Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "badań naukowych i rozwoju" na angielski

Wyszukaj badań naukowych i rozwoju w: Definicja Synonimy
Zaoszczędzone w ten sposób kwoty należy wykorzystać do finansowania badań naukowych i rozwoju agropaliw drugiej generacji.
The monies thus saved should be used to fund second-generation agrifuel research and development.
Koszty badań naukowych i rozwoju technologii - za to będzie musiał pan zapłacić.
YURl: The cost of research and development are there... which is all you are asked to defray.
krajowych bądź regionalnych jednostek koordynujących w dziedzinie badań naukowych i rozwoju,
national or regional coordination offices in the field of R&D;
Tradycyjnie, europejski wkład w politykę energetyczną miał w większym stopniu charakter regulacyjny niż finansowy (z wyjątkiem finansowania badań naukowych i rozwoju).
Traditionally, the European contribution to energy policy has been more regulatory than financial (with the exception of R&D funding).
Promowanie badań naukowych i rozwoju oraz innowacji w dziedzinie energii
Promote energy research and development and innovation
Po tym etapie zamówienia w dziedzinie badań naukowych i rozwoju nie powinny być wykorzystywane jako środek unikania przepisów niniejszej dyrektywy, także przy wyborze oferenta do realizacji kolejnych etapów.
Research and development contracts should not be used beyond that stage as means of avoiding the provisions of this Directive, including by predetermining the choice of tenderer for the later phases.
(a) w dziedzinie badań naukowych i rozwoju
(a) in the fields of research and development
Zasada zaangażowania użytkownika winna stanowić jedno z podstawowych kryteriów finansowania przedsięwzięć realizowanych w ramach Siódmego programu ramowego w zakresie badań naukowych i rozwoju.
The principle of user participation has to be integral among the criteria for the funding of projects by the 7 th Framework Programme on Research and Development.
Podobnie jak sprawozdawczyni chciałbym podkreślić, że Unia Europejska musi zapewnić sobie praktyczne i finansowe zasoby niezbędne do realizacji jej celów, w szczególności zapewniając odpowiednie finansowanie badań naukowych i rozwoju w dziedzinie energetyki.
Like the rapporteur, I would stress that the European Union needs to furnish itself with the practical and financial resources needed to realise its objectives, not least by providing appropriate funding for research and development in the field of energy.
Agenda ta umożliwi nam także zapewnienie wsparcia innowacyjnym programom badań naukowych i rozwoju, ułatwiając przez to gwałtowny wzrost wiedzy i szybkie zwiększenie dostępu do dziedzictwa.
Moreover, this agenda will enable us to provide support for innovative research and development, thus facilitating a rapid growth in knowledge and access to heritage.
podkreśla wielką wagę innowacji, badań naukowych i rozwoju dla dalszej konkurencyjności UE w gospodarce globalnej;
Stresses the high importance of innovation and R&D to the future competitiveness of the EU in a global economy;
w dziedzinie badań naukowych i rozwoju wspieranie:
in the fields of R&D, promoting:
inwestycji publicznych w zakresie badań naukowych i rozwoju, tj. partnerstw publiczno-prywatnych,
public investment in the context of R&D, namely public-private partnerships;
Zakaz nie obejmuje wywozu związków, o których mowa w ust. 1, do celów badań naukowych i rozwoju, analizy lub do celów medycznych.
The prohibition shall not apply to exports of compounds referred to in paragraph 1 for research and development, medical or analysis purposes.
Zgadzamy się, że ważne jest wsparcie dla badań naukowych i rozwoju w celu zmniejszenia kosztów i poprawy wydajności, gdyż już jesteśmy w dużym stopniu zależni od technologii zewnętrznych.
We agree that it is essential to support research and development in order to reduce costs and improve efficiency, as we already have significant external technological dependence.
Wzywamy Komisję i państwa członkowskie do propagowania badań naukowych i rozwoju w celu zapewnienia nam ochrony przed zmianą klimatu oraz umożliwienia nam dostosowania się do tych zmian.
We call on the Commission and Member States to promote research and development in order to prevent and enable us to adapt to climate change.
Moim zdaniem znaczące jest to, że Komisja Europejska, sporządzając europejski strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych, wzięła pod uwagę kwotę wsparcia koniecznego dla badań naukowych i rozwoju zielonych technologii.
I think it is significant that the European Commission, when drawing up its Strategic Energy Technology Plan, took into consideration the amount of support needed for research and development of green technologies.
Wreszcie, jeśli chodzi o siódmy program ramowy, jeżeli przyjrzymy się poddziałowi 1a dotyczącemu siódmego programu na rzecz badań naukowych i rozwoju, płatności w 2009 roku były znacznie niższe niż w roku 2008.
If we look at heading 1a concerning the Seventh Programme for R&D, payments in 2009 were significantly smaller than in 2008.
Znaczenie badań naukowych i rozwoju w tej specyficznej dziedzinie usprawiedliwia maksymalną elastyczność udzielania zamówień na dostawy i usługi na ich potrzeby.
The importance of research and development in this specific field justifies maximum flexibility in the award of contracts for research supplies and services.
W momencie, kiedy potrzebujemy nowych instrumentów do stymulowania rozwoju gospodarczego, uważam, że ważne jest umożliwienie małym i średnim przedsiębiorstwom łatwiejszego dostępu do badań naukowych i rozwoju.
At a time when we need new instruments to kick-start economic growth, I believe that it is important for us to provide small and medium-sized enterprises with easier access to research and development.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 150. Pasujących: 150. Czas odpowiedzi: 185 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo