Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "bagaż podręczny" na angielski

Wyszukaj bagaż podręczny w: Definicja Synonimy
hand baggage
carry-on
hand luggage
cabin baggage
matched luggage
Planowałem nieść to jako bagaż podręczny ze sklepu ze słodyczami z Nathu.
I was planning to carry it as hand baggage... from Nathu sweet shop.
Masy standardowe obejmują bagaż podręczny oraz masę każdego niemowlęcia w wieku poniżej dwóch lat, przewożonego przez osobę dorosłą na jednym miejscu pasażerskim.
The standard masses include hand baggage and the mass of any infant below 2 years of age carried by an adult on one passenger seat.
Przykro mi, tylko jeden bagaż podręczny.
I'm sorry, ma'am, you're only allowed one carry-on.
Jeśli nie ma miejsca w schowku, proszę umieścić swój bagaż podręczny pod siedzeniem przed państwem.
If there's no place in the overhead compartment, place your carry-on under the seat in front of you.
W razie wypadku wynikającego ze świadczenia usług transportu autobusowego i autokarowego, przewoźnicy ponoszą odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy osobistych, które pasażerowie mieli na sobie lub przy sobie jako bagaż podręczny.
In the event of accidents arising out of the operation of bus and coach transport services, carriers shall be liable for loss of or damage to the personal effects which passengers had on them or with them as hand luggage.
Czy kije golfowe nie są uznawane jako bagaż podręczny?
Aren't golf clubs classified as hand luggage?
Jeżeli określenie rzeczywistej masy odbywa się poprzez ważenie, operator zapewnia, by uwzględnione zostały rzeczy osobiste pasażerów oraz ich bagaż podręczny.
If determining the actual mass by weighing, an operator must ensure that passengers' personal belongings and hand baggage are included.
Dlatego kilka tygodni temu ogłosiliśmy także, które przedmioty można przewozić jako bagaż podręczny, a których nie wolno.
Thus, a few weeks ago we also announced which objects can be carried as hand baggage and which objects cannot.
Do celów niniejszego punktu, artykuły takie jak płaszcz, parasol, mała torebka lub torebka damska, materiały do czytania lub mały aparat fotograficzny nie są uznawane za bagaż podręczny.
Articles such as an overcoat, an umbrella, a small handbag or purse, reading material or a small camera are not considered as hand baggage for the purpose of this subparagraph.
W takich przypadkach masa pasażerów może zostać ustalona na podstawie ustnej deklaracji złożonej przez pasażera osobiście lub też w jego imieniu oraz poprzez dodanie wcześniej określonej stałej uwzględniającej bagaż podręczny oraz ubranie.
In such cases passenger mass may be established by use of a verbal statement by, or on behalf of, each passenger and adding to it a predetermined constant to account for hand baggage and clothing.
Czy żona leci z panem jako bagaż podręczny?
Will you be taking your wife on as hand luggage?
W przypadku lotów, w czasie których nie przewozi się bagażu podręcznego w kabinie lub gdy bagaż podręczny uwzględniany jest oddzielnie, od powyższych mas dla mężczyzn i kobiet można odjąć 6 kg.
On flights where no hand baggage is carried in the cabin or where hand baggage is accounted for separately, 6 kg may be deducted from the above male and female masses.
Mam tylko bagaż podręczny.
But all I have is hand luggage.
To mój bagaż podręczny.
That's my hand luggage.
To nie jest bagaż podręczny.
Sir, that is not hand luggage.
Możecie zabrać jeden bagaż podręczny.
You are allowed one carry-on.
Żeby uniknąć przewożenia rzeczy bez waszej wiedzy, proszę, trzymajcie bagaż podręczny i rejestrowany w waszym zasięgu.
To avoid transporting items without your knowledge, please keep your carry on and checked baggage in your possession at all times.
Miałam atak paniki i bagaż podręczny w strzępach.
I had a panic attack, I shredded my carry-on.
Tak... Pojemniki na bagaż podręczny zamknięte, drzwi zabezpieczone.
OK, the overhead bins are closed and the cabin is secure.
Jego bagaż podręczny był pełen żetonów z Hux Club.
His carry-ons were packed with two cases of Hux Club chips.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 39. Pasujących: 39. Czas odpowiedzi: 44 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo