Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "asfalt" na angielski

Wyszukaj asfalt w: Definicja Synonimy
asphalt
tarmac
bitumen
coon
blacktop
moolie
Jestem bardziej rozpalona niż asfalt w Georgii.
You've got me hotter than Georgia asphalt.
Po setki kilometrów tylko kurz, asfalt, kurz...
The following hundreds of kilometres are just dust, asphalt, dust...
Tor 8-mile kręgu asfalt tak Zdecydowana widać wyraźnie z kosmosu.
'a banked 8-mile circle of tarmac so vast it can be seen clearly from space.
Teraz wracam na asfalt, więc muszę je napompować.
Now I'm going back on tarmac, so I need to reinflate them.
Komisja zwraca uwagę na twierdzenie Portugalii, że horyzontalnie powiązane produkty wytwarzane przez rafinerie (benzyna, olej opałowy, paliwo lotnicze i asfalt) nie są objęte projektem inwestycyjnym.
The Commission notes Portugal's assertion that the other horizontally-related products produced by the refineries (gasoline, LPG, fuel oil, jet fuel, and bitumen) are not affected by the investment project.
W kolumnie "Postać odpadów unieszkodliwionych" należy podać postać odpadów po unieszkodliwieniu, np. szkło, ceramika, cement lub asfalt.
The 'Conditioned form' column should show the conditioned form of the waste, e.g. glass, ceramic, cement or bitumen.
Rrzynajmniej mamy szansę, że będzie asfalt.
At least we have a chance there'll be asphalt.
Tam jest asfalt, może się zarwać.
That's asphalt, it'll break through.
To wszystko zaleje asfalt a na nim staną wielkie budowle.
We'll cover everything with asphalt and put up big buildings.
Patrzysz na asfalt, ale domyślam się, że w pobliżu twojego wypadku samochodowego nie było żadnego samolotu.
You're looking at tarmac, but I'm guessing that there wasn't a plane near the site of your vehicular accident.
Ta nawierzchnia nie reaguje tak samo jak asfalt.
This surface does not react the same as tarmac.
Kreda, asfalt, pył ceglany, roślinność.
Chalk, asphalt, brick dust, vegetation.
Ciężarówkę otaczał asfalt i inny organiczny materiał, zatem wirus się zatrzymał.
Now, the truck was surrounded by asphalt And other organic material, So the virus stopped there.
Rolkarze potrzebują kasków, a lód jest tak samo twardy jak asfalt.
Rollerbladers need helmets, and ice is just as hard as asphalt.
Lód nie jest tak twardy jak asfalt.
Ice is not as hard as asphalt.
Więc jeśli Laura siedziała tutaj to strzelec mógł, celując w dół uderzyć w asfalt.
So if Laura was seated here... the shooter would've had to aim downward to impact the asphalt.
Współczynnik produkcji powinien obejmować asfalt zmodyfikowany polimerami.
Production figure should include Polymer-Modified Asphalt.
Jeśli ruszy mnie choć palcem, to go wdepczą w asfalt.
If he touches me, they roll him into asphalt.
A teraz, kiedy nas nie ma, asfalt został pokryty trawą i drzewami.
But now that we're gone, asphalt is being covered by grasses and trees.
Bitum i asfalt, zawierające co najmniej 60 % masy substancji mineralnych
Bitumen and asphalt, containing 60 per cent or more by mass of mineral matter
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 149. Pasujących: 149. Czas odpowiedzi: 76 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo