Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "arabski" na angielski

Wyszukaj arabski w: Definicja Synonimy
Arab
Arabic
Arabian
Aby zamienić arabski koszmar w amerykański sen.
To change the Arab nightmare into the American dream.
Miesiąc póżniej, arabski atak omal nie skończył się naszą porażką.
Well, a month later, the Arab attack almost drove us into the sea.
Zapis arabski został zastąpiony alfabetem rzymskim.
The Arabic script was replaced by the Roman alphabet.
Język arabski już dziś nie wystarcza.
The Arabic language doesn't satisfy today's needs.
arabski złodziej trzymający mnie jak wspólny desperat.
Arabian thief holding me up like a common desperado.
Japończycy robią je w Anglii na arabski rynek.
Japanese make them in England for the Arabian market.
Chcemy by wszyscy przeczytali w Le Monde, że jakiś słynny arabski terrorysta zginął.
We want everyone to read in Le Monde some famous Arab terrorist is dead.
Może Pani pomóc powstrzymać ten arabski plac Tiananmen.
You can help to stop this Arab Tiananmen.
Sytuacja jest tym bardziej złożona, że izraelska administracja znów sprowokowała świat arabski budując ostatnio na terytoriach palestyńskich nowe osiedla.
The situation is all the more complex for the fact that the Israeli administration has again provoked the Arab world recently by building new settlements on Palestinian territories.
Z naszej perspektywy świat arabski jest fragmentaryczny.
For us, the Arab world is completely fragmented.
Cały świat arabski dostrzega oczywiście, jak ważny jest postęp.
Indeed, the entire Arab world has recognized the importance of moving forward.
Przewidziałem, że samotny akt obywatelskiego nieposłuszeństwa mógłby wywołać rebelię i odtworzyć świat arabski.
I predicted that a lone act of civil disobedience would trigger an uprising and remake the arab world.
Żaden arabski szarlatan nie będzie mi mówił... jak leczyć.
No Arab quack is going to tell me how to doctor.
Ani jeden arabski aktor nie został w Ameryce.
Not one Arabic actor left in America.
To nie arabski, tylko perski.
It's not Arabic, it's Farsi.
Studiowaliśmy arabski na Uniwersytecie Al-Baath w Homs.
We were studying Arabic at the Al-Baath University in Homs.
Świar arabski ma bardzo bogatą tradycję literacką.
The Arab world has a rich literary tradition.
Wśród nich wymienię przede wszystkim rewolucje arabskie - proces głębokich przemian mających wpływ na niemal cały świat arabski.
Let me mention among them, firstly, the Arab revolutions, a process of deep transformation which affects virtually the whole Arab world.
Częścią problemu było to, że język arabski jest bardzo urozmaicony.
Because the Arabic language is very rich, and that's part of the problem.
Kiedy pragmatyczny obóz arabski na Bliskim Wschodzie zbliża się do rychłego upadku, przywódcy Iranu mają więcej powodów do optymizmu niż opozycja.
Whilst the pragmatic Arab camp in the Middle East is nearing imminent collapse, the Iranian leadership has more cause for optimism than the opposition.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 187. Pasujących: 187. Czas odpowiedzi: 68 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo