Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "argentyński" na angielski

Wyszukaj argentyński w: Definicja Synonimy
Argentine
Argentinian
Argentinean
Ponzi scheme
Oto wspaniały argentyński bramkarz, Vignatti.
Here is the great Argentine keeper, Vignatti.
Ów argentyński projekt to pospolity szwindel giełdowy.
This Argentine scheme is a commonplace Stock Exchange swindle.
Istnieją istotnie wskazania, że rynek argentyński jest w dużej mierze podzielony między trzech producentów krajowych.
Indeed, there are indications that the Argentinian market is largely shared between three domestic producers.
W ramach dochodzenia wykazano, że argentyński rynek jest ściśle regulowany przez państwo.
The investigation has shown that the Argentinian market is heavily regulated by the State.
Narwany argentyński pianista daje serię koncertów w konserwatorium.
Hotshot Argentinean pianist is doing a series of concerts at the Conservatory.
To musiał być jakiś argentyński łamacz drzwi albo jakiś Peruwianin na odlocie.
It must have been an Argentinean gate crasher or some Peruvian on the loose.
Zamrożony morszczuk argentyński (Merluccius hubbsi)
Frozen Argentine hake (Southwest Atlantic hake) (Merluccius hubbsi)
Rząd argentyński tworzy specjalny rejestr statków, do którego wpisuje wszystkie statki wspólnotowe, którym udzielono licencji połowowej zgodnie z niniejszym załącznikiem.
The Argentinian Government shall open a special register of vessels in which shall be entered all Community vessels that have been granted a fishing licence in accordance with this Annex.
Jorge Luis Borges, wybitny pisarz argentyński, zwykł mawiać, że jest Europejczykiem na uchodźstwie, nawiązując w ten sposób do europejskiego pochodzenia dużej części ludności zamieszkującej kontynent amerykański.
The great Argentine writer Jorge Luis Borges used to say that he was an exiled European, alluding to the European ancestry of a large proportion of the population of our American continent.
Uznano to porównanie za rozsądne, gdyż ustalono, że wywóz argentyński dostarczany był przez tego samego eksportera brazylijskiego, odpowiedzialnego za większość wywozu w pierwotnym dochodzeniu.
This comparison was considered reasonable since it was established that the Argentinian exports were supplied by the same Brazilian exporter responsible for the majority of exports in the original investigation.
Ze względu na fakt, że producent argentyński nie wytwarzał kwasu DL-winowego, wartość normalną skonstruowano ponadto przy wykorzystaniu różnicy w cenie stwierdzonej między tymi dwoma rodzajami produktu.
Given that the Argentinian producer did not manufacture DL tartaric acid, a normal value was also constructed using the difference in price found between the two product types.
Rząd argentyński dostarcza wyjaśnień oraz zapewnień odnośnie do wykładni ustawy argentyńskiej oraz zapewnił, że argentyńskie zasady ochrony danych są wprowadzane w życie zgodnie z taką wykładnią.
The Argentine government has provided explanations and assurances as to how the Argentine law is to be interpreted, and has given assurances that the Argentine data protection rules are implemented in accordance with such interpretation.
kwota wypłacana każdego roku zostaje określona przez rząd argentyński, który informuje Wspólnotę o sposobie wykorzystania tych środków.
the amount paid each year shall be determined by the Argentinian Government, which shall inform the Community of how the funds have been used.
Takie szczegółowe zasady stosowania przewidują także, że właściwy organ argentyński okresowo podaje do wiadomości właściwego organu wspólnotowego ilości, podzielone, tam gdzie jest to stosowne, zgodnie z miejscem przeznaczenia, w odniesieniu do których wystawione zostały certyfikaty eksportowe.
Also, such detailed rules of application shall provide that the competent Argentine authority shall communicate periodically to the competent authority of the Community the quantities in respect of which export certificates are issued, broken down, where appropriate, according to destination.
W motywach 44 i 64 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych wyjaśniono, że zarówno argentyński, jak indonezyjski rynek biodiesla są ściśle regulowane przez państwo, a zatem nie uznano, aby sprzedaż krajowa odbywała się w zwykłym obrocie handlowym.
Recitals 44 and 64 of the provisional Regulation explained that both the Argentine and the Indonesian biodiesel markets are heavily regulated by the State and thus domestic sales were not considered as being made in the ordinary course of trade.
Dane statystyczne Argentyny wskazują, że przywóz na rynek argentyński jest znikomy, jako że tradycyjnie najwięksi dostawcy zagraniczni - Brazylia i Chiny - są przedmiotem wysokich ceł antydumpingowych.
According to Argentinian statistics, imports into the Argentinian market are negligible, since the traditionally largest foreign suppliers Brazil and China are subject to high anti-dumping duties.
Po uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez strony zainteresowane postępowaniem postarano się o współpracę ze strony producentów argentyńskich i indyjskich. Ostatecznie na współpracę zgodził się jeden producent argentyński i jeden producent indyjski.
Taking account of the comments by interested parties, cooperation from Argentinian and Indian producers was sought, and finally one Argentinian and one Indian producer accepted to cooperate.
Argentyński fizyk Eduardo Losada... Mohammed Hazrat z Bangladeszu.
Argentinean physicist Eduardo Losada... Mohammed Hazrat from Bangladesh.
Jednymz ulubionych sportów gaucho jest asado... lub Argentyński grill.
One of the gaucho's favourite sports is the asado... or Argentine barbecue.
"Brama Tannhausera..."Sektor Argentyński... "Szanghaj 2012."
Tannhauser Gate... Argentine Sector... Shanghai 2012.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 39. Pasujących: 39. Czas odpowiedzi: 39 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo