Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "badań naukowych dotyczących" na angielski

Wyszukaj badań naukowych dotyczących w: Definicja Synonimy
research on
research into
scientific studies on
scientific studies for
Będzie to wymagało badań naukowych dotyczących rozwiązywania konfliktów i przywracania pokoju oraz sprawiedliwości, wczesnego wykrywania czynników prowadzących do konfliktów oraz dotyczących oddziaływania procesów sprawiedliwości naprawczej.
This will require research on conflict resolution and restoration of peace and justice, on early identification of factors leading to conflict and on the impact of restorative justice processes.
chciałby, żeby Obserwatorium stało się narzędziem gromadzenia i wymiany danych i informacji o wszelkich formach wszystkich naruszeń PWI, w tym gromadzenia wyników badań naukowych dotyczących podrabiania i regulacji PWI;
Wishes the Observatory to become a tool for collecting and exchanging data and information on all forms of all IPR infringements, including compiling scientific research on counterfeiting and IPR regulation;
Niezbędna jest poprawa współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie badań naukowych dotyczących podstawowych przyczyn chorób związanych z demencją oraz najlepszych praktyk w dziedzinie zapewniania opieki.
There must be improved coordination between Member States in relation to research into the root causes of dementia diseases and in relation to best care practice.
wzywa do optymalnego korzystania z dostępnych zasobów wspólnotowych i krajowych do wspierania zdrowia psychicznego poprzez finansowanie badań naukowych dotyczących zapobiegania, nowych struktur godnej opieki i skutecznego leczenia chorób psychicznych oraz programów integracji na rynku pracy,
calls for optimum use of the available Community and national resources to promote mental health through the funding of research into prevention, new structures for decent care and effective treatment of mental illnesses, and labour market integration programmes,
Nie należy uniemożliwiać opracowywania przez niezależne organy krajowe i EMEA porównawczych badań naukowych dotyczących jakości, bezpieczeństwa i skuteczności różnych produktów leczniczych, ponieważ mogą one stanowić cenne źródło informacji dla konsumentów.
Comparative scientific studies on the quality, safety and efficiency of different medicinal products by independent National Authorities and the EMEA should not be discouraged as they can provide a valuable source for consumer information.
Przegląd tych odstępstw wykonuje się na podstawie sprawozdania Komisji, do którego w razie potrzeby zostaną dołączone propozycje uwzględniające wnioski z aktualnych badań naukowych dotyczących gwarancji dawanych przez ten typ produkcji. .
The review of these derogations shall be carried out on the basis of a report from the Commission, accompanied by proposals where appropriate, which shall take into account the conclusions of current scientific studies on the guarantees offered by this type of production.
Dowody naukowe wykazujące wysokie wskaźniki przeżycia zostały dostarczone przez grupę Scheveningen i przedstawione we wspólnej rekomendacji, w której odniesiono się do szeregu badań naukowych dotyczących przeżywalności ryb uwolnionych w trakcie połowów z wykorzystaniem okrężnicy.
Scientific evidence supporting high survivability was provided by the Scheveningen Group in the joint recommendation, which made reference to a number of scientific studies on fish survival from slipping in purse seine fisheries.
f.) badań naukowych dotyczących narzędzi i testów diagnostycznych w dziedzinie rzadkich chorób, szczególnie chorób genetycznych.
f.) research on diagnostic tools and tests on rare diseases and especially on genetic ones.
ponagla Komisję do wprowadzenia środków wspierania badań naukowych dotyczących genetycznej odporności kóz i nietypowych przypadków trzęsawki, gdyż może się to przyczynić do zwalczenia TSE w UE;
Urges the Commission to put into place measures to encourage ongoing research on scrapie resistance in goats and on atypcial scrapie as this could contribute to the eradication of TSEs in the EU;
Rozwój badań naukowych dotyczących innowacji i konkurencyjności małych przedsiębiorstw oraz wdrożenie programów wsparcia.
Increase policy research in innovation and competitiveness issues for small companies and implement support programmes.
Aby umożliwić ukończenie badań naukowych dotyczących bydła, fluazuron powinien być ujęty w załączniku III do wymienionego rozporządzenia.
In order to allow for the completion of scientific studies for bovine species, fluazuron should be included in Annex III to that Regulation.
Komisja stale bada najważniejsze tendencje i procesy zachodzące w sferze badań naukowych dotyczących rolnictwa w Państwach Członkowskich.
The Commission shall constantly examine the major trends and developments in agricultural research in the Member States.
Odstępstwa od ograniczeń dostępu dopuszcza się do celów badań naukowych dotyczących rybołówstwa.
Exemptions from the access restrictions apply for fisheries research.
Aby umożliwić ukończenie badań naukowych dotyczących rozszerzenia stosowania na bydło, toltrazuril powinien zostać wymieniony w załączniku III tego rozporządzenia, ale nie dla zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi.
In order to allow for the completion of scientific studies for the extension to cover bovine species, toltrazuril should be included in Annex III to that Regulation, but not for animals from which milk is produced for human consumption.
Stosowanie środków ochrony w odniesieniu do badań naukowych dotyczących rybołówstwa
Application of conservation measures to scientific fisheries research activities
Komicja powinna dokonać przeglądu przepisów niniejszej dyrektywy w świetle najnowszych badań naukowych dotyczących w szczególności wpływów ozonu na zdrowie ludzi i środowisko naturalne.
The Commission should review the provisions of this Directive in the light of the most recent scientific research concerning, in particular, the effects of ozone on human health and the environment.
Połowy któregokolwiek z powyższych gatunków pozyskanych przez statek Wspólnoty do celów badań naukowych dotyczących rybołówstwa są traktowane jako część ograniczeń połowów obowiązujących dla każdego pozyskanego gatunku zgodnie z przepisami ust. 1-6.
Catches of any of the above species taken by a Community vessel for scientific fisheries research purposes will be considered as part of the catch limitations in force for each species taken, as described in paragraphs 1 to 6.
przegląd dostępnej literatury naukowej i wyników badań naukowych dotyczących rozwoju i przeżywalności mikroorganizmów, których dotyczą badania.
consultation of available scientific literature and research data regarding the growth and survival characteristics of the micro-organisms of concern.
Sprawozdania dotyczące sytuacji, które były publikowane przez IPCC od 1990 r., udowadniają, że w sprawie badań naukowych dotyczących zmian klimatycznych i ich konsekwencji w ciągu ostatnich kilku lat poczyniono znaczne postępy.
The assessment reports on the situation which have been published by IPCC since 1990 show that the science on climate change and the consequences thereof has made considerable advances over the last few years.
wzywa do prowadzenia systematycznych badań naukowych dotyczących wpływu obszarów miejskich na zdrowie i samopoczucie, zważywszy, że w większości krajów ponad 70 % populacji mieszka w miastach;
Calls for systematic scientific research into the impact of urban areas on health and well-being given that, in most countries, more than 70% of the population lives in towns and cities;
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 30. Pasujących: 30. Czas odpowiedzi: 70 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo