Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "azjatycki" na angielski

Wyszukaj azjatycki w: Definicja Synonimy
Asian
Asiatic
Rynek azjatycki otwiera się/15 godzin przed naszym.
The Asian market opens 15 hours ahead of us.
Kochanie, azjatycki jeden może, ale mały rudzielec myślę jest poza pomoc.
Honey, the asian one maybe, but the little redhead I think is beyond help.
Pod względem kulturowym zresztą Kazachstan jest bardziej europejski niż azjatycki.
From the cultural point of view, moreover, Kazakhstan is more European than Asiatic.
Znajduje się w Bibliotece Kongresu, jest to broszura autorstwa Samuela Gompersa, bohatera ruchu robotniczego, pod tytułem "Powody dla wykluczenia Chińczyków: mięso kontra ryż - amerykańskie człowieczeństwo a azjatycki serwilizm: co przetrwa"?
This is actually in the Library of Congress; it is a pamphlet published by Samuel Gompers, hero of our American labor movement, and it's called, Some Reason for Chinese Exclusion: Meat versus Rice: American Manhood against Asiatic Coolieism: Which shall survive?
To powinien być milusi, azjatycki chłopiec.
It should be a cuddly Asian boy.
2.2.2. Region azjatycki wymagać będzie w najbliższych latach podjęcia szczególnych działań.
2.2.2. The Asian region will require special efforts to be made over the coming years.
Jest jeden azjatycki stereotyp, który do mnie pasuje.
There's one asian stereotype that does apply to me.
Bo jeśli tak, to bardzo kiepsko udajesz azjatycki akcent.
'Cause if it is, you're doing a terrible Asian accent.
Pozornie rynek azjatycki mógłby być alternatywnym rynkiem pochłaniającym część nadwyżki produkcji w ChRL.
At first sight, the Asian market could be an alternative for absorbing part of the Chinese excess production.
Ustanowiłaś nieoficjalny azjatycki rekord w strzelectwie.
You were a rifle athlete Had an unofficial Asian record
YANG Gi-beom, najmłodszy azjatycki mistrz wagi lekkiej!
YANG Gi-beom, the youngest Asian lightWeight champion!
Quahog spodziewa Gościem specjalnym w ten weekend, słynny azjatycki konkurencyjny mistrz jedzenie
Quahog is expecting a special guest this weekend, famed Asian competitive eating champion
Ten udział jest znikomy, ponieważ produkcja RHI w ChRL jest przede wszystkim przeznaczona na szybko rozwijający się rynek azjatycki.
This share is low because RHI's production in the PRC is mainly aimed at the fast growing Asian market.
Nasz fundusz otwarty Asia Tech, jest dynamiczny, to jest azjatycki...
Look. our Asia Tech unit trust, it's dynamic, it's Asian...
To znaczy, zawsze myślałam, że mój brat byłby niższy i z inna fryzurą, i może bardziej azjatycki.
I mean, I always thought my brother would be shorter with different hair, and, maybe much more Asian.
Istotny wpływ na rynek azjatycki będzie miało mianowicie uruchomienie produkcji w dwóch zakładach żelazokrzemu w Malezji - Pertama Ferroalloys i Sarawak Ferroalloys.
Indeed, he Asian market will be seriously impacted by the entry into production of two new ferrosilicon projects in Malaysia (Pertama Ferroalloys and Sarawak Ferroalloys plants).
Ale wtedy mój mąż odkrył w sobie azjatycki fetysz i zakochał się w kobiecie, która wyglądała jak Connie Chung.
But then my husband developed an Asian fetish and fell in love with a woman who looked like Connie Chung.
Dlatego też jest mało prawdopodobne, aby rynek azjatycki mógł wchłonąć produkt wynikający z wolnych mocy produkcyjnych EDM do baterii alkalicznych przedsiębiorstwa Delta.
Therefore it is unlikely that the Asian market could absorb Delta's spare capacity of alkaline EMD.
Jak azjata, albo mały chłopczyk Albo mały azjatycki chłopiec.
It's like an Asian or a little boy or a little Asian boy.
Drugi pogląd stanowi, że akcesja Turcji będzie zawsze niepożądana, gdyż kraj ten jest postrzegany jako azjatycki, islamistyczny, zbyt wielki i zbyt niebezpieczny.
The second view is that the accession of Turkey will always be undesirable as the country is viewed as Asian, Islamic, too large and too dangerous.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 358. Pasujących: 73. Czas odpowiedzi: 75 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo