Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "badań i rozwoju" na angielski

Wyszukaj badań i rozwoju w: Definicja Synonimy
research and development
R&D
R & D
R%amp
R& D
research & development
R+D
research into and development
RTD
RD

Sugestie

184
152
Panna Sutherland jest inżynierem badań i rozwoju w Biotech.
Ms. Sutherland is a research and development engineer at biotech.
Szczególne wyzwania w tym względzie czekają branżę badań i rozwoju.
The field of research and development faces particular challenges in this respect.
Informacje na temat badań i rozwoju powinny być poufne.
Information on R&D should remain confidential.
Robicie dobrą robotę w sprawie energetyki, badań i rozwoju oraz innowacji.
You are doing great work on the energy issue, as well as on R&D and innovation.
Rumunia kontynuowała również realizację strategii w obszarze badań i rozwoju.
Romania has also continued the implementation of its R & D strategy.
Komisja opracuje wskaźnik odzwierciedlający intensywność badań i rozwoju oraz innowacji.
The Commission will elaborate an indicator reflecting R & D and innovation intensity.
Teraz pracuje w dziale badań i rozwoju.
He now works for us in research and development.
Słuchaj, Zachary zostanie szefem biura badań i rozwoju i to dzięki tobie.
Listen, Zachary's on his way to to head my research and development office, and he's going there because of you.
Pracował dla firmy wiele lat temu w dziale badań i rozwoju.
He worked for the Company many years ago in research and development.
Najwyraźniej dotyczy to również kształcenia oraz obszaru badań i rozwoju, ponieważ jako Europa mamy tu do odegrania ważną rolę.
Clearly this also concerns education, as well as the area of research and development, where, as Europe, we have a part to play.
Zarządzanie innowacją powinno zatem polegać na czymś więcej niż wspieraniu polityki badań i rozwoju.
Governance for innovation should therefore do more than just support research and development policy.
Wyzwolenie potencjału innowacyjnego w Europie wymaga określenia minimalnych poziomów finansowania badań i rozwoju w każdym państwie członkowskim.
Liberating the capacity for innovation in Europe requires setting a minimum spending threshold, in terms of research and development, in each Member State.
Naszym zadaniem jest stworzenie w Unii Europejskiej możliwie jak najlepszych warunków do badań i rozwoju.
It is our task to create the best possible conditions for research and development in the European Union.
Musimy pobudzić inwestycje w zakresie badań i rozwoju oraz w większym stopniu zdywersyfikować europejską politykę energetyczną.
It is imperative that we boost research and development investments and strengthen diversification in European energy policy.
Najbardziej wyraźny postęp dokonał się w ramach polityki badań i rozwoju i innowacji.
The most substantial response has been on R & D and innovation policy.
Te ostatnie należałoby zatem przewidzieć oddzielnie w programie ramowym na rzecz badań i rozwoju.
Separate provision should therefore be made for the latter measures in the framework programme for research and development.
Ponadto odnotowano znaczne postępy we wprowadzaniu w życie polityki badań i rozwoju.
In addition, there has been good progress in the implementation of R & D and innovation policy.
Rzeczywiście mają państwo osiągnięcia w dziedzinie rynku pracy oraz badań i rozwoju.
You have indeed achieved results in the areas of labour market and research and development.
Pod tym względem przydatne będą dalsze postępy w sektorze badań i rozwoju oraz innowacji.
In this respect the improvements in R & D and innovation are helpful.
Ważnym krokiem w tym kierunku jest uwzględnienie zagadnień morskich w siódmym programie ramowym w zakresie badań i rozwoju.
Recognition of marine issues in the Seventh Framework Programme on Research and Development is an important step in that direction.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 944. Pasujących: 944. Czas odpowiedzi: 116 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo