Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "aparat cyfrowy" na angielski

Wyszukaj aparat cyfrowy w: Definicja Synonimy
digital camera
Zainteresował mnie ten aparat cyfrowy za 16,90 koron.
I was interested in this digital camera for 1,690 crowns.
Wyklucza się klasyfikację do kodu CN 85258030 jako kamera lub aparat cyfrowy, ponieważ urządzenie może jedynie przechwytywać i rejestrować obrazy wideo.
As the apparatus is only capable of recording video, classification as a digital camera under CN code 85258030 is excluded.
My po prostu musielismy czekać kikaset lat, aby ktoś wynalazł aparat cyfrowy, aby pokazać nam, do czego jesteśmy zdolni.
We just had to sit around a couple hundred years for someone to invent the digital camera to show us what we're really capable of.
Zainteresowałem się fotografią, kiedy dostałem swój pierwszy aparat cyfrowy w wieku 15 lat.
Yet, my interest in photography started as I got my first digital camera at the age of 15.
Skonfiskujemy każdy komputer, każdy aparat cyfrowy i każdy telefon komórkowy, aż znajdziemy nasze zaginione dowody.
We are going to confiscate every computer, every digital camera, and every cell phone until we find the evidence that's ours that's missing.
Zdałem sobie jednak sprawę z tego, że takie życie może być dość nudne, więc rozmyślam sobie o życiu i widzę, że mój aparat - aparat cyfrowy a samochód - to bardzo dziwna rzecz.
But I realized that life could be very boring, so I've been thinking about life, and I notice that my camera - my digital camera versus my car, a very strange thing.
Pliki JPEG mogą zawierać informacje o obróceniu obrazka. Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz wykorzystywać tej informacji (obracać obrazka w sposób domyślny), odznacz to pole. Uwaga: Twój aparat cyfrowy może nie zapisywać tej informacji.
JPEG images may contain information about you have a reason for not using this information to get a default rotation of your images, uncheck this check box. Note: Your digital camera may not write this information into the images at all.
Aparat cyfrowy - 254 dolary.
Tata kupił mi aparat cyfrowy na urodziny.
My dad got me a digital camera for my birthday.
Przyrząd ten jest wyposażony w aparat cyfrowy z oświetleniem wykonujący zdjęcie dwóch miejsc pomiarowych na tuszy.
The Optiscan-TP apparatus shall be equipped with a digital imager taking an illuminated photo of the two measurement points on the carcasses.
Przynieś mi natychmiast aparat cyfrowy, a ten zabierz.
Get me a digital camera right now. Russell, get this out of here, please.
Niech kupi aparat cyfrowy i przysyła ci zdjęcia.
Tell her to buy a digital camera and send the pictures.
W każde Święta daję ci listę... Nintendo, iPod, aparat cyfrowy.
Every Christmas I give you a list - a Nintendo, an iPod, a digital camera.
Właśnie kupiłam mu aparat cyfrowy... i ciągle mnie fotografuje.
I just got him a new digital camera, and now he can't stop, you know?
Więc jak możemy się starać o ten aparat cyfrowy?
So, what do we do to get this digital hearing aid?
W rozumieniu uwagi 3 do sekcji XVI zasadniczą funkcją aparatu jest zatrzymanie i rejestrowanie nieruchomych obrazów, a zatem produkt należy klasyfikować jako aparat cyfrowy do podpozycji 85258030.
Within the meaning of Note 3 to Section XVI, the principal function of the camera is the capturing and recording of still images and, therefore, the product is to be classified as a digital camera of subheading 85258030.
Niedawno kupiłam Rudy'emu aparat cyfrowy.
I just bought Rudy a digital camera.
Gość, który wymyślił aparat cyfrowy nadaje się tylko do odstrzału.
The guy who invented the digital camera, the number one reason to repeal the assault weapon ban.
Każdy aparat cyfrowy posiada metadane, a wśród nich informację o typie aparatu.
Every digital photo contains EXIF data, which includes the type of camera used.
W pewien sposób zmieniliśmy zwykły aparat cyfrowy w aparat do siatkówki oczu. i każdy pacjent otrzymuje możliwość wideo-konsultacji z lekarzem.
We kind of changed the simple digital camera into a retinal camera, and then every patient gets their teleconsultation with a doctor.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 37. Pasujących: 27. Czas odpowiedzi: 54 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo