Środkowa z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia listy członków panelu.
Decision No 3/2014 of the EU-Central America Association Council of 7 November 2014 adopting the List of Panellists.
Decyzja nr 5/2014 Rady Stowarzyszenia UE-Ameryka Środkowa z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie oznaczeń geograficznych, które mają zostać wpisane do załącznika XVIII umowy.
Decision No 5/2014 of the EU-Central America Association Council of 7 November 2014 on the Geographical Indications to be included in Annex XVIII of the Agreement.
Miałam możliwość odwiedzić Gwatemalę, wraz ze sprawozdawcą, w ramach delegacji Unia Europejska-Ameryka Środkowa, i usłyszeć zdumiewające relacje i sprawozdania wielu urzędników organizacji pozarządowych.
I had the opportunity to visit Guatemala, along with the rapporteur under the umbrella of the European Union-Central America Delegation, and to hear the amazing accounts and reports of many non-governmental organisation officials.
UE-Ameryka Środkowa; handel i perspektywy gospodarcze w ramach układu o stowarzyszeniu
EU-Central America, Trade and economic prospects of the Association Agreement
Zawiadomienie dotyczące wejścia w życie decyzji nr 1/2014 do nr 5/2014 Rady Stowarzyszenia UE-Ameryka Środkowa z dnia 7 listopada 2014 r.
Notice concerning the entry into force of Decisions Nos 1/2014 to 5/2014 of the EU-Central America Association Council of 7 November 2014
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 86. Pasujących: 32. Czas odpowiedzi: 85 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo