Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "badania naukowe i rozwój" na angielski

Wyszukaj badania naukowe i rozwój w: Definicja Synonimy
Potrzebne są nam więc inwestycje, badania naukowe i rozwój technologiczny.
This is why we need investment, research and development of technologies.
W tym celu niezbędne są znaczne inwestycje w badania naukowe i rozwój nowych technologii.
Substantial investments in the research and development of new technology are necessary for this purpose.
Zwrócenie większej uwagi na badania naukowe i rozwój mogłoby przyspieszyć pojawienie się na rynku europejskim energooszczędnych produktów i usług.
Paying more attention to R&D might accelerate the appearance of energy-efficient products and services on the European market.
Odpowiedzialne za badania naukowe i rozwój. Spółka zależna DIO.
Responsible for R&D A subsidiary of the DIO.
Przeznaczenie większych środków na badania naukowe i rozwój jest niezbędne dla opracowywania zastosowań niższego szczebla.
A more substantial R&D funding is necessary for the development of downstream applications.
Podwyższenie wydatków na badania naukowe i rozwój może również zwiększyć wzrost gospodarczy.
Increased research and development spending can also enhance economic growth.
Chciałbym również stwierdzić, że część budżetu poświęcona na badania naukowe i rozwój jest zbyt mała.
I would say also the part in national budgets for research and development is small.
Ci nowi gracze energicznie inwestują w wiedzę, badania naukowe i rozwój oraz zwiększają swoją konkurencyjność.
These new players are rapidly investing in knowledge, research and development and enhancing their competitiveness.
Z drugiej strony uważam, że powinniśmy inwestować w badania naukowe i rozwój technologii oraz je stymulować, co pozwoli na możliwie najmniejsze zużycie energii przez przemysł.
On the other hand, I feel that we need to invest in and encourage research and development in new technologies which will enable industries to use as little energy as possible.
Jednakże nie można osiągnąć żadnego z tych celów bez odpowiednich inwestycji w powiązane z nimi badania naukowe i rozwój.
However clearly none of this can be achieved without adequate investment in the related research and development.
Podrabianie towarów jest często procederem potępianym, ponieważ szkody, które wyrządza legalnemu przemysłowi mają negatywny wpływ na zatrudnienie, badania naukowe i rozwój.
Counterfeiting is frequently condemned because the harm caused to legitimate industry has clear effects on employment, research and development.
Żywotne znaczenie dla Unii mają inwestycje w badania naukowe i rozwój gospodarczy.
Investing in research and development is vital for the EU.
Jak wykazały nasze własne badania, jesteśmy w tyle jeśli chodzi o badania naukowe i rozwój.
As our own studies have shown, we are falling behind in terms of research and development.
W ciągu 10 lat Chiny zwiększyły udział wydatków na badania naukowe i rozwój w PNB od wartości bliskich zera do obecnego poziomu 1,5%.
In 10 years China has increased its share of GNP spent on research and development from around zero to a current level of one and a half per cent.
(c) inwestycji posiadacza patentu w badania naukowe i rozwój.
(c) the R&D investments by the patent holder.
Jak również ja sam zaobserwowałem w czasie ubiegłorocznej oficjalnej wizyty delegacji Parlamentu Europejskiego, której byłem członkiem, Islandia poczyniła olbrzymie inwestycje w edukację, badania naukowe i rozwój.
Mr President, as I also observed during the European Parliament delegation's official visit last year, of which I was a member, Iceland has made huge investments in education and research and development.
Zasadnicze znaczenie mają innowacje, natomiast badania naukowe i rozwój można urzeczywistnić w formie projektów, przedsiębiorstw i miejsc pracy.
Innovation is vital and we can turn research and development into projects, businesses and jobs.
W ramach działań wspierane będą badania naukowe i rozwój systemów ICT z pełnym poszanowaniem podstawowych praw i wolności osób fizycznych, a zwłaszcza ich prawa do prywatności.
Activities will support research and development of ICT systems in full respect of the fundamental rights and freedoms of natural persons and in particular their right to privacy.
wyraża swoje uznanie dla Islandii za wysoki wskaźnik inwestycji w edukację, badania naukowe i rozwój;
Commends Iceland for its high rates of investment in education, research and development;
Potrzebujemy też zdecydowanego ukierunkowania na produktywność i konkurencyjność UE związku z celami UE 2020, ze szczególnym naciskiem na edukację, innowacyjność, badania naukowe i rozwój oraz z uwzględnieniem elastyczności rynku.
We need also a strong focus in the EU's productivity and competitiveness with respect for the EU2020 objectives with particular emphasis on education, innovation, research and development, and allowing for market flexibility.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 109. Pasujących: 109. Czas odpowiedzi: 99 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo