Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "badania kontrolne" na angielski

Wyszukaj badania kontrolne w: Definicja Synonimy
checkup
check-up
control tests
medicals
frequently
screenings
badania kontrolne, określone w art. 81 ust. 1, nie zostały przeprowadzone;
the control tests referred to in Article 81(1) have not been carried out;
badania kontrolne, określone w art. 81 ust. 1, nie zostały przeprowadzone, lub inne wymagania lub obowiązki odnoszące się do udzielenia pozwolenia na wytwarzanie określone w art. 44 ust. 1 nie zostały spełnione.
the control tests referred to in Article 81(1) have not been carried out, or any other requirement or obligation relating to the grant of the manufacturing authorization referred to in Article 44(1) has not been complied with.
BADANIA KONTROLNE PRZEPROWADZANE NA ETAPACH POŚREDNICH PROCESU WYTWÓRCZEGO
CONTROL TESTS CARRIED OUT AT INTERMEDIATE STAGES OF THE MANUFACTURING PROCESS
Nie, i niedawno miałem badania kontrolne.
No. And I just had a check-up.
Robimy ostatnie badania kontrolne na Busterze.
We were just doing some last-minute tests on Buster.
Robiłam badania kontrolne, czy nie mam nawrotu.
They gave me a test to see if my cancer came back.
Gibbs wybiera się na badania kontrolne i lekarz kazał mu unikać kofeiny przez 72 godziny.
Gibbs is going in for a checkup and his doctor told him to avoid caffeine for 72 hours.
Brzmi świetnie, ale Michaela ma jutro badania kontrolne.
Okay, that sounds amazing, but Michaela has a checkup for her IVF tomorrow.
Wspólnotowe badania kontrolne dotyczące państw trzecich przeprowadza się zgodnie z art. 20 i 21 dyrektywy 97/78/WE.
Community checks concerning third countries shall be made in accordance with Articles 20 and 21 of Directive 97/78/EC.
U pacjenta będą wykonywane regularne badania kontrolne krwi.
Control blood tests will be performed regularly.
U pacjentów leczonych antykoagulantami należy częściej wykonywać badania kontrolne.
Patients treated with anticoagulant should be monitored more frequently.
Wielokrotnie powtarzałam słowa pani komisarz odpowiedzialnej za rolnictwo i rozwój wsi, Marianne Fischer Boel, że nie trzeba być chorym, aby wykonać badania kontrolne.
I have often repeated the words of Ms Fischer Boel, Commissioner for Agriculture and Rural Development, when she says that you do not need to be sick to have a health check.
Prowadzone są badania kontrolne dotyczące dłuższego okresu (patrz punkt 5. 1).
Longer term follow-up studies are ongoing (see section 5.1).
90 U pacjentów leczonych innymi produktami leczniczymi, które mają działanie toksyczne na wątrobę, zaleca się również badania kontrolne enzymów wątrobowych.
In patients treated with other medicinal products associated with liver toxicity, monitoring of liver enzymes is also recommended.
W czasie ciągu produkcyjnego przeprowadzane są badania kontrolne przy zastosowaniu punktu pękania zgodnie z ustaleniem ppkt 3.1.1.1.
During the production run the check test is to be carried out using the break point as determined in point 3.1.1.1.
W czasie ciągu produkcyjnego badania kontrolne przeprowadza się z zachowaniem następującej częstotliwości minimalnej:
During the production run the check tests are to be carried out at the following minimum frequency:
Mówiła pani, że pani ojciec przeszedł badania kontrolne?
You said your father had a checkup?
Wysiłki mające na celu promowanie wczesnej diagnozy oraz usług zdrowotnych nastawionych na profilaktykę i badania kontrolne powinny stać się priorytetem w dziedzinie ochrony zdrowia również na szczeblu Unii Europejskiej.
Efforts to promote early diagnosis and health services focusing on prevention and research must become a health priority at European Union level too.
Uważam, że ważne jest, aby wzmocnić leczniczą i profilaktyczną funkcję opieki zdrowotnej, rozszerzyć badania kontrolne i nie tylko rozpowszechnić lepsze szczepionki, ale także udostępnić je wszystkim.
I believe that it is important to reinforce the healing and preventive role of healthcare, extend screenings, and not only extend improved vaccination but also make it available to everyone.
To twoje pierwsze badania kontrolne, co z chorobą?
You know, what's going on with the cancer.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 56. Pasujących: 56. Czas odpowiedzi: 74 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo