Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "artykuły spożywcze" na angielski

Wyszukaj artykuły spożywcze w: Definicja Synonimy
groceries
food products
foodstuffs
foods
commodities
grocery
Ludzie kupują artykuły spożywcze w swoim sąsiedztwie.
People are inclined to buy groceries in their own neighbourhoods.
Ponieważ poprosiłam, żeby wnieśli artykuły spożywcze ze samochodu.
Because I asked them to take in the groceries From the car.
Zupy, jaja, drożdże i pozostałe artykuły spożywcze;
Soups, eggs, yeasts and other food products;
Jednakże przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia Komisja po przeprowadzeniu konsultacji z przemysłem spożywczym oraz innymi zainteresowanymi stronami ustala późniejszy ostateczny termin, po którym wszystkie artykuły spożywcze, bez względu na istniejące zapasy czy termin przydatności do spożycia, mają być zgodne z niniejszym rozporządzeniem.
However, before the entry into force of this Regulation, the Commission, after consultation of the food industry and other interested stakeholders, shall define a later final date beyond which all food products should comply with this Regulation, regardless of stocks or expiry dates.
Innym powodem do obaw jest podejrzenie, że oporność na antybiotyki jest przenoszona bezpośrednio przez artykuły spożywcze.
Another cause for concern is the suspicion that antibiotic resistance is being transferred directly via foodstuffs.
Sprawozdawca oraz sprawozdawcy pomocniczy proponują też zbadanie, czy artykuły spożywcze i napoje mogłyby wejść w zakres wspólnotowego programu oznakowania ekologicznego.
The rapporteur and the shadow rapporteurs also propose investigating whether foodstuffs and beverages could fall within the Ecolabel's scope.
I pakowałam artykuły spożywcze w Fairway.
I used to bag groceries at Fairway.
Markowe artykuły spożywcze, wino w butelkach, i filmy... w nocy.
Brand-name groceries, wine in bottles, and movies... at night.
To jest ta kobieta, której dostarczasz artykuły spożywcze.
Just a minute, It's the woman you deliver groceries to.
Finanse Hellera pokazują, że kupił wczoraj w sklepie artykuły spożywcze poza Kingston.
I might. Heller's financials show that he bought groceries at a store outside Kingston yesterday.
I może odebrać dziś artykuły spożywcze, jeśli chcesz.
I can pick up groceries today if you'd like.
Wyszedł z samego rana kupić artykuły spożywcze.
Went out first thing in the morning to buy groceries.
Czy to artykuły spożywcze, warzywa, owoce czy ołówki.
Groceries, vegetables, fruits, pencils.
Nie wiem, kto według Ciebie zamierza przyjść żeby kupować artykuły spożywcze o tej porze dnia... albo jakiejkolwiek innej.
I don't know who you think is going to come flooding in to buy groceries at this time of day... or any time.
Chciałabym, żeby twoja teściowa kupowała własne artykuły spożywcze, kiedy nas odwiedza.
I wish you'd let your mother-in-law buy her own groceries when she visits.
mogą być częściowo uzupełnione przez inne artykuły spożywcze lub dodatki;
they may be partially supplemented by other foodstuffs or additives;
Stowarzyszenie Konsum, domniemany beneficjent kwestionowanej sprzedaży, jest spółdzielnią sprzedającą towary konsumpcyjne, w tym żywność i artykuły spożywcze, w całym regionie Jämtland.
Konsum, the alleged beneficiary of the contested sale, is a cooperative society which sells consumer goods, including food and groceries, throughout Jämtland County.
Nie miałem czasu, żeby kupić artykuły spożywcze i jest zaskakujący brak
I didn't have time to buy groceries and there's a shocking lack
Wspomina o 5 pracach, dwie jako budowlaniec, jedna dostarczająca artykuły spożywcze, dwie bez szczegółów.
He mentions 5 jobs, two as a builder, one delivering groceries, two without details.
Poprosiliśmy mianowicie o szczegółowe sprawdzenie, w jaki sposób najlepiej możemy włączyć do programu oznakowania ekologicznego artykuły spożywcze tak, by zapewnić że od samego początku wszystko wykonaliśmy prawidłowo i nie dochodzi do pomylenia z innymi formami oznakowania ekologicznego.
Instead, we have asked for a detailed examination of how we can best include foodstuffs in the ecolabelling scheme so as to ensure that we have done everything correctly from the outset and do not cause confusion with other forms of ecological labelling.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 72. Pasujących: 72. Czas odpowiedzi: 148 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo