Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "arabia saudyjska" na angielski

Wyszukaj arabia saudyjska w: Definicja Synonimy
Moim zdaniem możliwym kandydatem jest na przykład Arabia Saudyjska.
To my mind, Saudi Arabia is a possible candidate, for example.
Na tablicy jest piasek, bo Arabia Saudyjska to duża pustynia.
My board is covered in sand because Saudi Arabia is one big desert.
A początek Osamy bin Ladena, to Arabia Saudyjska.
And the beginning for Osama is Saudi Arabia.
Mówiłeś, że Arabia Saudyjska to podzielony kraj.
[Morgan] You said Saudi Arabia is a country divided.
Krajowy numer identyfikacyjny: 1008168450 (Arabia Saudyjska).
National identification No: 1008168450 (Saudi Arabia).
Arabia Saudyjska jest rzeczywiście drugim pod względem wielkości po USA eksporterem VAM do Unii, jak stwierdzono w motywie 53.
Saudi Arabia is indeed, as stated in recital (53) above, the second largest exporter of VAM to the Union after the USA.
Inne informacje: Jedda, Arabia Saudyjska.
Other information: Jeddah, Saudi Arabia.
Adres: Buraydah, Arabia Saudyjska.
Address: Buraydah, Saudi Arabia.
Chiny, Arabia Saudyjska, a nawet Katar są obecnie właścicielami tysięcy hektarów w krajach rozwijających się.
China, Saudi Arabia and even Qatar now own thousands of hectares in developing countries.
Arabia Saudyjska jest bogata w złoża ropy naftowej.
Saudi Arabia is very rich in oil.
Arabia Saudyjska przekroczyła w 2004 r. próg dla krajów o wysokich dochodach.
Saudi Arabia passed the high income country threshold in 2004.
Panie przewodniczący, prezydent Zia jako jedyny wyraża wolę finansowania i szkolenia mudżahedinów Egipt, Arabia Saudyjska...
Mr. Chairman, President Zia is the only one willing to shoulder the risk of actively training and funding the mujahideen while Egypt and Saudi Arabia...
Sprawiedliwość dla Palestyny, wolna od korupcji Arabia Saudyjska, USA opuszcza Środkowy Wschód.
Justice for Palestine, a corrupt free Saudi Arabia, the US out of the Middle East.
Ameryka, Anglia, Arabia Saudyjska.
America, England, Saudi Arabia.
pole golfowe, Arabia Saudyjska, więzienie.
the golf course, Saudi Arabia, prison.
Hong Kong, Filipiny, Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie zakazały przywozu drobiu z Włoch.
Hong Kong, the Philippines, Saudi Arabia and the United Arab Emirates banned imports of poultry from Italy.
I mówię, że Arabia Saudyjska jest najwspanialszym krajem na świecie.
And I say Saudi Arabia's the greatest country in the world.
Arabia Saudyjska z pewnością mogłaby zainwestować w to część swoich środków.
Saudi Arabia can surely invest a bit of its own money in doing these things.
Pierwsze, powiedzieli: Arabia Saudyjska. Nie było dyskusji.
The first one, they said Saudi Arabia. There was no debate.
Nigeria, Arabia Saudyjska, inne państwa.
Nigeria, Saudi Arabia, all sorts of countries.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 175. Pasujących: 148. Czas odpowiedzi: 83 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo