Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "arkusz kalkulacyjny" na angielski

Wyszukaj arkusz kalkulacyjny w: Definicja Synonimy
spreadsheet
Można z tego zrobić arkusz kalkulacyjny.
This whole thing could be a spreadsheet.
Arkusz kalkulacyjny do obliczania minimalnych objętości wody wymaganych dla wykrywania substancji badanych o różnych wartościach LOG POW w fazie wodnej
Spreadsheet for computation of minimum volumes of water required for detection of test substances of different log POW values in aqueous phase
Arkusz kalkulacyjny do zarządzania celami redukcji.
Spreadsheet to manage reduction targets.
Powinniśmy stworzyć arkusz kalkulacyjny z wszystkimi kontaktami Dawsona.
I think we should create a master spreadsheet of all of Dawson's personal contacts.
Nasz syn dał nam arkusz kalkulacyjny.
I mean our son presented us with a spreadsheet.
Latham, zrób mi arkusz kalkulacyjny 3.
Latham, get me that spreadsheet by 3.
To tylko arkusz kalkulacyjny, ale...
It's just a spreadsheet, but...
Ale na jednej z nich był arkusz kalkulacyjny.
But one of them had a spreadsheet on it.
Sądzimy, że to arkusz kalkulacyjny dla "Center Mass".
We think it's a spreadsheet for Center Mass. Okay.
Spółka przedstawia ponadto arkusz kalkulacyjny zawierający aktualne obliczenia wartości bieżącej netto projektu (zweryfikowane przez IN), zgodnie z którymi zwrot wynosi [nieznacznie ujemny zwrot] % z uwzględnieniem pomocy.
The company furthermore provides a spreadsheet featuring an updated calculation of the net present value of the project (verified by IN) which gives a [marginally negative return] % with the aid.
Jest ono również wyposażone w kilka wbudowanych sterowników do połączenia z różnymi rodzajami urządzeń automatyki i jest zdolne do wykonywania i wyświetlania biurowych programów komputerowych, takich aplikacji jak edytor tekstów i arkusz kalkulacyjny.
It is also equipped with several built-in drivers for connecting with different types of automation devices and is able to execute and display desktop software programs, such as word processor and spreadsheet applications.
Skonwertowałem menu w arkusz kalkulacyjny.
I converted the lunch menu to a spreadsheet.
Gdyby to był arkusz kalkulacyjny, albo księga główna migiem bym się uwinął.
Now, if this were a spreadsheet or a ledger, I would be all over it, butâ - I'll tell you what, Ricky.
Arkusz kalkulacyjny jest olbrzymi.
The spreadsheet is enormous.
Gdyby to był arkusz kalkulacyjny, albo księga główna migiem bym się uwinął.
If it were a spreadsheet or a book accounting, I set off.
Podmiot IN przedstawił zmieniony arkusz kalkulacyjny, w którym uwzględniono uwagi Urzędu przedstawione w decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego.
IN has submitted a revised spreadsheet taking into accounts comments made by the Authority in the decision to open the formal investigation.
Sądzimy, że to arkusz kalkulacyjny dla "Center Mass".
Do you even know that the limousine was cleaned right outside the hospital?
Należy wziąć pod uwagę, że wszystkie te komponenty mogą się łączyć. W związku z tym arkusz kalkulacyjny może zawierać wszystko od wykresów do prezentacji, raportów, czy nawet dokumentów tekstowych. Tak więc prawie każdy komponent może zawierać prawie każdy inny.
Keep in mind that all these components can integrate very well into each other. So basically a spreadsheet can contain anything from charts to presentations, reports and even text documents. Likewise almost any component can contain almost any other.
Arkusz kalkulacyjny pozwalający na przeprowadzanie zaawansowanych obliczeń oraz tworzenie algorytmów i formuł
Create and edit scientific formulas and equations by using Math.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 19. Pasujących: 19. Czas odpowiedzi: 40 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo