Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "badania rynku" na angielski

Wyszukaj badania rynku w: Definicja Synonimy
market research
market investigation
market survey
market studies
market study
market test
market intelligence
market surveillance
market sounding
market testing
Market reviews
Piraci systematycznie robili - użyję tego słowa, jak anachronizmu: badania rynku.
The pirates are systematically doing I use the word, it's an anachronism market research.
Polski oddział Millward Brown International, jedno z największych niezależnych przedsiębiorstw badania rynku i opinii.
The Polish office of Millward Brown International, one of the largest independent market research companies.
W związku z tym nie organizuje się badania rynku takiego jak badania przeprowadzane przez Komisję w przypadku decyzji antymonopolowych.
Therefore there is no market investigation organised such as those launched by the Commission for antitrust decisions.
Potwierdzają to zdecydowanie wyniki przeprowadzonego przez Komisję badania rynku dotyczącego środków zaradczych.
This is strongly supported by the results from the market investigation on the remedies carried out by the Commission.
Absolutnie niezbędne są więc badania rynku pod tym kątem.
A market survey on this issue is absolutely vital.
Co istotne, Komisja wskazała również, że nie otrzymała od polskich władz badania rynku.
Importantly, the Commission also stated that it had not received a market survey from the Polish authorities.
Nie wiedziałem, że robisz badania rynku.
I didn't know you do market research.
Przedstawienie różnych założeń rynkowych, wynikających z badania rynku.
Presentation of the different market assumptions arising from the market survey.
Podczas badania rynku argumenty stron zostały zbadane i zasadniczo potwierdzono ich słuszność.
During the market investigation, the parties' arguments were verified and generally confirmed.
Komisja zleciła przeprowadzenie badania rynku niezależnemu biegłemu, którego raport został przedłożony na początku czerwca 2004 r.
The Commission commissioned an independent expert to carry out market research, the report of which was submitted in early June 2004.
Ponadto wyniki badania rynku dowiodły, że zniknięcie Guidant jako konkurenta spowoduje usunięcie najbliższego substytutu stentów J & J.
Moreover, the market investigation has highlighted that the disappearance of Guidant as a competitor will eliminate the closest substitute to J & J stents.
Na podstawie badania rynku Komisja doszła do wniosku, że koncentracja nie spowoduje odczuwalnego osłabienia skutecznej konkurencji.
On the basis of the market investigation the Commission concludes that there is no significant impediment to effective competition after the concentration.
W konkretnym przypadku SMBV analiza jego kosztów operacyjnych wykazuje jednak znaczne wydatki na badania rynku [203].
Yet, in the specific case of SMBV, an analysis of its operating expense shows a significant expense for market research [203].
Wbrew postanowieniom wytycznych rzekomy plan nie odwołuje się do badania rynku.
Contrary to what is laid down in the Guidelines, the supposed plan made no mention of a market survey.
Działalność prawnicza, rachunkowość, badania rynku, doradztwo
Legal, account., market research, consultancy
Odnośnie do SIMPE, plan przedsiębiorstwa przedstawiony przez Włochy nie zawierał szczegółowego badania rynku ani analizy mocnych i słabych punktów cechujących przedsiębiorstwo.
As regards SIMPE, the business plan submitted by Italy did not contain a detailed market survey or an analysis of the firm's specific weaknesses and strengths.
W trakcie badania rynku wyrażano obawy, że po ustaniu konkurencji pomiędzy łączącymi się przedsiębiorstwami ceny Worldspan zostaną podwyższone i zrównane z cenami pobieranymi przez Galileo.
During the market investigation, concerns had been expressed that, following the loss of competition between the merging firms, Worldspan's prices would be increased and aligned to those charged by Galileo.
Chociaż z badania rynku wynikałoby, że umowy pomiędzy GSD a wypożyczalniami samochodów i hotelami mają mniej skomplikowaną strukturę, nadal nie zapewniają one takiego poziomu przejrzystości, który umożliwiałby koordynację.
Although it would appear from the market investigation that the contracts between GDSs and rental car companies and hotels seem less complex in structure, they would still not provide the level of transparency which would make coordination feasible.
Szereg respondentów badania rynku zwróciło uwagę na występowanie w umowach zawartych przez nich z GSD tzw. klauzul "najwyższego uprzywilejowania" ("KNU").
A number of respondents to the market investigation pointed to the existence of so-called 'Most Favoured Nation' (MFN) clauses in their agreements with GDSs.
działania w zakresie badania rynku, koncepcji i projektowania produktu,
market research activities, product conception and design;
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 184. Pasujących: 184. Czas odpowiedzi: 128 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo