Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "badania rynkowe" na angielski

Wyszukaj badania rynkowe w: Definicja Synonimy
market investigation
market studies
market research
market surveys
Jednakże badania rynkowe poparły definicję europejskiego rynku geograficznego.
The market investigation has supported a European geographic market definition, though.
Po trzecie, w przeciwieństwie do tego, co twierdzi Continental, badania rynkowe wykazały, że patenty są wykorzystywane do tego, by nie dopuścić konkurentów do świadczenia usług w charakterze drugiego dostawcy w ramach obowiązującej umowy na dostawy.
Third, contrary to what Continental claimed, the market investigation has shown that patents are used to prevent competitors from stepping in as a second supplier in an ongoing delivery contract.
Dlatego Komisja powinna opracować wniosek w oparciu o dokładną ocenę obecnych praktyk i ich rzeczywistych kosztów oraz o istniejące regulacje krajowe i badania rynkowe.
The Commission should therefore produce a proposal, based on careful assessment of the current practices and their real costs as well as existing national regulations and market studies.
b) badania rynkowe mające na celu rozszerzenie rynku oliwy z oliwek;
(b) market studies to expand the market for olive oil;
Pomoc na badania rynkowe (produkty wysokiej jakości): 100 %.
Market research (quality products) - 100 %.
Tworzenie nowych miejsc pracy wymaga wielu działań przygotowawczych i dużego wsparcia finansowego (m.in. na badania rynkowe, szkolenia).
The creation of new jobs requires much preparatory work and large financial support, including for market research and training.
Rzeczywiście, szczegółowe badania rynkowe doprowadziły do wniosku, że połączony udział w rynku Continental i Phoenix wyniósłby [>70] %.
Indeed, the in-depth market investigation led to the conclusion that the combined market share of Continental and Phoenix would be [>70] %.
W sytuacji, gdy wszyscy mówią o kryzysie gospodarczym, naszym wkładem w budowanie zatrudnienia jest tworzenie nowych miejsc pracy w branży filmowej, umożliwianie innowacyjności, ulepszanie systemu wymiany informacji, badania i badania rynkowe.
With the economic crisis on everyone's lips, creating new jobs in the film industry, enabling innovation, improving information sharing, research and market research is a contribution to creating jobs.
Jednakże badania rynkowe potwierdziły pogląd Komisji, że pomocnicze układy resorowania pneumatycznego (gumowy mieszek plus części gumowo-metalowe) stanowią wyraźny rynek asortymentowy, odrębny w stosunku do innych części zawieszenia podstawowego i pomocniczego.
Though, the market investigation has confirmed the Commission's view that secondary air spring systems (rubber bellow plus rubber-metal parts) form a distinct product market, separate from other primary or secondary suspension parts.
Z jednej strony badania rynkowe wykazały, że główni klienci (duże spółki energetyczne, takie jak RWE) posiadają z pewnością określoną siłę nabywcy, którą mogą wykorzystać w obronie konkurencji na rynku.
One the one hand, the market investigation has revealed that the main customers - big energy companies such as RWE - have certainly some buyer power which they will use to defend competition in the market.
Mimo iż Continental słusznie twierdzi, że obydwa rodzaje taśm mogą mieć to samo zastosowanie, badania rynkowe wykazują, że tylko w 5-10 % zastosowań liny stalowe można zastąpić taśmami tekstylnymi.
Although Continental rightly claims that for some applications both belt types can be used, the market investigation indicates that only 5-10 % of steel rope applications can be substituted by textile belts.
Jeśli chodzi o resory pneumatyczne sprzedawane przez niezależnych dealerów na rynku części zamiennych (IAM), kwestia właściwego rynku geograficznego może pozostać otwarta, ponieważ badania rynkowe wykazały, że nie wystąpią żadne zagrożenia dla konkurencji na rynku IAM.
With regard to air springs sold by independent dealers in the after market (IAM), the question of the relevant geographic market can be left open since the market investigation has shown that no competition concern will occur in the IAM market.
Mimo iż Continental proponuje wyznaczenie rynku obejmującego wszystkie typy układów zawieszenia dla pojazdów użytkowych (stalowe sprężyny śrubowe, płaskie resory wielopłytkowe i resory pneumatyczne), badania rynkowe potwierdzają stanowisko Komisji, że resory pneumatyczne stanowią odrębny rynek asortymentowy.
Although Continental proposes to define a market encompassing all types of suspension systems for commercial vehicles (spiral steel springs, flat compound springs and air springs), the market investigation has confirmed the Commission's position that air springs constitute a distinct product market.
wspieranie działań promujących handel, takich jak seminaria, sympozja, targi i wystawy handlowe i przemysłowe, wizyty handlowe i inne wizyty, tygodnie przedsiębiorczości, badania rynkowe i inna działalność,
encouraging and supporting trade promotion activities such as seminars, symposia, trade and industrial fairs and exhibitions, trade and other visits, business weeks, market studies and other activities,
Badania rynkowe poparły raczej definicję europejskiego rynku geograficznego, gdyż większość klientów europejskich utrzymuje stosunki handlowe z europejskimi wytwórcami.
The market investigation has rather supported a European geographic market definition, most European customers dealing with European manufacturers.
Badania rynkowe wykazały, ze łączny udział Continental i Phoenix w rynku pomocniczych układów resorowania pneumatycznego wyniósłby około [55-65] %.
The market investigation revealed that the combined market share for Continental and Phoenix for secondary air spring systems would be approx. [55-65] %.
Badania rynkowe przedstawione przez władze węgierskie wskazują, że udział IBIDEN w europejskim rynku DPF w kategoriach wielkości znacznie przekracza próg 25 % zarówno przed inwestycją, jak i po jej dokonaniu.
The market studies submitted by the Hungarian authorities indicate that the share in volume terms of IBIDEN in the DPF market in Europe substantially exceeds the 25 % threshold both before and after the investment.
Badania rynkowe wykazują jednak, że warunki rynkowe dla resorów pneumatycznych do pojazdów użytkowych w Europie znacznie się różnią od pozostałych regionów.
However, the market investigation has demonstrated that market conditions for air springs for commercial vehicles in Europe differ significantly from other regions.
Badania rynkowe potwierdziły, że resory pneumatyczne do samochodów osobowych muszą być oceniane odrębnie w stosunku do pozostałych typów resorów (np. resorów stalowych).
The market investigation has confirmed that air springs for passenger cars have to be assessed separately from other spring types (e.g. steel springs).
Badania rynkowe potwierdziły, że warunki dostępu są niewystarczające dla zapewnienia podmiotom konkurencyjnym pełnego dysponowania instalacją magazynującą, ponieważ EDP będzie miało możliwość ograniczenia dostępu z powodów technicznych.
The market investigation confirmed that these access conditions were not sufficient to ensure that competitors will actually fully benefit from the storage, as EDP will be in a position the limit access by arguing about technical issues.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 38. Pasujących: 38. Czas odpowiedzi: 78 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo